Potrivit Calendarului fiscal Lege5, până pe 25 octombrie trebuie depuse/efectuate următoarele declaraţii/plăţi:

1. Formularul 097 – Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Contribuabili vizaţi
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 Codul fiscal, care au obligaţia să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de art. 156 ind. 3 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal.
Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a căror perioadă fiscală este luna sau trimestrul și care au depășit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna septembrie 2013 sau în trimestrul III, în vederea ieșirii din sistemul TVA la încasare începând cu 1 noiembrie 2013.
Se utilizează şi în situaţia prevăzută de art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv pentru solicitările de aplicare a sistemului TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013.
Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a căror perioadă fiscală este luna sau trimestrul și care au depășit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna septembrie 2013 sau în trimestrul III, în vederea ieșirii din sistemul TVA la încasare începând cu 1 noiembrie 2013.

2. Formularul 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Contribuabili vizaţi:
lunar: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1;
trimestrial: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2;
alte termene: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3.

3. Formularul 104 – Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent

Contribuabili vizaţi: persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Codul Fiscal.

4. Formularul 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna sau trimestrul precedent

Contribuabili vizaţi
Pentru luna precedentă:

persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente (art. 296^3 lit. e);
instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului (art. 296^3 lit. f).
Pentru trimestrul precedent: Angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care se încadrează în prevederile art. 58 alin. (2) Codul Fiscal şi nu au optat pentru depunerea lunară a declaraţiei.

5. Formularul 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

6. Formularul 225 – Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent

Contribuabili vizaţi: cei care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

7. Formularul 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată

Categorii de contribuabili: persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz.
Atenţie: formularul se completează electronic (www.e-guvernare.ro).
cal25oct13Sursa foto: Lege5 Online

8. Formularul 301 – Decontul special de TVA pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.
Atenţie: contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare.

9. Formularul 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

Contribuabili vizaţi
persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;
persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute la art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;
persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care:
nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;
trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal şi pct. 15 ind. 2 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, la art. 138 din Codul fiscal şi pct. 16 ind. 1 alin. (4) din Normele metodologice, precum şi la pct. 45 alin. (14) din Normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

10. Formular 311 – Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal

Contribuabili vizaţi
Se depune:
potrivit art. 156 ind. 3 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1 ind. 1) şi (1 ind. 3) din Codul fiscal;
potrivit art. 156 ind. 3 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 80 ind. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1 ind. 1) şi (1 ind. 3) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;
potrivit art. 156 ind. 3 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 134 ind. 2 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
potrivit art. 156 ind. 3 alin. (10 ind. 1) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 134 ind. 2 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

11. Formularul 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Categorii de contribuabili: contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 ind. 1 din Codul Fiscal.
Atenţie: formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Se poate depune şi pe Internet. Totodată, contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii formularului prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (www.e-guvernare.ro).

12. Formularul 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente

Categorii de contribuabili:
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1), şi taxabile cu cota prevăzută de lege;

persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

Atenţie: declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25, inclusiv, a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300). Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.

13. Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Contribuabilii vizaţi sunt plătitorii de următoarele venituri:

din drepturi de prop. intelectuală;
din contracte/ convenţii civile şi de agent;
expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică;
din premii şi jocuri de noroc;
obţ. de nerezidenţi;
din alte surse.

14. Plata cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi
Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de patru ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.
Orice persoană asigurată pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare.
***
Calendarul fiscal Lege5 însumează toate declaraţiile sau formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate către organele competente în decursul anului fiscal. Află mai multe despre acest instrument!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here