Întrebare. Bună ziua. Când are loc prescrierea dreptului de a stabili o creanță fiscală începută și neîmplinită la data de 01 ianuarie 2016? Mulțumesc.

Opinie. 

 1. Din lecturarea dispoziţiilor normative ale art. 6 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, rezultă faptul că ,,prescripţiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.,,
 2. Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
 • CPF 2015: ,,Art. 3. – (1) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea creanţelor prevăzute la art. 2. (2) Unde prezentul cod nu dispune, se aplică prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă, republicat, în măsura în care acestea pot fi aplicabile raporturilor dintre autorităţi publice şi contribuabili/plătitori.,,
 • CPF 2003: ,,Art. 3. – (1) Administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute la art. 1, se îndeplineşte potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, ale Codului fiscal, precum şi ale altor reglementări date în aplicarea acestora. (2) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.,, 

Notă: Codul de Procedură Fiscală 2013 (CPF 2003) a fost în vigoare de la 31 iulie 2007 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat şi înlocuit prin Codul de Procedură Fiscală 2015 (CPF 2015). Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (CPF 2015) a intrat în vigoare de la 01 ianuarie 2016.

 1. Prescripția este o modalitate de a stinge o creanță fiscală.
 • CPF 2015: Prin dispozițiile art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se arată că: ,,Art. 22. – Creanţele fiscale se sting prin plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi prevăzute expres de lege.,,
 • CPF 2003: ,,Art. 24 – Creanţele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie şi prin alte modalităţi prevăzute de lege.,,
 1. Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale
 • CPF 2015: Dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impozitare care le generează, în temeiul art. 21 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia ,,Art. 21. – (1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impozitare care le generează sau în momentul la care contribuabilul/plătitorul este îndreptăţit, potrivit legii, să ceară restituirea. (2) Potrivit alin. (1), se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a determina obligaţia fiscală datorată sau dreptul contribuabilului/plătitorului de a solicita restituirea.,,
 • CPF 2003: ,,Art. 23 – (1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează. (2) Potrivit alin. (1) se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a determina obligaţia fiscală datorată.,,
 1. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a creanţelor fiscale
 • CPF 2015: Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a creanţelor fiscale este stabilit prin art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia ,,Art. 110. – (1) Dreptul organului fiscal de a stabili creanţe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. (2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligaţia fiscală, dacă legea nu dispune altfel.  (3) Dreptul de a stabili creanţe fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.  (4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.,,
 • CPF 2003: ,,Art. 91. – (1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. (2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel. (3) Dreptul de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.  (4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.,,
 1. În lumina celor mai sus menționate, se deduce faptul că legiuitorul a legat momentul naşterii dreptului de creanţă fiscală de cel al constituirii bazei de impunere, iar nu de un anumit termen de plată a obligaţiei. (Decizia ICCJ nr. 976/2020, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Şedinţa publică din data de 19 februarie 2020)
 2. Din lecturarea și coroborarea dispozițiilor normative anterior citate, în opinia autorului, rezultă faptul că prescrierea dreptului de a stabili o creanță fiscală începută și neîmplinită la data de 01 ianuarie 2016 se supune dispozițiilor legale care au instituit-o, respectiv CPF 2003 și nu CPF 2015. Prin urmare, dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale aferente exercițiului 2014 cade sub incidența aplicării CPF 2003 și se prescrie la 1 ianuarie 2020.

 

Temei legal:

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

 

 

2 COMENTARII

 1. ” Prin urmare, dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale aferente exercițiului 2014 cade sub incidența aplicării CPF 2003 și se prescrie la 1 ianuarie 2020. ”
  Intrebarea era referitoare la anul 2015…
  Intrebarea mea este de asemenea. Un venit realizat in 2014 se prescrie la 1 ianuarie 2020? Iar un venit realizat in 2015 se prescrie la 1 ianuarie 2021 sau 1 iulie 2021? Gresesc?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here