Luni, 26 ianuarie este ultimul termen-limită din această lună la care trebuie să fim atenţi. Conform Calendarului fiscal Lege5, avem un multiple declaraţii de depus şi plăţi de efectuat. Le găsiţi pe toate enumerate în lista de mai jos.


• 
Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2015 şi a modului de determinare a acesteia

Obligaţia de a comunica organului fiscal competent, la începutul fiecărui an fiscal, cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv, precum şi modul de determinare a acesteia.

Contribuabili vizaţi: persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent.


• Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

Contribuabili vizaţi: persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, când pro-rata calculată nu asigură determinarea corectă a taxei de dedus, poate solicita M.F.P., prin direcţia de specialitate, aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.


• Formularul 094 – Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent

Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

Contribuabili vizaţi: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor.


• Formularul 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
Contribuabili vizaţi: persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din Codul fiscal şi care se află înscrise în “Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, a căror perioadă fiscală este luna şi care în luna anterioară au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 de lei, în vederea ieşirii din sistemul TVA la încasare începând cu luna următoare.

• Formularul 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
Contribuabili vizaţi:
 lunar: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1;
 alte termene: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3.

• Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru trimestrul pentru care se calculează
impozitul


Plata se face până pe 25 ale lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Până la această dată microîntreprinderile au obligaţia de a depune şi declaraţia de impozit pe venit prin intermediul Formularului 100.

Contribuabili vizaţi: microîntreprinderile, precum şi microîntreprinderile din cadrul unei asocieri fără persionalitate juridică dintre o întreprindere şi o persoană fizică rezidentă sau nerezidentă.

În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, reţine, declara şi plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.


 Formularul 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi:
 persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente (art. 296^3 lit. e);
 instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului (art. 296^3 lit. f);
– orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Atenţie! Se va depune Formularul 112 şi pentru trimestrul precedent,  de către angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care se încadrează în prevederile art. 58 alin. (2) din Codul Fiscal, şi nu au optat pentru depunerea lunară a declarației.


• Formularul 208 – Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal , aferente semestrului precedent

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de ANAF în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat) şi se depune pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii, semestrial:
– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
– ori de câte ori notarul public constată erori în declaraţia depusă anterior, prin completarea unei declaraţii rectificative.

Contribuabili vizaţi: notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.


 Formularul 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

• Formularul 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată
Categorii de contribuabili: persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz.
Atenţie: formularul se completează electronic (www.e-guvernare.ro).

• Formularul 301 – Decontul special de TVA pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi: persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.
Atenţie: contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare.

• Formularul 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată
Contribuabili vizaţi
 persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
 locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;
 persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute la art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;
 persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care:
 nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;
 trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal şi pct. 15 ind. 2 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, la art. 138 din Codul fiscal şi pct. 16 ind. 1 alin. (4) din Normele metodologice, precum şi la pct. 45 alin. (14) din Normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

• Formularul 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
Contribuabili vizaţi
Se depune:
 potrivit art. 156 ind. 3 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1 ind. 1) şi (1 ind. 3) din Codul fiscal;
 potrivit art. 156 ind. 3 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 80 ind. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1 ind. 1) şi (1 ind. 3) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;
 potrivit art. 156 ind. 3 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 134 ind. 2 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
 potrivit art. 156 ind. 3 alin. (10 ind. 1) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 134 ind. 2 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

• Formularul 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută
Categorii de contribuabili: contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 ind. 1 din Codul Fiscal.
Atenţie: formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Se poate depune şi pe Internet. Totodată, contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii formularului prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (www.e-guvernare.ro).

• Formularul 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente
Categorii de contribuabili:
 persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1), şi taxabile cu cota prevăzută de lege;
 persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.
Atenţie: declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25, inclusiv, a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300). Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.

• Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă – pe trimestrul
precedent

Cererea se depune la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia îşi are sediul vânzătorul care a făcut livrări la distanţă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului în care au fost plătite accizele în statele membre de destinaţie.

Contribuabili vizaţi: vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă.


• Cererea de restituire a accizelor de către importatori – pentru trimestrul precedent


Contribuabili vizaţi: 
persoanele juridice române care distribuie/plătesc dividende către o persoană juridică română; persoanele juridice care plătesc dividende către acţionari sau asociaţi.

A. sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;

B. în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare.

• Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
Contribuabilii vizaţi sunt plătitorii de următoarele venituri:
– din drepturi de prop. intelectuală;
– din contracte/ convenţii civile şi de agent;
– expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
– obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică;
– din premii şi jocuri de noroc;
– obţ. de nerezidenţi;
– din alte surse.

• Plata cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi:
Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de patru ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
– administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
– membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
– persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
– persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
– alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.
Orice persoană asigurată pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare.

• Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

Declarația se depune până la data de 25 inclusiv a lunii, următoare lunii, trimestrului sau anului celui în care s-a desfășurat activitatea.

Declaraţia se completează cu ajutorul programului afişat pe pagina de internet a ministerului mediului, se printează pe suport hârtie, se semnează, se ştampilează şi se depune în original la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire.

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2015 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here