Ordinul MFP nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) a fost, recent, modificat prin Ordinul nr. 2541/2017, în vigoare din data de 5 octombrie. 

În noua formă, Normele metodologice tratează atât utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cât şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) ca instrument de plată pentru efectuarea de plăţi de la Trezoreria Statului. Ambele se supun prevederilor Regulamentului BNR nr. 2/2016 privind operaţiunile de transfer credit şi debitare directă.

Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)

Înregistrarea în contabilitate. Completările aduse la Norme prevăd:

  • Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se depun de către plătitori la unităţile Trezoreriei Statului în timpul programului de funcţionare al acestor unităţi.
  • OPT depuse de către plătitori până la ora-limită se procesează şi se înregistrează în contabilitate de către unităţile trezoreriei statului în aceeaşi zi lucrătoare în care au fost depuse.
  • OPT depuse de către plătitori după ora-limită se procesează şi se înregistrează în contabilitate de către unităţile trezoreriei statului cu data următoarei zile lucrătoare a depunerii acestora.
  • ora-limită este stabilită prin ordin al preşedintelui ANAF, se publică pe site-ul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi se afişează la sediile unităţilor Trezoreriei Statului.

Borderoul centralizator. OPT depuse după ora-limită trebuie să fie însoţite obligatoriu de un borderou centralizator întocmit în două exemplare, care va conţine cel puţin următoarele informaţii: denumire plătitor, CIF plătitor, număr ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), denumire beneficiar, CIF beneficiar, suma. Borderoul centralizator poate fi generat şi cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de MFP. Ambele exemplare ale borderoului centralizator, care se prezintă la unităţile trezoreriei statului, se semnează de persoana delegată să depună/ridice astfel de documente.

Plătitorii pot opta pentru depunerea pe bază de borderou centralizator şi în cazul ordinelor de plată depuse în cadrul programului de funcţionare, până la ora-limită, cu condiţia ca acesta să fie întocmit distinct faţă de borderoul centralizator întocmit pentru ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse după ora-limită.

Unităţile trezoreriei statului completează, pe ambele exemplare ale borderoului ziua/luna/anul şi ora primirii ordinelor de plată depuse de plătitori şi restituie deponentului un exemplar semnat şi ştampilat.

Sumele aferente creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central pot fi achitate prin utilizarea unui singur OPT pentru obligaţiile datorate bugetului de stat prevăzute în anexa nr. 1 la OPANAF nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic şi, respectiv, a unui singur OPT pentru obligaţiile de plată prevăzute în anexa nr. 2 la acelaşi ordin.

Ordinul de plată multiplu electronic (OPME)

Utilizare. Completările cu privire la ordinul de plată multiplu electronic precizează, în principal, următoarele:

OPME se utilizează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prevăzute de O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, pentru efectuarea de plăţi din contul de disponibil, deschis la Trezorerie, numai în conturi ale căror coduri IBAN conţin şirul de caractere «TVA». Din contul de disponibil pot fi efectuate plăţi şi pe baza ordinului de plată pentru Trezoreria Statului.

Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat începând cu data stabilită prin procedura de funcţionare a Sistemului naţional de raportare Forexebug şi numai după înrolarea la funcţionalităţile acestui sistem.

Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi descărcat prin accesarea «Punctului Unic de Acces» de pe site-ul MFP – Sistemul naţional de raportare Forexebug sau poate fi pus la dispoziţie de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de TVA. Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează şi se depune on-line în Sistemul naţional de raportare Forexebug.

Procesare şi înregistrare. Ordinele de plată multiple electronice (OPME) depuse de către plătitori până la ora-limită se procesează şi se înregistrează în contabilitate de către unităţile trezoreriei statului în aceeaşi zi lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori.

Ordinele de plată multiple electronice (OPME) depuse de către plătitori după ora-limită se procesează şi se înregistrează în contabilitate de către unităţile trezoreriei statului cu data următoarei zile lucrătoare.

Formulare

Normele aduc modificări la completarea OTP şi, totodată, reglementează completarea Ordinului de plată multiplu electronic.

Ai nevoie de Ordinul nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here