Baza de calcul pentru contribuţiile sociale datorate de şomeri

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizaţia de şomaj, cu excepţia situaţiilor în care potrivit dispoziţiilor legale se prevede altfel.

Baza lunară de calcul pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o constituie totalitatea drepturilor reprezentând indemnizaţii de şomaj.

Pentru aceste indemnizaţii se aplică în mod corespunzător plafoanele  prevăzute la art. 296^3 .

Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul şomerilor, se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi se datorează pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii şi se stabileşte în cotă de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectivă reprezentând indemnizaţia de şomaj.

Pe perioada în care şomerii beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 296^4 alin. (3), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, iar contribuţia de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă.

Baza de calcul pentru contribuţiile sociale datorate de persoanele care beneficiază de diverse indemnizaţii şi pensionari

1. Pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizaţia pentru creşterea copilului. Contribuţia se suportă de la bugetul de stat.

2. Pentru persoanele care beneficiază de ajutor social  baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se stabileşte asupra ajutorului social acordat. Contribuţia se suportă de la bugetul de stat.

3. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului o reprezintă întregul venit, cu condiţia ca pensia netă să nu fie mai mică de 740 lei.

Pentru pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 lei, contribuţia datorată se calculează prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra întregului venit şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 lei.

Exemplul nr. 1 În situaţia în care veniturile din pensii sunt în cuantum de 741 lei, contribuţia datorată va fi determinată astfel: 741 x 5,5% = 40,76 lei, rotunjit la 41 lei potrivit legii. În această situaţie, pentru a rezulta o pensie netă de 740 lei, contribuţia datorată este de 1 leu.
Exemplul nr. 2 În situaţia în care veniturile din pensii sunt în cuantum de 784 lei, contribuţia datorată va fi determinată astfel: 784 x 5,5% = 43,12 lei, rotunjit la 43 lei potrivit legii. În această situaţie, contribuţia datorată este de 43 lei, iar pensia netă este de 741 lei.

Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, persoanele care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii şi personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea a două salarii minime brute pe ţară. Contribuţia se suportă de la bugetul de stat.

Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru veniturile sub forma indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate

Pe perioada în care persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b), precum şi cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 la art. 1 alin. (2)(pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului) , la art. 23 alin. (2) (femeile care nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat) şi la art. 32 (angajatorul îşi suspendă temporar activitatea/ori activitatea încetează ), beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale- CAS, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 296^4 alin. (3), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical.

Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. f) pct. 10

Pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru soţul/soţia care însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, în anumite condiţii baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale reprezintă:

a) câştigul salarial brut lunar în lei, corespunzător funcţiei în care personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, de către persoanele juridice din România, este încadrat în ţară;

b) ultimul salariu avut înaintea plecării, care nu poate depăşi plafonul de 3 salarii de bază minime brute pe ţară, în cazul soţului/soţiei care însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă în străinătate şi căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu;

c) totalitatea drepturilor salariale corespunzătoare funcţiei de încadrare în cazul membrilor corpului diplomatic şi consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă ca urmare a participării la cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator reprezintă baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale, pentru care se aplică plafonările prevăzute mai sus, excepţie fiind în cazul soţului/soţiei care însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru care plafonarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se face la 3 salarii de bază minime pe ţară.

Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. c)

Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele care realizează venituri de natură profesională, baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale şi a contribuţiei individuale datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj este cea stabilită potrivit art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare.

Prevederile art. III din O.U.G. 58/2010 se abrogă începând cu 1 Iulie 2012.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here