Prin Ordinul președintelui ANAF nr. 3565/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 889 din 15 decembrie, un număr de 2.000 mari contribuabili – faţă de 3.000 în prezent – vor fi administraţi, în 2012, de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

Actul normativ modifică şi completează Ordinul președintelui ANAF nr.2730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili.

Încadrare. În categoria marilor contribuabili intră persoane juridice române, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili, precum şi, astfel cum a fost modificată încadrarea prin recentul OPANAF, contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit titlului VI din Codul fiscal.

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili administrează şi sediile secundare ale marilor contribuabili, lista acestora fiind publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Publicarea listelor. Spre deosebire de termenul anterior care era 31 octombrie, prin modificările aduse la reglementare, lista marilor contribuabili şi a sediilor secundare se întocmesc până la data de 20 decembrie a fiecărui an şi, după ce se aprobă de preşedintele ANAF, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pe pagina de internet a MFP – portalul ANAF.

Lista nominală a contribuabililor mijlocii, pe fiecare judeţ, se publică şi pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Lista marilor contribuabili administraţi de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie 2012 a fost modificată, fiind prezentată integral în OPANAF nr. 3565/2011.

Criterii de selecţie. Pentru selecţia marilor contribuabili administraţi, începând cu data de 1 ianuarie 2012, se suspendă aplicarea criteriului de selecţie de bază, denumit şi criteriul valoric agregat, rezultat al  agregării a 4 indicatori calculaţi pe ultimii 2 ani consecutivi celui în care se face actualizarea, selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii, care arată importanţa fiecărui indicator, astfel:

– volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili – 40%;

– volumul veniturilor din activitatea de exploatare – 30%;

– volumul cheltuielilor cu personalul – 15%;

– volumul activelor imobilizate corporale şi necorporale (total) – 15%.

În aplicarea acestui criteriu, Ordinul nr. 2730/2010 mai prevede că, prin excepţie, instituţiile publice şi contribuabilii aflaţi sub incidenţa Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, nu vor fi selectaţi ca mari contribuabili.

*

Contribuabili mijlocii. Prin efectul unui alt ordin al președintelui ANAF, nr. 3577/2011, publicat în M.Of. nr. 891 din 15 decembrie, contribuabilii care începând cu 1 ianuarie 2012 nu mai au calitatea de mari contribuabili vor fi preluaţi spre administrare, cu aceeaşi dată, de către administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii competente potrivit legii. Lista acestora este prezentată în anexa la ordinul amintit.

Lista contribuabililor mijlocii se întocmeşte până la data de 20 decembrie a fiecărui an, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pe pagina de internet a MFP – portalul ANAF.

Lista contribuabililor care începând cu 1 ianuarie 2012 nu mai au calitatea de mari contribuabili se completează cu 987 de poziţii noi.

Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a înfiinţat.

Pentru selecţia contribuabililor mijlocii administraţi, începând cu data de 1 ianuarie 2012, de către administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinşi în anexa la OPANAF nr. 2.731/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă aplicarea criteriului de bază, denumit şi criteriul valoric agregat, rezultat al agregării a 4 indicatori calculaţi pe ultimii 2 ani consecutivi celui în care se face actualizarea, selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii, care arată importanţa fiecărui indicator, astfel: volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili – 40%; volumul veniturilor din activitatea de exploatare – 30%; volumul cheltuielilor cu personalul – 15%; volumul activelor imobilizate corporale şi necorporale (total) – 15%.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here