Astfel s-a pronunţat Curtea de Apel Bucureşti (CAB), care, admiţând o acţiune având ca obiect anulare act administrativ, a decis anularea în parte a dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007 în privinţa posibilităţii organului competent al CAS de a emite decizii de impunere.

Sentinţa civilă a CAB nr. 835/2012, din 8 februarie 2012, cu recurs în 15 zile de la comunicare, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 243/2014.
Reclamanta a chemat în judecată Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, solicitând instanţei să dispună anularea parţială a art. 35 din Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plată a contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv în partea referitoare la posibilitatea emiterii de către casele de asigurări de sănătate (CAS) de titluri de creanţă sub forma deciziilor de impunere.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prevederile acestui articol:
– pe de o parte, conferă caselor de asigurări de sănătate competenţa de a emite titluri de creanţă fiscală, şi anume decizii de impunere prin care se stabilesc creanţe fiscale, constând în contribuţii la FNUASS, adăugând astfel la Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, care nu conferă asemenea competenţă caselor de asigurări de sănătate;
– pe de altă parte, încalcă dispoziţiile imperative ale Codului de procedură fiscală în privinţa competenţei exclusive a organului fiscal de a emite decizii de impunere prin care se stabilesc creanţe finale.
În privinţa interesului promovării acţiunii, reclamanta a justificat prin faptul că pe numele său a fost emisă de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti o decizie de impunere. Pârâta CASMB nu a formulat întâmpinare.
Analizând actele dosarului, Curtea a apreciat că acţiunea este întemeiată, pentru motivele arătate în sentinţa civilă pronunţată.
În opinia Curţii, dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007 încalcă prevederile art. 86 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, potrivit cărora decizia de impunere se emite de organul fiscal competent, iar, potrivit art. 17 alin. (5) din acelaşi act normativ, organe fiscale sunt ANAF şi unităţile subordonate acesteia, precum şi compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale. Ca urmare, organele CNAS nu sunt organe fiscale şi, în consecinţă, nu pot emite decizii de impunere.
Curtea a arătat că, într-adevăr, potrivit art. 216 din Legea nr. 95/2006, “CNAS, prin casele de asigurări sau persoane fizice ori juridice specializate, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorărilor de întârziere în condiţiile Codului de procedură fiscală, iar, potrivit art. 141 alin. (1) din acest din urmă act normativ, “Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului Cod de către organul de executare competent”.
Dar, adaugă Curtea, decizia de impunere este un act de stabilire a impozitelor (reglementat de titlul VI al Codului de procedură fiscală) şi nu un act de executare silită. Ca urmare, decizia de impunere nu se confundă cu titlul executoriu, în condiţiile în care acesta din urmă este emis în mod separat conform dispoziţiilor art. 141 alin. (4). În consecinţă, competenţa de a emite titluri executorii nu o include pe aceea de a emite decizii de impunere – aşa cum s-a arătat mai sus, aceste competenţe sunt stabilite de legiuitor în mod distinct.

DOCUMENTAR LEGAL

Normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelului CNAS nr. 617/2007 (în versiunea consolidată la 1 ianuarie 2014)
Executarea silită a creanţelor datorate fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF.
• Art. 35. – (1) În conformitate cu art. 215 alin. (3) din lege şi art. 81 din Codul de procedură fiscală, pentru obligaţiile de plată faţă de fond ale persoanelor fizice care se asigură pe bază de contract de asigurare, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, titlul de creanţă îl constituie, după caz, declaraţia prevăzută la art. 32 alin. (4), decizia de impunere emisă de organul competent al CAS, precum şi hotărârile judecătoreşti privind debite datorate fondului. Decizia de impunere poate fi emisă de organul competent al CAS şi pe baza informaţiilor primite pe bază de protocol de la ANAF.
• Art. 32. – (4) Persoanele fizice asigurate pe bază de contract de asigurare de sănătate, altele decât cele pentru care colectarea contribuţiei se realizează de ANAF, declară obligaţiile către fond, potrivit declaraţiilor-model prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice. Declaraţiile privind obligaţiile la fond se depun la casele de asigurări de sănătate cu care persoana fizică asigurată a încheiat contractul de asigurare.
• DECLARAŢIA-MODEL

Privind obligaţiile de constituire şi plata la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate datorate de alte persoane decât cele care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă

Contribuţia la F.N.U.A.S.S. potrivit Legii nr. 95/2006

A. Persoane ale căror venituri sunt impuse pe baza venitului efectiv realizat
B. Persoane care realizează venituri din agricultură şi silvicultură sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară
C. Persoane ale căror venituri sunt impuse pe bază de norme anuale de venit
D. Contribuţia persoanelor care realizează venituri din agricultură şi silvicultură peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.

E. Contribuţia
persoanelor care realizează venituri astfel:
1. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
2. Venituri din dividende
3. Venituri din dobânzi
4. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
5. Alte venituri conform art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006
6. Venituri din contracte de administrare sau management
7. Asociatul unic cu asigurare la CJPAS (la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale)
F. Contribuţia persoanelor fizice care se asigură facultativ (art. 214, alin. (2) din Legea nr. 95/2006)

G.
Contribuţia persoanelor fără venituri
Declaraţia asiguratului:
– sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din declaraţie sunt corecte şi complete;
– cunosc obligativitatea virării contribuţiei la F.N.U.A.S.S. lunar până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata – în situaţiile prevăzute la punctele E7, G, anual până la data de 25 ianuarie a anului următor celui pentru care se datorează plata – în situaţiile prevăzute la punctele D, E1-E6, respectiv până la termenul de plată completat pentru situaţiile de la punctele A, B, C;
– cunosc obligativitatea depunerii la închiderea exerciţiului financiar anual a documentelor justificative privind veniturile efectiv realizate în vederea regularizării obligaţiilor de plată, cu excepţia situaţiilor de la punctul E6, E7, F şi G;
– menţionez că nu/realizez şi alte venituri din: salarii/pensii.
Declaraţia se depune anual la casa de asigurări de sănătate aleasă în mod liber, până la primul termen de plată, pentru anul fiscal în curs.
Se depune rectificativa în 15 zile de la modificările survenite asupra elementelor din declaraţia iniţială.
——————————(P)——————————

Lege5 Online
 vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.

Clienţii Lege5 Online
 au posibilitatea de a urmări dosare. Mai exact, puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar.

Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI.
cau_dos_ins2

Aflaţi mai multe despre Lege5 Online de AICI. De asemenea, Lege5 este disponibil şi în variantele Desktop şi Mobile.


Foto articol:
 StockVault.net

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here