Legea nr. 249/20151 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje a abrogat, începând cu data intrării sale în vigoare, Ordinul nr. 2.742/3.190/305/20112 privind, printre altele, procedura de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje.

Totodată, în cadrul art. 16, alin. (5) din Legea nr. 249/2015 s-a prevăzut elaborarea unei noi proceduri de autorizare, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi (anume 2 noiembrie 2015).

În aceste împrejurări, la data de 4 iunie 2016 a intrat în vigoare Ordinul nr. 932/4813 din 18 mai 2016 al ministrului mediului, apelor și pădurilor și viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje.

Această nouă reglementare în materie de autorizare a OTR-urilor aduce o serie de noutăți, dintre care menționăm următoarele:

1. Procedura propriu-zisă de obținere a autorizației pentru operarea ca OTR

Sunt introduse o serie de cerințe suplimentare, precum:

• depunerea unui cazier fiscal din care să rezulte că viitorul OTR nu a săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale și nici fapte care privesc disciplina financiară;

• depunerea unui certificat de atestare fiscală din care să rezulte lipsa datoriilor viitorului OTR la bugetul statului;

• depunerea unei dovezi care să ateste faptul că acționarii viitorului OTR sunt numai operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/20154;

• depunerea dovezii înregistrării OTR-ului drept contribuabil la Administrația Fondului pentru Mediu;

• necesitatea avizării eliberării licenței de operare de către secretarul de stat cu atribuții în domeniu.

Noua procedură de emitere a autorizațiilor pentru operarea ca OTR poate dura maxim 60 zile (comparativ cu termenul de 90 de zile din vechea reglementare), fără a mai fi prevăzută posibilitatea întreruperii procesului de verificare și evaluare a dosarului de către solicitant.

Un aspect important al noii reglementări este determinat de eliminarea secțiunii specifice privind criteriile de autorizare. O astfel de abordare ar putea ridica probleme cu privire la evaluarea cererilor de autorizare, neexistând criterii definite expres în sensul asigurării unei aprecieri obiective din partea comisiei de autorizare. Totuși, o parte din criteriile vechi au fost încorporate în regulile privind documentația propriu-zisă în cadrul Ordinului nr. 932/481/2016 (certificatul constatator depus de solicitant trebuie să ateste obiectul de activitate specific și capitalul social de 400.000 lei; totodată, trebuie dovedită îndeplinirea cerințelor specifice privind acționariatul viitorului OTR).

În plus, noua reglementare nu mai limitează în timp valabilitatea licenței de operare, nu mai prevede necesitatea vizării anuale a licenței sau a unei proceduri de reautorizare, fapt care poate conduce la concluzia că licența este emisă pe o durată nedeterminată.

De asemenea, cazurile de anulare a licenței de operare s-au modificat, conform noii proceduri, aceasta putând fi anulată în cazul în care, 2 ani consecutivi de la momentul constatării, OTR-urile nu îndeplinesc cel puţin:

  • obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aplicate la deșeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piața națională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilității acestora sau
  • obligațiile stabilite prin Ordinul nr. 932/481/2016.

Ulterior anulării licenței de operare, conform noilor prevederi, OTR-urile au la dispoziție un termen mai mare (anume 30 de zile în loc de 10 zile) pentru a informa operatorii pentru care au preluat responsabilitatea cu privire la anularea licenței de operare.

În context, menționăm faptul că Ordinul nr. 932/481/2016 prevede faptul că operatorii economici care au depus documentații în vederea autorizării/reautorizării potrivit reglementării anterioare, anume Ordinul nr. 2.742/3.190/305/2011, dar nu au fost autorizați/reautorizați din cauza încetării aplicabilității acestuia (în perioada 2.11.2015 – 3.06.2016), vor depune documentația refăcută conform prevederilor procedurii aprobate prin Ordinul nr. 932/481/2016, cu excepția dovezii de achitare a tarifului de emitere a licenței de operare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 932/481/2016.

2. Obligații impuse în sarcina OTR-urilor autorizate

Noua reglementare modifică o serie de obligații impuse OTR-urilor, dintre care menționăm următoarele:

• încheierea de contracte cu colectorii autorizați să preia deșeuri de ambalaje și cu operatorii economici autorizați pentru reciclarea și/sau valorificarea, respectiv incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie, care acceptă condițiile contractuale, în limita cantităților și tipurilor de ambalaje preluate de la operatorii economici responsabili, cu respectarea principiului proximității;

• acest principiu nu este însă definit și nu se precizează modalitatea sa de aplicare în cadrul noii reglementări. Ca mențiune, potrivit principiilor generale de dreptul mediului, principiul proximității presupune alegerea colectorului/operatorului care se află cel mai aproape de zona în care se găsesc deșeurile ce trebuie colectate/valorificate;

• informarea în scris a comisiei de autorizare asupra oricărei schimbări a datelor care au stat la baza eliberării licenței de operare se va face potrivit noii proceduri, în termen de maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a modificării;

• acționarea fără discriminare față de operatorii economici responsabili se va face conform noii proceduri numai prin raportare la materialele de ambalaje nu și la cantitățile propuse spre contractare.

Totodată, Ordinul nr. 932/481/2016 reg
lementează și o serie de obligații noi, precum:

• efectuarea anuală a auditului financiar extern conform Standardului român de audit financiar CECAR şi auditului operaţional extern, conform cerinţelor minime prezentate în anexa nr. 5 la Ordinul nr. 932/481/2016, aferente activităților desfășurate efectuate de auditori independenți și transmiterea comisiei de autorizare, până la 1 septembrie anul următor, a rezultatelor acestora;

• transmiterea, până la 15 septembrie anul următor, operatorilor economici pentru care au preluat responsabilitatea, a rezultatului auditului financiar extern și a celui operațional extern realizate pentru anul anterior;

• afișarea, pe site-ul propriu, a listei cu operatorii economici pentru care a fost preluată responsabilitatea, precum și a tarifelor declarate în relația cu toți operatorii economici pentru care s-a preluat responsabilitatea;

• reinvestirea eventualului profit în aceleași tipuri de activități întreprinse în vederea îndeplinirii responsabilităților care le revin operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 (menționați la nota 3 de subsol de mai sus);

• depunerea la comisia de autorizare, cu 60 de zile înainte de expirare, a unui nou plan de operare, conform cerinţelor prevăzute în anexa nr. 1 din Ordinul nr. 932/481/2016, valabil pentru următorii 3 (trei) ani.

___________________________________________

1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30.10.2015.

2 Ordin 2.742/3.190/305/2011 al ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare, cu modificările ulterioare.

3 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 31 mai 2016.

4 Respectiv, operatorii economici care: (i) introduc pe piață produse ambalate; (ii) supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii; (iii) introduc pe piaţă ambalaje de desfacere și (iv) care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje.

Autori:

Roxana Pană

Florentina Hurdubei

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here