Emise în temeiul Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, Normele pe care le semnalăm preiau toate normele sectoriale, respective cele pentru acordarea tichetelor de masă, a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, precum şi – dar numai de la 1 ianuarie 2021 – a celor privind acordarea voucherelor de vacanţă.

Normele metodologice au fost aprobate prin H.G. nr. 1045/2018 şi au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 24 din 9 ianuarie 2019

Menționăm mai jos unele din precizările din Norme, în măsura în care acestea nu se regăseau ca atare în normele sectoriale anterioare. 

Regimul fiscal

– Regimul fiscal aplicabil tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou, tichetelor de creșă, respectiv tichetelor culturale este, atât pentru beneficiari, cât și pentru angajatori/plătitori de venituri, cel prevăzut de Codul fiscal.

– Regimul fiscal aplicabil tichetelor culturale este următorul:

pentru angajator reprezintă cheltuieli cu deductibilitate limitată, potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Codul fiscal;

pentru beneficiar reprezintă avantaje în natură la stabilirea impozitului pe venit, conform art. 76 alin. (3) din Codul fiscal. 

Valabilitate

Biletul de valoare, cu excepția tichetului de masă, este valabil un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru biletul emis pe suport electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Tichetul de masă este valabil în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetului emis în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor. 

Evidenţă contabilă

– Angajatorii care acordă bilete de valoare salariaților evidențiază în bugetele proprii aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită “Tichete de masă“, “Tichete cadou“, “Tichete de creșă“, “Tichete culturale” sau “Vouchere de vacanță“, după caz, sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, potrivit celor convenite cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz.

– Pentru instituțiile publice, biletele de valoare pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele proprii aprobate, în condițiile legii. 

Încadrarea cheltuielilor

– Sumele reprezentând costul imprimatelor în cazul biletelor de valoare pe suport hârtie, respectiv costul emiterii biletelor de valoare pe suport electronic, precum și costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator, se suportă de către angajatori din bugetele proprii. În cazul instituțiilor publice, aceste sume se suportă de la alineatul “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” al articolului bugetar “Alte cheltuieli” de la titlul “Bunuri și servicii“.

– La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, cu excepția tichetelor de masă și tichetelor de creșă, se iau în calcul: valoarea nominală a respectivului bilet de valoare, convenită de partenerii sociali, numărul biletelor de valoare și respectiv numărul de salariați care vor beneficia de bilete de valoare.

– În cazul tichetelor de masă, respectiv tichetelor de creșă, la determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a acestora se iau în calcul și numărul de zile lucrătoare, în cazul tichetelor de masă, respectiv numărul de luni aferente perioadei pentru care se acordă, în cazul tichetelor de creșă.

– Contravaloarea nominală a biletului de valoare, precum și costurile aferente emiterii biletelor pe suport electronic și/sau costul imprimatelor reprezentând biletele de valoare pe suport hârtie nu pot fi transferate de către angajator salariaților. 

Obligații pentru angajatori şi angajați

– Angajatorii stabilesc împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților contractarea achiziționării biletelor de valoare cu una sau mai multe unități emitente.

– Acordarea de către angajator a unei categorii de bilete de valoare nu exclude acordarea concomitentă, aceluiași salariat, și a altor categorii de bilete de valoare.

– Comenzile de achiziție de suporturi electronice pentru bilete de valoare transmise unităților emitente de către angajatori conțin cel puțin numele, prenumele și codul numeric personal corespunzător fiecărui salariat.

Prin excepție, în cazul comenzilor de achiziție de tichete cadou acordate altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, tichete de masă acordate donatorilor de sânge în baza legislației speciale privind drepturile și obligațiile donatorilor de sânge, tichete de masă acordate în alte situații prevăzute prin alte legi speciale, respectiv de suporturi electronice transmise unității emitente de către angajatori, acestea nu conțin datele personale ale beneficiarilor.

– În cazul tichetelor de masă, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masă, după caz. Normele aduc detalii privind încadrarea zilelor în care nu se lucrează, precum şi despre categorii de personal neeligibile

Angajatorii pot utiliza tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, în limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a acestor tichete, prevăzute în bugetele proprii, aprobate potrivit legii, în poziții distincte de cheltuieli.

Angajații pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinațiile sau evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale.

Tichetele de creșă pot fi utilizate de către angajați numai la creșele sau entitățile asimilate acestora și cu care unitățile emitente au încheiate contracte de prestări de servicii. Prin entități asimilate se înțelege alte unități de educație timpurie antepreșcolară, publice sau private, organizate în condițiile legii, precum și persoanele care exercită profesia de bonă în condițiile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

– Suma individuală sub forma tichetelor de creșă se acordă pentru acoperirea parțială sau integrală a taxelor de creșă reprezentând contribuția lunară a părinților/reprezentanților legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscriși în creșe sau alte unități de educație timpurie antepreșcolară publice, sau, după caz, a contravalorii serviciilor prestate de unități de educație timpurie antepreșcolară private sau de bone și se suportă integral de către angajator.

– Tichetele de creșă se distribuie salariaților, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, precum și pentru cei cărora li s-a instituit tutela, pe baza documentelor precizate în Norme. 

Contravenții

Prin hotărârea de Guvern de aprobare, se prevăd sancțiuni pentru nerespectarea unor prevederi din Norme, astfel:

– Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei nerespectarea de către unitățile afiliate a obligațiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) și d) din norme.

– Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei nerespectarea de către unitățile afiliate a obligațiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din norme.

Textul de referinţă prevede că, în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, unitățile afiliate au următoarele obligații:

a) să completeze în spațiul destinat fiecărui bilet de valoare pe suport hârtie utilizat de salariat locația, data primirii biletului de valoare și să aplice semnul distinctiv;

b) să prezinte unității emitente, la termenele stabilite prin contract și după prestarea serviciilor, biletele de valoare pe suport hârtie primite, pe care a fost aplicat semnul distinctiv, în vederea decontării;

c) în cazul biletelor de valoare pe suport electronic, să debiteze valoarea exactă a produselor/serviciilor achiziționate de salariat și să înmâneze acestuia o dovadă imprimată sau să transmită în format electronic un document, după caz, care conține suma debitată;

d) să implementeze proceduri și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității produselor/serviciilor achiziționate de salariați;

 […].

– Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de control, împuternicit în acest sens, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Turismului, Ministerului Culturii și Identității Naționale, după caz. 

Câteva precizări finale

– Contractele încheiate de unitățile emitente cu angajatorii, respectiv cu unitățile afiliate, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, vor continua să își producă efectele.

– Începând cu data de 9 ianuarie 2019 se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial nr. 54/2015;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial nr. 823/2006.

La data de 1 ianuarie 2021 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial nr. 145/2009.

Ai nevoie de Legea nr. 165/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here