În vigoare din 2 august, Legea nr. 197/2018 a muntelui abrogă şi înlocuieşte vechea reglementare dată prin Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial nr. 448/2009, cu modificările ulterioare. Noua lege a fost publicată în M.Of. nr. 659 din 30 iulie 2018. De ce a fost nevoie de o nouă reglementare? Găsiţi mai jos câteva susţineri din textul de lege adopat de Parlament. 

Scopuri şi obiective

Prin prezenta lege, statul român recunoaște existența condițiilor naturale specifice, a deosebirilor dintre comunitățile din zona montană, precum și aplicarea principiului solidarității pentru aceste teritorii.

Prin prezenta lege, statul român, prin instituțiile sale, aplică politici specifice, care au rolul:

de a păstra condițiile de locuire din zona munților, amenințate de migrație, schimbări climatice, dezechilibre ecologice, datorate exploatării necorespunzătoare a resurselor și amenajărilor urbane deficitare;

de a lua în considerare disparitățile demografice și diversitatea teritoriilor și de a încuraja dezvoltarea economică a zonei montane, prin sprijinirea activităților agricole și nonagricole;

de a susține compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri în urma aplicării unor măsuri de management extensive, conservarea biodiversității, protecția apelor și a solului, ca urmare a constrângerilor naturale și a celor specifice care se manifestă în zonele cu influență asupra producției agricole, în scopul utilizării continue a terenului în zonele cu potențial agricol limitat;

de a crește calitatea vieții prin extinderea și generalizarea serviciilor publice destinate populației din zona montană și de a asigura durabilitatea, calitatea, conținutul, accesibilitatea și proximitatea serviciilor sociale, medicale, educaționale, a transporturilor;

de a efectua evaluarea riscurilor naturale previzibile în zona montană și de a asigura prevenirea și diminuarea efectelor dezastrelor naturale;

de a asigura adaptarea învățământului gimnazial și profesional la cerințele specifice activităților economice, agricole și zootehnice, mediului și modului de viață de tip montan;

de a încuraja și susține producătorii și/sau procesatorii de produse agroalimentare din zona montană în vederea asocierii acestora în forme asociative, asociații de producători, cooperative agricole, grupuri de producători, asocieri orientate către performanță tehnologică

de a susține promovarea produselor alimentare inscripționate pe etichetă cu mențiunea “produs montan” care provin de la producătorii și/sau procesatorii de produse agroalimentare care își exercită activitatea în zona montană;

de a oferi acces facil la instrumente financiare adecvate pentru fermieri, procesatori, mici antreprenori din zona montană. 

Instituţii administrative

Gestiunea va fi asigurată de Agenția Națională a Zonei Montane, denumită în continuare ANZM, prin reorganizarea Agenției Zonei Montane, iar la nivel teritorial, în cadrul ANZM se vor organiza structuri specializate:

la nivel regional, centre regionale de dezvoltare montană;

 la nivel de bazine montane, oficii de dezvoltare montană.

Pentru fiecare grupă de munți se constituie câte un Comitet de masiv, cu rol consultativ în aplicarea politicilor și strategiilor de dezvoltare și protecția mediului montan, la nivelul teritoriului respectiv.

La nivel național se constituie Consiliul Național al Muntelui, cu rol consultativ, denumit în continuare CNM, cu scopul asigurării legăturii dintre Guvern și reprezentanții zonei montane, pentru punerea în aplicare a strategiilor și politicilor specifice acesteia. CNM este prezidat de prim-ministrul României. 

Infrastructura și amenajarea teritoriului montan

Pentru creșterea nivelului de trai al locuitorilor din zona montană, statul roman, prin prezenta lege, asigură următoarele:

 dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

 racordarea la rețeaua de energie electrică;

 extinderea rețelei de distribuție a gazelor în zona montană;

 facilitarea accesului la internet, telefonie și alte forme de comunicare.

