21 Ianuarie, 2018

Baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale

În cazul persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b), baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale individuale reprezintă câştigul brut realizat din activităţi dependente, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, care include:

a) Veniturile din salarii, în bani şi/sau în natură.

Pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, veniturile din salarii cuprind salariu de bază la care se adaugă, după caz, sporurile şi adaosurile care se acordă potrivit legii.

b) Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii.

c) Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial.

În această categorie se includ indemnizaţiile persoanelor alese în: consiliul de administraţie; comitetul director; consiliul superior; comitetul executiv; biroul permanent; comisia de disciplină şi altele, cu excepţia indemnizaţiilor cenzorilor, care se încadrează la art. 296^4 alin. (1) lit. g).

d) Drepturile de soldă lunară acordate personalului militar, potrivit legii.

e) Remuneraţia administratorilor societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie.

În această categorie se includ: administratorii, membrii consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere şi comitetului consultativ, precum şi reprezentanţii statului sau reprezentanţii membrilor consiliului de administraţie, fie în adunarea generală a acţionarilor, fie în consiliul de administraţie, după caz.

Aceste remuneraţii intră în baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale şi al contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate indiferent dacă persoanele respective sunt din cadrul aceleiaşi societăţi ori din afara ei, indiferent dacă sunt pensionari sau angajaţi cu contract individual de muncă.

f) Remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii directoratului de la societăţile comerciale administrate în sistem dualist, potrivit legii, precum şi drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege. (Directorii şi membrii directoratului prevăzuţi la art. 152 şi art. 153 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată. Contract de management, încheiat potrivit Legii nr. 66/1993 privind legea contractului de management, pentru societăţile comerciale în care statul deţine 50% din capitalul social al acestora, precum şi regiile autonome.)

g) Sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum şi sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea.

Excepţie fac indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii locali, judeţeni sau ai municipiului Bucureşti, care intră în baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale şi al contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate indiferent dacă persoanele respective sunt din cadrul aceleiaşi societăţi ori din afara ei, indiferent dacă sunt pensionari sau angajaţi cu contract individual de muncă.

Se cuprinde şi remuneraţia cenzorului cu contract de mandat al asociaţiilor de locatari.

h) Sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii.

i) Sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit.

j) Sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii.

k) Sumele reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie.

l) Indemnizaţiile lunare de neconcurenţă prevăzute în contractele individuale de muncă, în condiţiile legii.

m) Indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, inclusiv Banca Naţională a României, peste limita a de 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice.

Prin persoane juridice fără scop patrimonial şi entităţi neplătitoare de impozit pe profit se înţeleg: organizaţiile nonprofit de orice fel şi societăţile civile care nu datorează impozit pe profit potrivit titlului II din Codul fiscal, precum şi cele plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prevăzute la titlul IV^1 din Codul fiscal.

n) Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

În această categorie se includ numai remuneraţiile acordate în baza contractului de mandat preşedintelui şi membrilor comitetului executiv.

o) Indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator, potrivit legii.

p) Indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

În baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale, în cazul persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal, se include şi suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 296^4 alin. (3) din Codul fiscal, în cazul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.

q) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii.

r) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate de la Fondul naţional de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii.

s) Ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

ş) Ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fără drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Lit. s) şi ş) – sunt prevederi preluate din Legea  cadru nr. 284/2010.

t) Veniturile reprezentând plăţi compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de muncă.

ţ) Veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii.

u) Orice alte sume de natură salarială sau avantaje asimilate salariilor în vederea impunerii.

Avantajele asimilate salariilor includ, fără a fi limitate la acestea, următoarele:

* împrumuturi nerambursabile;

* anularea unei creanţe a angajatorului asupra angajatului

* veniturile realizate ca urmare a activităţilor de creare de programe pentru calculator care sunt scutite de la plata impozitului pe venit;

* veniturile realizate de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata impozitului pe venit.

Potrivit normelor metologice de aplicare a Codului fiscal veniturile care se includ în câştigul brut realizat din activităţi dependente, care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii, sunt cele prevăzute la art. 296^4 din Codul fiscal, care se completează cu prevederile pct. 68 din Normele metodologice de aplicare a titlului III din Codul fiscal, date în aplicarea art. 55 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, mai puţin veniturile asupra cărora nu există obligaţia plăţii contribuţiilor sociale potrivit reglementărilor generale şi specifice fiecărei contribuţii sociale, precum şi celor din legislaţia privind asigurările sociale.

În situaţia în care totalul veniturilor prevăzute la alin. (1) este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.

Prin loc de realizare al venitului se înţelege persoana fizică sau juridică care are calitatea de angajator sau entitatea asimilată angajatorului.

În cazul în care persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal obţin venituri ca urmare a încheierii mai multor contracte individuale de muncă cu acelaşi angajator, aceste venituri se cumulează, după care se plafonează în vederea obţinerii bazei lunare de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale.

În cazul în care persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal obţin venituri ca urmare a încheierii mai multor contracte individuale de muncă cu angajatori diferiţi, veniturile obţinute se plafonează separat de către fiecare angajator în parte.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu