20 August, 2017

Calcularea obligaţiilor bugetare din venitul din pensie (II)

Într-un material anterior am debutat în demersul nostru de a prezenta aspectele referitoare la calculul contribuţiei de sănătate şi a impozitului, din veniturile din pensii, atrăgând atenţia asupra unei serii de elemente ce necesitau clarificări pentru o mai bună înţelegere a subiectului. În articolul de faţă vom continua cu specificarea principalelor prevederi legale în baza cărora se calculează obligaţiilor bugetare din venitul din pensie.

Principalele prevederi legale în baza cărora se calculează obligaţiilor bugetare din venitul din pensie

2.1. Principalele prevederi legale în baza cărora se calculează contribuţia de sănătate din venitul din pensie.

2.1.1.Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”:

„Art. 257 […](22) Pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a) – d), alin. (21) şi (22) şi la art. 213 alin. (2) lit. h), contribuţia se calculează asupra tuturor acestor venituri.”[…]

„Art. 29627. Contribuabilii

(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de către persoanele care realizează venituri din:

a) cedarea folosinţei bunurilor;

b) investiţii;

c) premii şi câştiguri din jocuri de noroc;

d) operaţiunea de fiducie, potrivit titlului III;

e) alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78.

(2) Persoanele care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la cap. I, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri de natura celor menţionate la art. 29621 alin. (1) lit. a) – d), g) şi h), art. 52 alin. (1) lit. b) – d) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor prevăzute la alin. (1).

(3) Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la alin. (1) plătesc contribuţia asupra tuturor acestor venituri. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară.”

2.1.2. Prin fiecare Legea a bugetului de stat pe anii 2010, 2011, 2012 şi 2013  sunt prevăzute aceleaşi cote de contribuţii pentru asigurările de sănătate, respectiv:

„a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse.”

Deci, pentru anii 2010, 2011, 2012 şi 2013 salariaţii datorează contribuţia de sănătate cu cota de 5,5% din salariul brut, iar pensionarii datorează contribuţia de sănătate cu cota de 5,5% numai din partea de pensie care depăşeşte nivelul de 740 de lei lunar.

2.1.3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice.

„Art. I. La articolul 2969 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2969. (1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei, prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 şi 5, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte nivelul de 740 lei.”

„Art. II. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 257, alineatul (22) va avea următorul cuprins:

„(22) Pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 259, alineatul (2) se abrogă.

„Art. III. Prevederile art. I se aplică începând cu veniturile din pensii aferente lunii mai 2012.”

„Art. IV. Orice alte dispoziţii legale în vigoare privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc nivelul de 740 lei, contrare prevederilor art. I, se abrogă.”

2.2. Principalele prevederi legale în baza cărora se calculează impozitul din venitul din pensie.

2.2.1. Lege nr. 571/2003 privind Codul fiscal:

„Art. 43. Cotele de impozitare

(1) Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:[…]

e) pensii;”

 „Art. 69. Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 1.000 lei şi a contribuţiilor obligatorii calculate, reţinute şi suportate de persoana fizică.”

„Art. 70. Reţinerea impozitului din venitul din pensii[…]

(2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.”[…]

Baza de calcul a contribuţia de sănătate şi a impozitului din venitul din pensie

Baza de calcul a contribuţiei de sănătate = „venitul brut” (V.br.) – „venitul minim nesupus contribuţiei de sănătate” = „venitul brut” (V.br.) – 740 de lei.

Baza de calcul a impozitului = „venitul brut” (V.br.) – contribuţia de sănătate (CASS) – „venitul minim nesupus impozitului” = V.br. – [(V.br. – 740 de lei) x 5,5%] – 1.000 de lei.

Impozitul = V.br. – CASS – 1.000.

Despre autor  ⁄ Grigorie Lăcriţa

Este evaluator în specialitatea evaluare economică şi financiară a întreprinderilor şi expert contabil, membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Cercetător de prestigiu şi profund cunoscător al fiscalităţii în practică, dr. N. Grigorie – Lăcriţa a încheiat şi executat mai multe contracte de cercetare ştiinţifică cu diferiţi agenţi economici din ţară şi străinătate, pe probleme de interes major, soluţiile oferite fiind susţinute de aceştia, de organizaţiile lor patronale şi sindicale, în îmbunătăţirea anumitor prevederi legale.

Un comentariu

 • Răspunde
  aprilie 3 2013

  Buna ziua.
  In cazul unei persoane … PFA.
  Contributiile sociale pe care ar trebui sa le plateasca trimestrial sunt:
  - pensie 10,5 %
  -sanatate 5,5%
  din ce? se calculeaza la salariul mediu brut pe economie…sau la venitul anticipat..conform declaratiei de venit anticipat pe care a depus-o???

  Va multumesc anticipat!
  Cu stima,
  angela urda

Scrie un comentariu