Pentru facilitarea accesului populației în zona montană la servicii de învățământ, sănătate și asistență socială, statul român va asigura:

 înființarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarelor medicale și a punctelor sanitare din localitățile montane;

 organizarea de echipe mobile de intervenție și caravane medicale;

 reabilitarea, modernizarea și dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ primar și gimnazial din localitățile montane. 

Dezvoltarea economică și socială în zona montană

Legea prevede, între altele:

 plată diferențiată pentru crescătorii de animale;

 subvenții pentru investiții de capital, credite bancare, bonificații la dobânzile bancare, credite bancare preferențiale, dobânzi reduse, pentru dezvoltarea fermelor și/sau a exploatațiilor agricole;

– constituirea de centre teritoriale de reproducție și selecție a animalelor pentru rumegătoare, care vor desfășura programe de selecție și de adaptabilitate la condițiile zonei montane, în colaborare cu unitățile de cercetare-dezvoltare-inovare.

 organizarea la nivel intercomunal a unor târguri pentru animale și expoziții agricole, la nivel de bazine, văi, în intramontan, susținută de administrația publică locală, cu sprijinul consiliilor județene și al direcțiilor pentru agricultură județene.

Dezvoltarea activităților agricole va rebui să implice:

 sprijinirea financiară și materială pentru constituirea și dezvoltarea formelor asociative în zona montană a producătorilor și procesatorilor agricoli;

 sprijinirea financiară și materială a asociațiilor de producători pentru acces pe piețe;

 sprijinirea investițiilor integrate în scopul dezvoltării, modernizării și rentabilizării exploatațiilor agricole, adăposturi pentru animale, achiziționarea de utilaje și echipamente de lucru, înființării și dezvoltării de cooperative agricole;

 subvenționarea achizițiilor animalelor de rasă productive care se adaptează ușor condițiilor existente;

 sprijinirea agricultorilor care practică transhumanța;

 sprijinirea producătorilor pentru îmbunătățirea producției și a caracteristicilor nutriționale ale furajelor;

 facilitarea și consolidarea practicilor pe pășunile montane;

 sprijinirea proiectelor de infrastructură la scară mică;

 subvenționarea amenajamentelor pastorale;

 încurajarea producției de lapte;

 înființarea de centre de colectare, depozitare, puncte de sacrificare și a unor unități de procesare a materiilor prime: lapte, carne, fructe, lână, piei de animale, lemn;

 sprijinirea producătorilor și/sau procesatorilor de produse agroalimentare din zona montană în vederea promovării produselor obținute, certificate ca: “produs montan”, “produs tradițional”, “produs ecologic”, precum și a celor certificate la nivel european;

 acordarea de stimulente pentru sprijinirea persoanelor în vârstă care locuiesc în cătune/gospodării izolate din zona montană, inclusiv pentru familiile care se ocupă de îngrijirea acestora.

Familiile tinere de agricultori de munte, care își întemeiază gospodării și cresc animale în echivalent a 5 unități vită mare, denumită în continuare UVM, sunt scutite de impozitul agricol și impozitul pe venitul realizat din agricultură timp de 5 ani de la înființare și de 50% din venituri, în următorii ani, pe perioada existenței titularului.

 Specialiștii agricoli, medicii, profesorii care se stabilesc în zona montană și se obligă să desfășoare activitatea pe o perioadă de minimum 5 ani în zona montană vor primi o primă de instalare și sprijin financiar pentru cumpărare și construire de locuințe. Cuantumul, procedura și sursele de finanțare se vor stabili prin hotărâre a Guvernului.

Fermierii ce dețin peste 5 UVM pot solicita și primi material lemnos, cu titlu gratuit, pentru construirea de adăposturi și anexe gospodărești.

 În zona montană, construcția platformelor individuale de gestionare a gunoiului de grajd la fermele cu încărcătură de până la 10 UVM nu este obligatorie.

Locuitorii, care au gospodăriile situate în zone cu grad înalt de izolare, precum și cei cu nevoi sociale din zona montană au dreptul la o cantitate anuală de lemn de foc, cu titlu gratuit, pentru încălzirea locuinței, cu aprobarea consiliului local.

Ai nevoie de Legea nr. 197/2018 a muntelui? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here