Ca la fiecare început de an, Executivul actualizează metodologia de reînnoire a avizelor, dată prin Hotărârea Guvernului nr. 246/2007. Ce anume este deosebit pentru anul acesta, citiţi în materialul nostru privind modificările şi completările aduse la reglementarea de bază prin Hotărârea Guvernului nr. 1274/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 882 din 22 decembrie 2012 şi care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013.

Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, pot fi reînnoite pe o perioadă de valabilitate până la 31 decembrie 2013, potrivit metodologiei, numai pentru angajatorii care deţineau la sfârşitul anului trecut avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite.

Modificări apar în ce priveşte documentaţia necesară pentru reînnoirea avizului care se acordă de către Inspecţia Muncii.

Solicitarea de reînnoire a avizului de încadrare în condiţii deosebite trebuie să fie semnată de către reprezentantul legal al angajatorului ori de către altă persoană împuternicită de acesta, potrivit legii, după caz, de reprezentanţii sindicatelor reprezentative precum şi – mai nou – împreună cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, definiţi potrivit art. 5 lit. d) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, adică persoană aleasă, selectată sau desemnată de lucrători, în conformitate cu prevederile legale, să îi reprezinte pe aceştia în ceea ce priveşte problemele referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în muncă. solicitarea se depune în termen de maximum 30 de zile socotite de la 1 ianuarie a.c.

Buletinele de determinări de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, trebuie să ateste depăşirea valorilor-limită de expunere profesională la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite; pot fi prezentate documente de expertizare care să ateste prezenţa unor agenţi chimici foarte periculoşi sau agenţi biologici care nu au prevăzută limită admisibilă, dar care – şi acesta este un al element de noutate –, în urma manifestării, au avut, pentru perioada 2001-2012, efecte asupra stării de sănătate a lucrătorilor.

Dosarul de reînnoire cuprinde şi planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cumăsuri şi acţiuni, eşalonate şi distribuite uniform pe perioada 1 ianuarie-1 decembrie 2013, până cel târziu la data de 31 decembrie 2013, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale.

Starea de sănătate a lucrătorilor este – potrivit reglementării modificate –, stabilită de raportul medicului de medicina muncii, întocmit în baza rapoartelor anuale privind starea de sănătate a lucrătorilor, raport din care să reiasă efectele noxelor identificate la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite asupra stării de sănătate a lucrătorilor.

Dosarul va cuprinde şi dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă, până la data de 31 decembrie 2012.

Metodologia aduce şi dispoziţii noi, astfel că angajatorul trebuie să depună, în termen de 10 zile de la data reînnoirii avizului de încadrare în condiţii deosebite, o copie a acestuia însoţită de un exemplar al planului de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit, vizat de Inspecţia Muncii, la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.

Angajatorii care nu au obţinut reînnoirea avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite se pot adresa direct instanţei judecătoreşti competente. În reglementarea anterioară, se menţiona şi posibilitatea contestaţiei, introdusă în termen de 15 zile de la data comunicării, la Inspecţia Muncii, care urma să o soluţioneze în termen de 30 de zile.

Raportarea privind modul în care au realizat măsurile prevăzute în vederea normalizării condiţiilor de muncă se depune de către angajator, potrivit reglementării modificate, în perioadele 15-30 iulie şi 1-15 decembrie 2013. În baza raportărilor primite, inspectorii de muncă vor efectua verificări în vederea stabilirii conformităţii celor declarate, ale căror rezultate vor fi transmise Inspecţiei Muncii.

Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2012 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia.

Constituie contravenţie nerealizarea de către angajator a măsurilor din planul de prevenire şi protecţie şi se sancţionează după cum urmează:

– cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru angajatorul cu un număr de până la 49 de salariaţi;

– cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, pentru angajatorul cu un număr de cel puţin 50 de salariaţi.

În situaţia în care, în termen de 45 de zile de la constatarea contravenţiei, angajatorul nu realizează măsurile dispuse în urma controlului, inspectoratul teritorial de muncă poate propune Inspecţiei Muncii anularea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. În cazul anulării avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebit, Inspecţia Muncii va înştiinţa despre această măsură şi casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea angajatorul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here