A fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 905 din 20 decembrie 2011, Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.

Legea tratează despre: sistemul de beneficii de asistenţă socială (categorii de beneficii, administrare), sistemul de servicii sociale (beneficiari şi furnizori, organizare, administrare, acordarea serviciilor sociale), măsuri integrate de asistenţă socială (prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, asistenţa socială a copilului şi a familiei, a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor vârstnice), construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă socială la nivel central şi local, personalul din sistemul de asistenţă socială, finanţarea asistenţei sociale (beneficiile de asistenţă socială, serviciile sociale, contractarea serviciilor sociale).

Din acest actul normativ am ales să ne referim, într-o primă etapă, la beneficiile de asistenţă socială.

Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale sau familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

În funcţie de condiţiile de eligibilitate, legea vorbeşte despre mai multe tipuri de beneficii de asistenţă socială, care pot fi:

selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;

universale, acordate fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;

categoriale, acordate pentru anumite categorii de beneficiari, cu sau fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familiei.

Testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei, care apare ca o condiţie în cazul beneficiilor selective, are în vedere:

evaluarea veniturilor băneşti reprezentate de toate veniturile realizate în ţară sau în afara graniţei ţării, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii, ajutoare cu caracter permanent, alte creanţe legale;

evaluarea bunurilor şi a veniturilor ce pot fi obţinute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietate ori folosinţă.

În funcţie de scopul şi natura lor, beneficiile de asistenţă socială selective şi, după caz, cele categoriale se acordă fie doar în baza evaluării veniturilor băneşti, fie în baza evaluării cumulate a veniturilor băneşti, a bunurilor şi a veniturilor ce pot fi obţinute prin valorificarea sau utilizarea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietate ori folosinţă.

Acordarea beneficiilor de asistenţă socială, urmăreşte scopuri diferenţiate, astfel:

– prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială;

– susţinerea copilului şi familiei;

– sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale;

– pentru situaţii deosebite.

Beneficiile de asistenţă socială se acordă în bani sau în natură şi cuprind alocaţii, indemnizaţii, ajutoare sociale şi facilităţi. În funcţie de categoriile de beneficiari, facilităţile pot reprezenta: asigurarea plăţii unor contribuţii de asigurări sociale şi/sau asimilarea unor perioade de contribuţie, precum şi acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, cu posibilitatea de a fi  completate de facilităţi fiscale, acordate în condiţiile legii. În funcţie de beneficiarul acestora, beneficiile de asistenţă socială pot avea:

caracter individual, acordate persoanei singure, unuia sau mai multor membri din familie a căror nevoie identificată constituie o situaţie particulară şi necesită intervenţie individualizată;

caracter familial, acordate pentru creşterea calităţii vieţii în familie şi menţinerea unui mediu familial propice realizării funcţiilor de bază ale acesteia.

Beneficiile de asistenţă socială în natură pot fi ajutoare materiale constând în bunuri de folosinţă personală sau îndelungată şi alimentare, acordate individual ori în cadrul unor programe destinate facilitării accesului la educaţie, sănătate şi ocupare.

În situaţia în care persoanele cărora li se acordă beneficiile de asistenţă socială se încadrează sau se reîncadrează în muncă, îşi reiau activitatea profesională sau încep o activitate pe cont propriu, acestea pot beneficia, după caz, în condiţiile prevăzute de legile speciale, de:

– majorări ale beneficiului de asistenţă socială acordat, dacă se încadrează în condiţiile de eligibilitate;

– prelungirea perioadei de acordare a beneficiului de asistenţă socială cu maximum 3 luni, începând cu luna încadrării în muncă;

– stimulente pentru suplinirea unor servicii sociale;

– alte drepturi prevăzute de lege.

Refuzul unui loc de muncă, al participării la cursuri de formare/calificare/recalificare sau la alte măsuri active prevăzute de lege poate conduce, în condiţiile prevăzute de legile speciale, la diminuarea cuantumului beneficiului de asistenţă socială sau la încetarea acestuia şi interdicţia de acordare a unui nou beneficiu de asistenţă socială pe o perioadă de timp determinată.

Atragem atenţia asupra a două precizări din lege, la acest capitol, astfel:

Angajatorii care încadrează în muncă persoane cărora li se acordă beneficii de asistenţă socială pot beneficia, în condiţiile legii, de facilităţi fiscale sau de altă natură.

Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi, după caz, din bugetele locale se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local.

*

● La data intrării în vigoare a acestei legi (23 decembrie 2011) se abrogă:

Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.366/2001, cu modificările ulterioare.

De la data intrării în vigoare a legii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2011, MMFPS are obligaţia să efectueze modificările şi completările corespunzătoare la actele normative în vigoare din domeniul asistenţei sociale şi să elaboreze legile speciale prevăzute de prezenta lege.

● Până la adoptarea modificărilor şi completărilor de către MMFPS, actele normative în vigoare la data intrării în vigoare a legii asistenţei sociale se aplică în continuare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here