Legea nr. 163/2016 a adus modificări şi completări la Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (republicată în Monitorul oficial nr. 689/2015. Recenta lege nr. 163/2016, pe care o prezentăm mai jos, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 561/2016 din 25 iulie.

În ce priveşte aria de cuprindere, remarcăm completarea potrivit căreia legea se aplică şi în etapa de verificare tehnică a proiectelor.

Referitor la instalaţiile incluse în sfera de acoperire a legii, în noua formulare acestea cuprind instalaţiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilaţie, de climatizare/condiţionare aer, de alimentare cu apă şi de canalizare, exclusiv instalaţiile, utilajele şi echipamentele tehnologice industriale, faţă de “echipamentele tehnologice din interiorul sau exteriorul construcţiilor“, cum figurau anterior în lege.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Legea nr. 163/2016 asupra Legii nr. 10/1995 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

calitate constructii 0

Obligaţiile privind asigurarea cerinţelor de calitate sunt stabilite în sarcina mai multor categorii de factori implicaţi şi la care, prin modificările la lege sunt incluse şi universităţile tehnice şi institutele de cercetare în domeniul construcţiilor şi asociaţiile profesionale de profil.

Perioada de garanţie este tratată sub forma unor dispoziţii distincte. S-a introdus obligaţia ca perioada de garanţie să fie prevăzută în contractele încheiate între părţi, în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor stabilite potrivit legii, şi va avea o durată minimă, după cum urmează:

 • 5 ani pentru construcţiile încadrate în categoriile de importanţă A şi B;
 • 3 ani pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă C;
 • 1 an pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă D. Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.

Sistemul calităţii în construcţii include criterii noi:

 • certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare şi/sau consultanţă în construcţii;
 • certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de construcţii;
 • perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor.

Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desfiinţare parţială, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creştere a performanţei energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, desfiinţare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, şi cuprind proiectarea, execuţia şi recepţia lucrărilor care necesită emiterea, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, după caz. Intervenţiile la construcţiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei.

Controlul de stat al calităţii în construcţii:  apare şi aici o precizare nouă, în sensul că Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C răspunde din punct de vedere tehnic de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor.

Obligaţiile persoanelor fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente. Reţinem o modificare şi o completare:

 • efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii, precum şi a recepţiei finale la expirarea perioadei de garanţie;
 • darea în folosinţă a construcţiei după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor, preluarea acesteia şi obţinerea autorizaţiilor potrivit legii.

Obligaţii şi răspunderi ale administratorilor şi ale utilizatorilor construcţiilor: se introduce obligaţia privind  sesizarea proprietarului în cazul apariţiei defectelor calitative în perioada de garanţie stabilită potrivit legii.

Sancţiuni. Amenzile contravenţionale se încadrează între 20.000 lei şi 40.000 lei, faţă de marjele anterioare care erau între 10.000 lei şi 40.000 lei. Reţinem una din faptele ce constituie contravenţie şi care a fost modificată, şi anume ” executarea unei construcţii noi, a unei intervenţii la o construcţie existentă, precum şi desfiinţarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea acesteia“.

calitate constructii 1

De asemenea, au fost incluse aici contravenţiile pentru nerespectarea următoarelor obligaţii:

 • efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii, precum şi a recepţiei finale la expirarea perioadei de garanţie;
 • darea în folosinţă a construcţiei după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor, preluarea acesteia şi obţinerea autorizaţiilor potrivit legii.

La o a doua categorie de amenzi, între 10.000 lei şi 20.000 lei (majorate faţă de marjele anterioare situate între 5.000 şi 10.000 lei) a fost adăugată contravenţia pentru nerespectarea obligaţiilor de:

 • expertizare a co
  nstrucţiilor de către experţi tehnici atestaţi, pentru anumite situaţii prevăzute de lege
 • folosirea construcţiilor conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcţiei
 • efectuare de lucrări de intervenţie la construcţia existentă numai cu acordul proprietarului şi cu respectarea prevederilor legale.

Cea de a treia categorie de contravenţii, de la 3.000 lei la 10.000 lei, constituie din nou o majorare faţă de nivelul anterior – între 1.500 şi 5.000 lei. Si aici a fost introdusă o nou contravenţie, anume acţionarea în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;

Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale, se pot dispune, prin ordin al ministrului, ca sancţiuni complementare, suspendarea certificatului de atestare tehnico- profesională specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni sau, după caz, anularea acestuia.

Atunci când faptele săvârşite de către specialiştii atestaţi/autorizaţi care desfăşoară activitate în construcţii constituie infracţiuni potrivit art. 35, la cererea organelor de urmărire penală, se suspendă dreptul de practică până la finalizarea urmăririi penale sau, după caz, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Plata amenzii. Contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii şi nu din minimul amenzii, cum era până acum – stabilite prin procesul-verbal de contravenţie, în termen de 48 de ore de la data luării la cunoştinţă a sancţiunii contravenţionale.

Prin completările aduse se prevede că nu se aplică sancţiunea contravenţională “avertisment”.

Prescrierea faptelor contravenţionale. Prin modificarea textului din lege se dispune că dreptul de a aplica amenzile prevăzute la art. 36 se prescrie în termen de 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii, termen majorat faţă de cel de trei ani, cât era până la modificările aduse de Legea nr. 163/2016.

Intrarea în vigoare. Legea de modificare nr. 165/2016 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv 24 august 2016.

Intră în vigoare doar peste 18 luni (24 februarie 2018) măsurile din contextul sistemului integrat de calitate, şi anume cele privind:

 • certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare şi/sau consultanţă în construcţii;
 • certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de construcţii;
 • perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor.

Ai nevoie de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here