Ca regulă generală, plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate se realizează de către instituţiile publice în perioada 24-31 a fiecărei luni.

Reglementarea se regăseşte în articolul 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009, cu completările şi modificările ulterioare, reglementare care prevede şi posibilitatea unor categorii de plăţi exceptate.

Recentul ordin al ministrului finanţelor publice nr.17/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 19 din 10 ianuarie a.c., aduce o modificare privind excepţiile la termenele de plată.

Excepţiile au fost stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2281/2009, dat pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, categoriile de plăţi exceptate de la această încadrare calendaristică, respectiv perioada 24-31 a fiecărei luni, sunt următoarele:

1.plăţile aferente serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, efectuate de furnizorii de astfel de servicii, care se decontează de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate la termenele prevăzute de actele normative în vigoare specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate;

2. plăţile ce se efectuează în cadrul proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile (FEN) de pre- şi postaderare, precum şi cele efectuate din fonduri proprii pentru pregătirea de proiecte în vederea accesării de fonduri europene;

3. plăţile aferente organizării alegerilor electorale şi referendumurilor;

4. plata unor servicii cu caracter social aferente serviciilor de tratament balnear şi odihnă pentru pensionari şi salariaţi bugetari;

5. plata comisionului către Compania Naţională «Poşta Română» – S.A. aferent transmiterii pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor (astfel cum s-a prevăzut prin modificarea adusă de Ordinul MFP nr. 3426/2009, începând cu 28 decembrie 2009);

6. plata avansului către contractori, aferent demarării proiectelor noi de investiţii;

7. plata comisioanelor pentru operaţiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului şi prin conturile de valută deschise în evidenţele Băncii Naţionale a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice.

ATENŢIE: 8. plata, în perioada 16-31 ianuarie 2012, a facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate (aceasta fiind modificarea punctului 8, adusă prin Ordinul MFP nr.17/2012, menţionat în preambul, faţă de textul anterior al Ordinului MFP nr. 2281/2009, potrivit căruia erau exceptate plăţile “în perioada 1-10 a lunilor septembrie şi octombrie 2010”) ;

9. plăţile efectuate în perioada 20-30 septembrie 2010, pentru achitarea obligaţiilor prevăzute la art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 (plăţi referitoare la subvenţiile primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat);

10. plata, în lunile noiembrie şi decembrie 2010, a facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate (punct introdus prin Ordinul MFP nr.2647/2010, începând cu 10 noiembrie 2010);

11. plăţi aferente onorariilor şi transportului internaţional pentru formaţii şi artişti străini în cadrul festivalurilor şi concursurilor internaţionale (punct introdus prin Ordinul MFP nr.2142/2011, începând cu 21 iunie 2011).

Potrivit aceluiaşi ordin al ministrului finanţelor publice nr. 2281/2009, răspunderea pentru plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate în afara perioadei prevăzute la art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, revine ordonatorilor de credite.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here