28 Ianuarie, 2020

MEMENTO. Ce formulare trebuie depuse la Fisc până pe 25 septembrie şi ce contribuabili sunt vizaţi?

Până pe 25 septembrie trebuie depuse mai multe formulare fiscale şi trebuie efectuate anumite plăţi, potrivit Calendarului fiscal Lege5.

Pentru a descărca declaraţii şi alte documente necesare, puteţi accesa Calendarul AICI.

Lista obligaţiilor cuprinde:

 Formular 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Categorii de contribuabili: persoanele impozabile, înregistrate conform art. 153 Cod fiscal, care aplică sistemul TVA la încasare şi care, în perioada fiscală anterioară din anul curent (luna sau trimestrul, după caz), depăşesc plafonul de 2.250.000 lei.

Formular 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Categorii de contribuabili: lunar – Contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.; alte termene – contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3.

Formular 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili:

- persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;

- instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.

Formular 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili: Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Formular 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată

Categorii de contribuabili: Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – în funcție de perioada fiscală.

Formular 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili: Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Formular 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

Categorii de contribuabili:

- persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute la art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care: nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal; trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal şi pct. 15^2 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, la art. 138 din Codul fiscal şi pct. 16^1 alin. (4) din Normele metodologice, precum şi la pct. 45 alin. (14) din Normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Formular 311 – Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal

Categorii de contribuabili:

- persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu şi care efectuează livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate;

- persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1^1) şi (1^3) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat din oficiu, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat la cerere, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Formular 390 VIES – Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Categorii de contribuabili: Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul Fiscal.

 Formular 394 – Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

Categorii de contribuabili: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

 Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

Categorii de contribuabili: Contribuabilii prevăzuți în Ordinul nr. 549/2006 anexa nr. 2, cap. III.

Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili: Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

Orice persoană asigurată pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare.

Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. III 2014

Categorii de contribuabili: Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor

Categorii de contribuabili: Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine.

Plata trimestrială a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Categorii de contribuabili: Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) şi i) adică:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

b) membrii întreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă; [...]

h) persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 71 alin. (2) şi (5) Cod fiscal;

i) persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole şi a celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic).

Plata impozitului pe construcţii (a doua rată)

Categorii de contribuabili:

a) persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;

b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

c) persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator, respectiv de către agenţiile de ocuparea a forţei de muncă pentru şomeri

Categorii de contribuabili: Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori precum şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Cota de contribuţii datorată de agajator este între 0,15% – 0,85% din fondul brut de salarii, în funcţie de clasa de risc.

Agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă pentru ersoanele fizice.

Cota de contruibuţii pentru şomeri este de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectivă.

• Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Categorii de contribuabili: Plătitorii de următoarele venituri:

- din drepturi de prop. intelectuală;

- din contracte/ convenţii civile şi de agent (fac excepție contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie);

- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

- obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică;

- din premii şi jocuri de noroc;

- obţ. de nerezidenţi;

- din alte surse.

————————————(P)————————————

În Lege5 Online, Calendarul fiscal poate fi personalizat în funcţie de domeniul de activitate în care lucraţi, însă există şi posibilitatea de a crea propriile calendare. Totodată, puteţi seta alerte pentru obligaţiile trecute în calendare.

Aflaţi mai multe despre Calendarul fiscal Lege5 de AICI.

cal25sep14

Foto articol: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu