Ordinul MECS nr. 4712/2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 9-a, publlicat în Monitorul Oficial nr. 631 din 19 august 2015 (M.Of. nr. 631/2015).

În vigoare de la 19.08.2015

În baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 9-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Direcţia generală management şi reţea şcolară, Direcţia patrimoniu şi informatizare din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Bucureşti, 11 august 2015.

Nr. 4.712.

ANEXĂ

CALENDARUL

desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 9-a 

21 septembrie 2015

Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu.

21 septembrie-5 octombrie 2015

Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică.

5 octombrie 2015

Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online.

5-6 octombrie 2015

Depunerea la inspectoratul şcolar a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat.

7-8 octombrie 2015

Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora.

9-15 octombrie 2015

Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

16 octombrie 2015

Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor

16 octombrie 2015

Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar

19-23 octombrie 2015

Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

19 octombrie-3 noiembrie 2015

Soluţionarea contestaţiilor

3 noiembrie 2015

Transmiterea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar

4-5 noiembrie 2015

Întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

6 noiembrie 2015

Emiterea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional


(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe
 
Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here