Procedura privind obţinerea autorizării executării sau desfiinţării construcţiilor se găseşte reglementată în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 13/10/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009.
Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.  

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă exercitarea autorităţii de către administraţia publică judeţeană şi locală, după caz, precum şi de către administraţia publică centrală, în situaţiile prevăzute de Lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie în temei juridic pentru realizarea de lucrări de construcţii.

Citeşte şi:

AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.

DOCUMENTELE NECESARE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

1. Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa – se utilizează formularul-model F.8 „CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare” obţinut de la emitent – va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:  
a) certificatul de urbanism, în copie;*  
b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
c) documentaţia tehnică – D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;  
d) avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;  
e) studiile de specialitate,  nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii, un exemplar;
* Notă: Se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru:
a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a volumetriei acestora;  
a1) lucrări de supraetajare a clădirilor cu încă un nivel, o singură dată, în suprafaţă de maximum 20% din suprafaţa construită desfăşurată a clădirilor, cu condiţia situării acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecţie a monumentelor, după caz;  
a2) lucrări de extindere a clădirilor sociale, de învăţământ, de sănătate, de cultură şi administrative aparţinând domeniului public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, dacă extinderea se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general – PUG sau planului urbanistic zonal – PUZ, aprobat, în vigoare;  
a3) schimbarea folosinţei construcţiilor existente, dacă noua folosinţă corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general – PUG sau planului urbanistic zonal – PUZ, aprobat, în vigoare;  
b) lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz, a funcţionalităţii acestora;  
c) lucrări de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;  
d) lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor – foraje şi excavări -, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări;  
e) organizarea de tabere de corturi.   
Conform art. 3 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 11 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate.
În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire.  
2. Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, elaborată în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate, potrivit legii, are aceeaşi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este considerată completă dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare – inclusiv anexa – (se utilizează formularul-model F.8 „CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare” obţinut de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform documentaţiei tehnice – D.T.A.D. cuprinde aceleaşi documente menţionate mai sus, adaptate scopului, precum şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).  
La depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se vor avea în vedere următoarele:  
– odată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită, de regulă, şi autorizarea organizării executării lucrărilor. În această situaţie, solicitantul are obligaţia de a prezenta, pe lângă documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (D.T.A.C.), documentaţia tehnică – D.T. pentru organizarea executării lucrărilor (D.T.O.E.) – piese scrise şi desenate -, întocmită în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, împreună cu avizele specifice aferente (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate şi altele asemenea, după caz), în două exemplare;  
– în situaţia în care prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexează documentaţiei, inclusiv avizele/aprobările obţinute pentru acestea (două exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.
EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, şi detaliate în anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (se utilizează formularul-model F.8 „CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare”).  
Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite în cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  
Prin excepţie, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit după cum urmează:  
a) maximum 15 zile calendaristice, pentru lucrările la construcţiile reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole;  
b) în regim de urgenţă, pentru lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.
În condiţiile Legii, nu se emit autorizaţii provizorii.  
În situaţia emiterii autorizaţiei de construire pentru construcţiile cu caracter provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acordă provizoratul, precum şi consecinţele şi măsurile care decurg din depăşirea acestui termen.  
Autorizaţia de construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic etc. se emite numai pentru lucrările de construcţii – inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor constructive de susţinere a utilajelor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice industriale din componenţa acestora.
VERIFICAREA CONŢINUTULUI DOCUMENTAŢIEI DEPUSE
Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucureşti şi primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi, după caz, ale comunelor, precum şi persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale sau, după caz, structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale competente, conform Legii, să emită autorizaţii de construire, au obligaţia de a verifica dacă documentaţia este completă, constatând dacă:  
a) cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale competentă, potrivit Legii, să emită autorizaţia;  
b) formularul cererii şi anexa sunt completate corespunzător;  
c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;  
d) există dovada titlului solicitantului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, precum şi, după caz, a extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare, actualizate la zi, dacă legea nu dispune altfel;  
e) documentaţia tehnică – D.T. este completă şi conformă cu prevederile anexei nr. 1 la Lege şi ale normelor metodologice;  
