20 Februarie, 2019

CALENDAR FISCAL. Consultă lista obligaţiilor fiscale care trebuie depuse până pe 25 iulie!

Conform Calendarului fiscal Lege5, joia asta este termenul-limită de depunere pentru o serie de 17 obligaţii fiscale. Mai jos vă prezentăm care sunt acestea, ce contribuabili trebuie să le depună şi, totodată, vă punem la dispoziţie formularele aferente.

1. Plata anticipată de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (prima rată).

Categorii de contribuabili: contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi cinci camere.

2. Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă.

Categorii de contribuabili - plătitorii de venituri:
- din drepturi de prop. intelectuală;
- din contracte/convenţii civile şi de agent;
- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică;
- din premii şi jocuri de noroc;
- obţ. de nerezidenţi;
- din alte surse.

Atenţie: Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d).

3. Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă.

Categorii de contribuabili

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de patru ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

Orice persoană asigurată pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare.

4. Formularul 097 – Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.

Categorii de contribuabili: persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a căror perioadă fiscală este luna sau trimestrul şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna iunie 2013 sau în trimestrul II, în vederea ieşirii din sistemul TVA la încasare începând cu 1 august 2013.

» Descarcă Formularul 097 şi instrucţiunile de completare!

5. Formularul 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat.

Categorii de contribuabili:

- lunar / contribuabilii prevăzuţi în OpANAF nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.;
- trimestrial / contribuabilii prevăzuţi în OpANAF nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2;
- alte termene / contribuabilii prevăzuţi în OpANAF nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3.

Atenţie: Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.

» Descarcă Formularul 100 şi instrucţiunile de completare!

100
6. Formularul 101 – Declaraţia privind impozitul pe profitul obţinut de fiecare sediu permanent.

Categorii de contribuabili: persoanele juridice străine care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România, pentru profitul impozabil obţinut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2013.

» Descarcă Formularul 101 şi instrucţiunile de completare!

7. Formular 104 – Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent.

Categorii de contribuabili: persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Codul Fiscal.

» Descarcă Formularul 104 şi instrucţiunile de completare!

8. Formularul 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna sau trimestrul precedent.

Categorii de contribuabili

Pentru luna precedentă:
- persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente;
- instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.

Pentru trimestrul precedent:
- angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care se încadrează în prevederile art. 58 alin. (2) din Codul Fiscal şi n-au optat pentru depunerea lunară a declaraţiei.

» Descarcă Formularul 112 şi instrucţiunile de completare!

9. Formularul 208 – Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal – pentru semestrul precedent.

Categorii de contribuabili: notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Atenţie: Notarii publici au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat. Declaraţia poate fi depusă şi prin utilizarea serviciului de depunere online a declaraţilor de pe www.e-guvernare.ro.

» Descarcă Formularul 208!

10. Formularul 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă.

Categorii de contribuabili: persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

» Descarcă Formularul 224 şi instrucţiunile de completare!

224
11. Formularul 225 – Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plata anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise – pentru trimestrul precedent.

Categorii de contribuabili: contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

» Descarcă Formularul 225!

12. Formularul 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată.

Categorii de contribuabili: persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz.

Atenţie: Formularul se completează electronic (www.e-guvernare.ro).

» Descarcă Formularul 300 şi instrucţiunile de completare!

13. Formularul 301 – Decontul special de TVA pentru luna precedentă.

Categorii de contribuabili: persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Atenţie: contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii formularului prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (www.e-guvernare.ro). Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare.

» Descarcă Formularul 301 şi instrucţiunile de completare!

14. Formularul 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea TVA-ului.

Categorii de contribuabili: persoanele impozabile, după caz, menţionate în instrucţiunile pentru completarea formularului.

» Descarcă Formularul 307 şi instrucţiunile de completare!

15. Formularul 311 – Declaraţia privind TVA-ul datorat de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal.

Categorii de contribuabili: se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, şi care efectuează, în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata TVA-ului.

Atenţie: Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea TVA-ului.

» Descarcă Formularul 311 şi instrucţiunile de completare!

311
16. Formularul 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută.

Categorii de contribuabili: contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153din Codul Fiscal.

Atenţie: Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Se poate depune şi prin Internet. Totodată, contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii formularului prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (www.e-guvernare.ro).

» Descarcă Formularul 390 VIES şi instrucţiunile de completare!

17. Formularul 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente.

Categorii de contribuabili:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1), şi taxabile cu cota prevăzută de lege;
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

Atenţie: Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25, inclusiv, a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300). Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.

» Descarcă Formularul 394 şi instrucţiunile de completare!

***

Calendarul obligaţiilor fiscale -pus la dispoziţie în premieră pe Lege5.ro- însumează toate declaraţiile sau formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate către organele competente în decursul anului fiscal.

Află mai multe despre acest instrument unic în domeniul legislativ.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu