Din cauza numărului ridicat de obligaţii fiscale al căror termen limită de depunere este foarte aproape (luni, 27 mai), ieri am început primelor 9 formulare. În materialul de faţă vom continua demersul nostru informativ, prezentând următoarele 10 declaraţii ce nu trebuie pierdute din vedere de către contribuabili.  

10. Formularul 221 – Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit

Categorii de contribuabili:

Contribuabilii, persoanele fizice, care, conform Codul Fiscal art. 71, realizează, în mod individual, venituri din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole și altele asemenea;

c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. 

Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 februarie 2013. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. 

Descarcă Formularul 221 şi Instrucţiunile de completare!

11. Formularul 223 – Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale

Categorii de contribuabili:

Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior. 

Declaraţia se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente-comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real pe baza contabilităţii în partidă simplă, precum şi venituri din silvicultură şi piscicultură.

Declaraţia se depune şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.

În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.

Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit, venitului net anual din activităţi independente.

Asocierile în cadrul cărora se obţin venituri de natura celor mai sus menţionate, din mai multe surse, depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit.

Declaraţia se completează şi se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute în formular. Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Descarcă Formularul 223 şi Instrucţiunile de completare! 

12. Formular 224 – Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili:

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul. Se depune la: 

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; 

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

Descarcă Formularul 224 şi instrucţiunile de completare! 

calendar1
Sursa foto: Lege5.ro

13. Formularul 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

Categorii de contribuabili:

Persoane fizice care realizează venituri din salarii, şi care:

a) au efectuat în anul de raportare, cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora;

b) optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau a unităţilor de cult; Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Descarcă Formularul 230 !

14.  Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

Formularul se completează electronic. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Descarcă Formularul 300 şi instrucţiunile de completare! 

15. Formular 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili:

Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

Conform Ordinului ANAF nr. 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. 

Descarcă Formularul 301 şi instrucţiunile de completare! 

calendar2
Sursa foto: Lege5.ro

16. Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

Categorii de contribuabili:

Declaraţia se completează şi se depune de către:

a) persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din  Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;

c) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, sau care a efectuat ajustări incorecte.

Descarcă Formularul 307 şi instrucţiunile de completare! 

17. Formular 311 – Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal

Categorii de contribuabili:

Se depune de de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată.

Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată.

Descarcă Formularul 311 şi instrucţiunile de completare!

18. Formular 390 VIES – Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Categorii de contribuabili:

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul Fiscal.

Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Se poate depune şi prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Descarcă Formularul 390 VIES şi instrucţiunile de completare! 

calendar3

19. Formular 394 – Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 1561 din Codul Fiscal).

Categorii de contribuabili:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) şi (7) din Codul fiscal pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege.

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300). Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.

Descarcă Formularul 394 şi instrucţiunile de completare!

*** 

Vezi şi prima parte a acestui subiect, în care sunt prezentate restul obligaţiilor fiscale cu termenul limită de depunere luni, 27 mai 2013!

Calendarul obligaţiilor fiscale, pus la dispoziţie în premieră pe Lege5.ro, însumează toate declaraţiile sau formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate către organele competente, în decursul anului fiscal.

Află mai multe despre acest instrument unic în domeniul legislativ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here