18 Februarie, 2020

CALENDAR FISCAL: Ce obligaţii fiscale trebuie îndeplinite până la sfârşitul zilei?

Conform Calendarului fiscal Lege5, astăzi, 25 ianuarie 2016, este ultima zi în care mai pot fi depuse o serie de declaraţii şi în care mai pot fi efectuate anumite plăţi, pe care le puteţi observa în lista de mai jos.

1. Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

Persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, când pro-rata calculată potrivit prevederilor prezentului articol nu asigură determinarea corectă a taxei de dedus, poate solicita M.F.P., prin direcţia de specialitate, aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.

2. Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2015 şi a modului de determinare a acesteia

Obligaţia de a comunica organului fiscal competent, la începutul fiecărui an fiscal, cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv, precum şi modul de determinare a acesteia.

3. Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Plătitorii de următoarele venituri: din drepturi de propietate intelectuală; din contracte/ convenţii civile şi de agent; expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse.

4. Formularul 094 – Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent

Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

5. Formularul 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

6. Formularul 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă

Se completează cu ajutorul programului de asistenţă ANAF și se transmite prin portalul e-guvernare.ro

7. Formularul 208 – Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal , aferente semestrului precedent

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de ANAF în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat) şi se depune pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii, semestrial:

  • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
  • ori de câte ori notarul public constată erori în declaraţia depusă anterior, prin completarea unei declaraţii rectificative.

8. Formularul 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Declaraţia se completează în două exemplare. Copia se păstrează de contribuabil iar originalul se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul, în format hârtie, la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România / organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliul fiscal în România.

9. Formularul 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată

Se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual – în funcție de perioada fiscală. Formularul se completează electronic cu ajutorul programului ANAF.

10. Formularul 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului ANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

11. Formularul 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

Declaraţia se depune, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:

  • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
  • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;
  • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.

12. Formularul 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (D311) -

Declaraţia se depune, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

13. Formularul 390VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Declaraţiile recapitulative se depun lunar numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru operaţiunile menţionate la art. 325 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare acesteia.

14. Formularul 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

Declaraţia se completează electronic cu ajutorul programului de asistenţă ANAF şi se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de TVA prin D300).

15. Cererea de restituire a accizelor de către importatori (pentru trimestrul precedent)

16. Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă – pe trimestrul precedent

Cererea se depune la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia îşi are sediul vânzătorul care a făcut livrări la distanţă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului în care au fost plătite accizele în statele membre de destinaţie.

17. Formularul 097 – Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare

Pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, până la 25 ianuarie, inclusiv.

18. Formularul 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Pentru ieşirea din sistem – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

19. Virarea impozitului pe dividende la bugetul de stat în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale.

20. Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc

A. Sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;

B. În cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, pentru toată perioada de licenţiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost realizate veniturile organizatorului pentru toată perioada de licenţiere; alte sisteme de transmisie.

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2016 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu