Ministerul Sănătății a aprobat documentația pentru înființarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical

Ordinul nr. 646/2019 al ministrului sănătății privind aprobarea documentației pentru înființarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 358 din 8 mai 2019. 

Ordinul pune în aplicare prevederile art. 11 alin. (2) și (3) și art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001.

Cabinetul de liberă practică. Potrivit reglementării primare, cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical este unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistenței medicale ambulatorii: preventivă, curativă și de recuperare.

 – Profesii. Serviciile conexe actului medical pot fi furnizate de persoanele autorizate de Ministerul Sănătății, altele decât medicii, să exercite în mod independent una dintre următoarele profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcții al Ministerului Sănătății: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultură fizică medicală, opticianoptometrist, tehnician de proteze și orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală.

Organizare. Persoanele autorizate pot exercita în mod independent profesiunile menţionate, în cadrul cabinetului de practică, în una dintre următoarele forme:

a) cabinet de practică individual;

b) cabinete de practică grupate;

c) cabinete de practică asociate;

d) societate civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical. 

– Cabinetul de practică individual este forma de exercitare a profesiunii, în cadrul căruia își desfășoară activitatea titularul cabinetului de practică.

Acesta poate angaja, în condițiile legii, ca salariați sau colaboratori, alte persoane care au profesiunile acceptate și, după caz, orice altă categorie de personal necesar.

– Cabinetele de practică grupate se constituie pe baza unei convenții încheiate în scris între titularii a două sau mai multe cabinete de practică individuală, în scopul creării de facilități economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului și/sau a salariaților ori colaboratorilor.

Cabinetele de practică grupate își păstrează individualitatea în relațiile cu terții.

Condițiile grupării, durata și modalitățile de încetare a acesteia se stabilesc prin convenția menționată.

– Cabinetele de practică asociate se constituie din două sau mai multe cabinete de practică individuală, în scopul exercitării în comun a activității și a asigurării accesului permanent al pacienților la servicii conexe actului medical.

Titularii cabinetelor de practică asociate intră în relații cu terții, în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor și a responsabilităților individuale prevăzute de lege.

Condițiile asocierii, durata și modalitățile de încetare a acesteia se stabilesc de titularii cabinetelor de practică individuale care urmează să se asocieze, pe baza unei convenții încheiate în scris.

– Cabinetele grupate sau asociate pot fi reprezentate în raporturile cu terții de unul dintre titularii acestor cabinete, pe baza și în limitele mandatului încredințat de ceilalți titulari.

Cabinetele de practică grupate sau asociate pot avea un patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin convenția de grupare sau de asociere.

Patrimoniul comun este destinat în exclusivitate realizării intereselor personale nepatrimoniale ale asociaților.

– Societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în formă scrisă între 2 sau mai mulți titulari asociați, cu respectarea dispozițiilor Codului civil referitoare la societatea civilă particulară.

Societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical este reprezentată în relațiile cu terții de organul de conducere al acesteia, prevăzut în statutul societății.

– Personal. Cabinetele de practică grupate sau asociate și societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical pot angaja salariați sau colaboratori.

Contractele individuale de muncă și convențiile civile se încheie între salariați sau colaboratori și titularii cabinetelor de practică ori, după caz, de împuternicitul mandatat sau de reprezentantul organului de conducere al societății civile de practică, prevăzut în statutul acesteia.

Nivelul salariului sau al remunerației personalului angajat în calitate de salariat ori de colaborator se negociază cu titularul cabinetului de practică individual sau, după caz, cu împuternicitul mandatat.

Răspundere. Titularii cabinetelor de practică, precum și personalul angajat care își desfășoară activitatea în cadrul acestor cabinete răspund individual, potrivit legii, în cazul nerespectării prescripțiilor medicale, acurateții procedurilor efectuate și calității explorărilor de laborator, pentru eventualele prejudicii aduse pacienților. 

Înregistrarea  cabinetelor de liberă practică se face  în Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical. 

Documentația pentru înființarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică:

1. Cerere de înființare și înregistrare a cabinetului de liberă practică;

2. Certificatul de membru al organizației profesionale cu avizul în termen al titularului, precum și al personalului de specialitate din cadrul cabinetului sau autorizația de liberă practică, după caz;

3. Dovada titlului de deținere a spațiului, însoțită de schița spațiului din care să reiasă că activitatea se desfășoară separat de orice altă activitate sau de spațiile cu destinația de locuință;

4. Titularii cabinetelor de liberă practică individuale care, ulterior înființării, optează pentru asociere/grupare vor depune contractele aferente și, în funcție de situație, vor solicita înființarea cabinetelor asociate/grupate. Acestea vor fi înregistrate corespunzător în Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical. 

Documentația pentru înființarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică, cu personalitate juridică:

1. Cerere de înregistrare a persoanei juridice care desfășoară servicii publice conexe actului medical

2. Certificatul de membru al organizației profesionale cu avizul în termen al titularului, precum și al personalului de specialitate din cadrul persoanei juridice sau autorizația de liberă practică, după caz

3. Dovada titlului de deținere a spațiului punctului de lucru/punctelor de lucru, însoțită de schița spațiului, din care să reiasă că activitatea se desfășoară separat de orice altă activitate sau de spațiile cu destinația de locuință

4. Actele constitutive ale societății

5. Certificat de înmatriculare a societății și certificat constatator

6. Dovada de la Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să reiasă că societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii publice conexe actului medical.

Ai nevoie de Ordinul nr. 646/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here