O recentă hotărâre de guvern a aprobat Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

H.G. nr. 118/2014 este în vigoare din 11 martie – data publicării în Monitorul Oficial nr. 172/2014.
Legea nr. 197/2012 la care fac aplicare normele a fost prevăzută, iniţial, să intre în vigoare la 1 ianuarie 2013; prin efectul O.U.G. nr. 84/2012, a avut loc o primă amânare, pentru 1 iunie 2013; anul trecut, prin O.U.G. nr. 49/2013 s-a dispus o nouă amânare, astfel că actul este în vigoare de la 1 ianuarie 2014.
La data intrării în vigoare a legii sunt abrogate reglementările pe care le găsiţi în caseta foto de mai jos.
abrogari_servsoc

Reţinem câteva dintre precizările făcute de Norme, pe arii de interes.

Acreditarea

Furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale acordate de aceştia se acreditează în condiţiile Legii, cu evaluarea şi certificarea respectării criteriilor şi standardelor definite la art. 5 din lege.
În scopul evidenţierii gradului de excelenţă a serviciilor sociale, se poate solicita evaluarea şi încadrarea acestora în clase de calitate, conform prevederilor art. 6 din lege.
Planificarea şi realizarea activităţilor de evaluare în teren, de monitorizare şi control se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (Agenţie Naţională), prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti (agenţii teritoriale). Personalul cu atribuţii în realizarea activităţilor este reprezentat de inspectori sociali.

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale (furnizori) şi a serviciilor sociale se realizează gratuit.
Pot solicita acreditarea numai furnizorii prevăzuţi la art. 37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011. Astfel:

– furnizori publici de servicii sociale pot fi: structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti; autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari; unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate;

– furnizori privaţi de servicii sociale pot fi: organizaţiile neguvernamentale, respectiv asociaţiile şi fundaţiile; cultele recunoscute de lege; persoanele fizice autorizate în condiţiile legii; filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare; operatorii economici, în condiţii speciale, prevăzute de lege.

Evaluarea nivelurilor de calitate pentru încadrarea serviciilor sociale în clasele de calitate corespunzătoare

În vederea atestării gradului de excelenţă al unui serviciu social, se poate solicita evaluarea şi încadrarea acestuia în una dintre clasele de calitate superioare nivelului de referinţă reprezentat de standardele minime, respectiv în clasa I sau clasa a II-a, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din lege.
Stabilirea nivelurilor de calitate are la bază indicatorii de performanţă, elaboraţi şi aprobaţi în condiţiile art. 15 din lege.
Verificarea îndeplinirii indicatorilor pentru încadrarea în clasele de calitate se realizează în baza documentelor justificative solicitate şi a unui raport de evaluare în teren.

Monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale

Monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale se realizează de inspectorii sociali. Misiunile de inspecţie care au ca obiectiv monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor sociale, altele decât cele efectuate în cadrul procedurilor de acreditare/reacreditare a serviciilor sociale, se planifică anual de către inspecţia socială, pe baza propunerilor înaintate de agenţiile teritoriale în luna noiembrie din anul anterior.

Efectuarea misiunilor de inspecţie se comunică în scris furnizorului serviciului social cu cel puţin şapte zile înainte de data planificată pentru realizarea acestora.

Control la sesizare. În situaţia în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau Agenţia Naţională este sesizată de orice persoană fizică sau juridică cu privire la nerespectarea criteriilor, standardelor minime sau indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi cu privire la existenţa altor nereguli în acordarea serviciilor sociale, indiferent de natura acestora, misiunile de control se realizează inopinat, în regim de urgenţă, respectiv în termen de maximum trei zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării.

Suspendarea sau retragerea acreditării

Decizia de suspendare a acreditării serviciului social sau, după caz, decizia de retragere a acreditării serviciului social se transmite spre aprobare conducerii ministerului şi, în termen de maximum cinci zile de la emitere, se comunică furnizorului serviciului social, precum şi agenţiei teritoriale care a înaintat propunerea de suspendare/retragere a acreditării, pentru punere în aplicare.
După emiterea deciziei de retragere a acreditării serviciului social, respectiv a licenţei de funcţionare a acestuia, compartimentul de acreditare radiază serviciul social respectiv din eRegistru.

Aplicaţia informatică aferentă eRegistrului, creată în baza Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 280/2006 privind aprobarea Procedurii de lucru în vederea constituirii, actualizării şi accesării Registrului electronic unic al serviciilor sociale, publicat în Monitorul Oficial nr. 330/2006, se revizuieşte în termen de maximum doi ani de la intrarea în vigoare a normelor metodologice.

––––––––––(P)––––––––––

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here