Sfârşitul acestei luni este unul aglomerat din punct de vedere al obligaţiilor fiscale ce trebuie depuse de către contribuabili, Calendarul nostru fiscal însumând nu mai puţin de 19 astfel formulare şi declaraţii, cu termenul limită de depunere luni, 27 mai 2013. Deoarece este vorba de un număr atât de ridicat, vom debuta în acest material cu prezentarea primei jumătăţi din lista obligaţiilor fiscale ce trebuie depuse, cel mai târziu, la începutul săptămânii viitoare.

1. Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili:

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

Orice persoană asigurată pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare.

2. Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.

Categorii de contribuabili:

Plătitorii de următoarele venituri:

– din drepturi de proprietate intelectuală;

– din contracte/ convenţii civile şi de agent;

– expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

– obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică;

– din premii şi jocuri de noroc;

– obţinute de nerezidenţi;

– din alte surse.

calendar1
Sursa foto: Lege5.ro

3. Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2013

Categorii de contribuabili:

Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora.

Sursa foto: Lege5.ro

4. Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 şi care se află înscrise în ,,Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, a căror perioadă fiscală este luna şi care în luna anterioară au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei, în vederea ieşirii din sistemul TVA la încasare începând cu luna următoare.

Descarcă Formularul 097 şi instrucţiunile de completare! 

5. Formular 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Categorii de contribuabili:

– lunar: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1,par. 1.1.

– trimestrial: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2

– alte termene: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3

Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.

Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Descarcă Formularul 100 şi Instrucţiunile de completare!

6. Formular 112 – Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna aprilie

Categorii de contribuabili:

Angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care se încadrează în prevederile art. 58 alin. (2) Codul Fiscal, şi nu au optat pentru depunerea lunară a declaraţiei.

Se depune de către angajatori şi entităţile asimilate acestora. Se completează cu programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.

Descarcă Formularul 112 şi instrucţiunile de completare! 

calendar2

7. Formular 200 – Declaraţia privind veniturile realizate din România

Categorii de contribuabili:

Persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

(1) activităţi independente,

(2) cedarea folosinţei bunurilor,

(3) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real,

(4) transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise,

(5) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. 

Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. 

Descarcă Formularul 200 şi Instrucţiunile de completare! 

8. Formularul 201 – Declaraţia privind veniturile realizate în străinătate

Categorii de contribuabili:

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, (Codul fiscal), care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi:

– venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală,

– venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, venituri sub formă de dividende,

– venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare,

– venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum şi alte venituri impozabile potrivit titlului III din Codul fiscal.

Observaţie! Nu se declară veniturile din salariile obţinute în străinătate.

Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. 

Descarcă Formularul 201 şi Instrucţiunile de completare! 

9. Formularul 220 – Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit

Se depune odată cu declaraţia privind venitul realizat.

Categorii de contribuabili:

Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior. 

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă; activităţi agricole impuse în sistem real; silvicultură şi piscicultură. 

Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, pentru exercitarea opţiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum şi pentru recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii. 

Declaraţia se depune şi de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit. Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia şi se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

Descarcă Formularul 220 şi Instrucţiunile de completare! 

calendar3

*** 

Mâine vom continua lista cu prezentarea următoarelor 10 obligaţii fiscale ce trebuie depuse până pe 27 mai 2013.

Calendarul obligaţiilor fiscale, pus la dispoziţie în premieră pe Lege5.ro, însumează toate declaraţiile sau formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate către organele competente, în decursul anului fiscal.

Află mai multe despre acest instrument unic în domeniul legislativ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here