22 Martie, 2018

CALENDAR FISCAL: Eşti sigur că ai depus toate obligaţiile fiscale cu termenul limită astăzi, 25 aprilie?

Ne apropiem de sfârşitul acestei luni şi, ca de fiecare dată, în ziua de 25 se împlineşte termenul limită pentru depunerea unor obligaţii fiscale. Însă, potrivit Calendarului fiscal, luna aprilie vine cu un aspect diferit – depunerea declaraţiilor trimestriale. Vom reda, în continuare, lista obligaţiilor fiscale care trebuie depuse cel târziu astăzi la Fisc, precum şi formularele propriu-zise, instrucţiunile de completare şi categoriile de contribuabili vizaţi.

1. Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili:

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

Orice persoană asigurată pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare.

2. Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.

Categorii de contribuabili:

Plătitorii de următoarele venituri:

- din drepturi de proprietate intelectuală;

- din contracte/ convenţii civile şi de agent;

- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

- obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică;

- din premii şi jocuri de noroc;

- obţinute de nerezidenţi;

- din alte surse.

3. Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a căror perioadă fiscală este luna sau trimestrul și care au depășit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna martie 2013 sau în trimestrul I, în vederea ieșirii din sistemul TVA la încasare începând cu 1 mai 2013.

Descarcă Formularul 097 şi instrucţiunile de completare!

4. Formular 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Categorii de contribuabili:

- lunar: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1,par. 1.1.

- trimestrial: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2

- alte termene: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3

Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.

Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Descarcă Formularul 100 şi Instrucţiunile de completare!

calendar1
Sursa foto: Lege5.ro

5. Formular 104 – Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent

Categorii de contribuabili:

Persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Codul Fiscal.

Declaraţia cuprinde informaţii privind asociaţii persoane juridice străine şi/sau persoane fizice. Pentru depunerea formularului 104 se foloseşte programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.

Descarcă Formularul 104!

6. Formular 112 – Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru trimestrul precedent

Categorii de contribuabili:

Angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care se încadrează în prevederile art. 58 alin. (2) Codul Fiscal, şi nu au optat pentru depunerea lunară a declaraţiei.

Se depune de către angajatori şi entităţile asimilate acestora. Se completează cu programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.

Descarcă Formularul 11 şi instrucţiunile de completare!

7. Formular 224 – Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili:

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul. Se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

Descarcă Formularul 224 şi instrucţiunile de completare!

8. Formular 225 – Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent

Categorii de contribuabili:

Contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Declaraţia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal competent, definit potrivit legii, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Descarcă Formularul 225 şi instrucţiunile de completare!

calendar2
Sursa foto: Lege5.ro

9.  Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

Formularul se completează electronic .Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Descarcă Formularul 300 şi instrucţiunile de completare!

10. Formular 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă 

Categorii de contribuabili:

Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

Conform Ordinului ANAF nr. 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. 

Descarcă Formularul 301 şi instrucţiunile de completare!

11. Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

Categorii de contribuabili:

Declaraţia se completează şi se depune de către:

a) persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din  Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;

c) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, sau care a efectuat ajustări incorecte.

Descarcă Formularul 307!

12. Formular 311 – Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal

Categorii de contribuabili:

Se depune de de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată.

Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată.

Descarcă Formularul 311 şi instrucţiunile de completare!

calendar4
Sursa foto: Lege5.ro

13. Formular 390 VIES – Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Categorii de contribuabili:

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul Fiscal.

Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Se poate depune şi prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Descarcă Formularul 390 VIES şi instrucţiunile de completare!

14. Formular 394 – Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 1561 din Codul Fiscal).

Categorii de contribuabili:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) şi (7) din Codul fiscal pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege.

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300). Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.

Descarcă Formularul 394 şi instrucţiunile de completare!

***

Calendarul obligaţiilor fiscale, pus la dispoziţie în premieră pe Lege5.ro, însumează toate declarațiile sau formularele care trebuie depuse și plățile care trebuie efectuate către organele competente, în decursul anului fiscal. 

Află mai multe despre acest instrument unic în domeniul legislativ.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu