Reprezintă forme de bonificaţii:
1. primele de merit;
2. tichetele masă;
3. participarea angajaţilor la profit;
4. tichete cadou şi tichete creşă;
5. al 13-lea salariu;
6. prima de vacanţă;
7. prima de sărbători;
8. alte bonusuri.
Notă: În acest articol sunt abordate primele patru puncte. În partea a doua a subiectului găsiţi şi celelalte patru puncte.

1. Primele de merit

Primele de merit nu sunt ceva nou. Angajaţii eficienţi au fost răsplătiţi pentru eforturile lor sub diverse forme inclusiv în legislaţia dinainte de Revoluţie (gradaţii de merit).
Bugetarii au dreptul la premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget.
Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

2. Tichetele de masă

Legea nr. 142/1998 prevede că fiecare persoană care primeşte tichete de masă să achiziţioneze produse alimentare în valoare de maximum două tichete pe zi. Începând cu data de 1 mai 2013, valoarea unui tichet de masă este de 9,35 lei, iar din luna februarie 2014 pot fi acordate şi în format electronic.
Tichetele de masă sunt asimilate veniturilor salariale, conform legislaţiei fiscale în vigoare, astfel încât ele sunt supuse impozitului pe venit. Chiar dacă costul de achiziţie al acestor tichete este suportat de către angajator, impozitul pe venit este plătit de către salariat, acesta fiind reţinut, la fel ca celelalte obligaţii de plată, din salariu.

3. Participarea angajaţilor la profit

În acord cu prevederile art. 1 lit. e) din OG nr. 64/2001, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă.
Anterior era prevazută această obligaţie, conform art. 43 alin. 2 lit. a din fostul contract colectiv de muncă unic la nivel naţional 2007-2010: „cota-parte din profit ce se repartizează salariaţilor, care este de până la 10% în cazul societăţilor comerciale şi de până la 5% în cazul regiilor autonome”.

4. Tichete cadou şi de creşă

Conform art. 2 din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, unităţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă.

Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale.
Tichetele cadou acordate sunt scutite de la plata contribuţiilor sociale obligatorii, potrivit art. 296^15 lit. o) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru acestea reţinându-se doar impozitul pe venit.
Prevederile legale restrâng acordarea lor pentru anumite situaţii: acordarea tichetelor cadou salariaţilor, deductibile în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. Acestea vor fi supuse impozitului pe venit în luna acordării.
Pot fi sub forma de tichete cadou pentru spa, wellness sau abonamente la săli de fitness – aceasta este o tendinţă recentă în materie de bonusuri. Companiile realizează parteneriate cu diverse saloane, ceea ce le oferă posibilitatea de a achiziţiona vouchere cadou la preţuri preferenţiale.

Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşă unde este înscris copilul salariatului şi pot fi utilizate în relaţia cu creşele cu care unităţile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.
Tichetele de creşă se acordă la cerere unuia dintre părinţi sau, opţional, tutorelui, celui căruia i s-au încredinţat copii spre creştere şi educare ori în plasament familial, pe baza livretului de familie, în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar şi, pentru celelalte categorii de angajatori, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.
Tichetele de creşă se acordă angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, respectiv de până la trei ani în cazul copilului cu handicap.
Valoarea tichetelor de creşă se cumulează cu alocaţia de stat pentru copii şi cu stimulentul care se acordă la reluarea activităţii, iar valoarea nominală a tichetelor de creşă este în sumă de 300 lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă.
————————————(P)————————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here