f) există avizele şi acordurile favorabile şi, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism;  
g) există referatele de verificare a proiectului şi, după caz, referatele de expertizare tehnică/audit energetic, după caz;  
h) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare;  
i) este aplicată pe piesele scrise şi desenate parafa emisă de Ordinul Arhitecţilor din România, care confirmă dreptul arhitectului/conductorului arhitect, după caz, de a proiecta şi semna documentaţiile.  
În situaţia în care, în urma analizei documentaţiei depuse, se constată faptul că documentaţia tehnică – D.T. este incompletă sau necesită clarificări tehnice, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile calendaristice de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.  
Începând cu data notificării, termenul legal de 30 de zile calendaristice pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune şi înregistra modificările/completările aduse documentaţiei tehnice iniţiale ca urmare a notificării.  
Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine, în egală măsură, atât semnatarilor autorizaţiei, cât şi persoanelor fizice cu atribuţii în verificarea documentaţiilor şi elaborarea/emiterea autorizaţiilor de construire care răspund material, contravenţional, civil şi penal, după caz, pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 43 alin. (2) şi (3) din Lege.  
Autoritatea administraţiei publice locale/competente, potrivit Legii, emitentă a autorizaţiei de construire/desfiinţare, nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii aparţinând solicitantului, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, privind imobilul – teren şi/sau construcţii -, situaţie în care responsabilitatea revine exclusiv solicitantului, cu excepţia cazului în care litigiul a fost notat în cartea funciară şi este evidenţiat în extrasul de carte funciară depus de solicitant.
EXAMINAREA TEHNICĂ ŞI AVIZAREA DOCUMENTAŢIEI
Examinarea tehnică a documentaţiei depuse se efectuează de structurile de specialitate şi are ca obiect documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.+ D.T.O.E.) sau de desfiinţare (D.T.A.D.+D.T.O.E.), după caz, inclusiv datele înscrise în anexa la cerere, şi constă în examinarea modului în care sunt respectate:  
a) datele şi condiţiile cerute prin certificatul de urbanism;  
b) reglementările cu privire la întocmirea şi conţinutul proiectului supus autorizării, aşa cum rezultă din anexa nr. 1 la Lege, coroborate cu prevederile art. 21 alin. (4) şi art. 28;  
c) prevederile cu privire la competenţele proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor, în conformitate cu prevederile art. 9 din Lege şi ale Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată;  
d) prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, în vederea asigurării cerinţelor de calitate a proiectului;  
e) introducerea condiţiilor din avizele, acordurile, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia, favorabile, obţinute în condiţiile Legii, precum şi, după caz, din studiile cerute prin certificatul de urbanism; În situaţia în care documentaţia prezentată este conformă exigenţelor prezentate mai sus, structura de specialitate a emitentului promovează documentaţia în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare.  
REDACTAREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE  
Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de către structura de specialitate din cadrul administraţiei publice judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale, ori de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor care nu au organizate structuri de specialitate, prin completarea „Formularul-model F.11 – AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE”, în conformitate cu documentaţia prezentată.  
Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale şi locale, privind:  
a) condiţiile de utilizare a domeniului public (accese în zona şantierului, staţionări ale utilajelor, închideri de drumuri publice, ocupări temporare de spaţii publice, treceri temporare sau săpături în spaţiile publice, devieri ale circulaţiei auto sau pietonale, protecţia circulaţiei, executarea unor drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclamă etc.);  
b) măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate;  
c) măsurile de protecţie sanitară şi socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de unităţile existente etc.);  
d) măsurile de securitate la incendiu.  
În situaţia autorizării executării lucrărilor pentru construcţii cu caracter provizoriu, la pct. 3 din „Formularul-model F.11 – AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE” emitentul are obligaţia de a face precizări privind obligaţiile care decurg din „caracterul provizoriu şi durata de existenţă limitată până la … „, inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionării obiectivului autorizat.  
În situaţia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor menţiunilor necesare, acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizaţie (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din autorizaţia de construire/desfiinţare).  
Documentaţia tehnică – D.T. (D.T.A.C., D.T.A.D., D.T.O.E., după caz) constituie documentul martor al autorizării, scop în care i se aplică ştampila „VIZAT SPRE NESCHIMBARE”, prevăzută în „Anexa nr. 5 – Model Ştampilă VIZAT SPRE NESCHIMBARE”, pe toate piesele scrise şi desenate componente. Un exemplar se restituie solicitantului odată cu autorizaţia, iar al doilea exemplar rămâne în arhiva emitentului autorizaţiei.
SEMNAREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de către autoritatea administraţiei publice judeţene/locale, după caz, potrivit competenţelor prevăzute la art. 4 din Lege.
Alături de autoritatea administraţiei publice emitente, autorizaţia de construire/desfiinţare se mai semnează de secretarul general ori de secretar, precum şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-şef. Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.  
În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege, autorizaţiile de construire/desfiinţare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale.  
În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, delegarea de către primar a competenţei de emitere a autorizaţiilor este interzisă.
ÎNREGISTRAREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE  
Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul autorizaţiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.  
În Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind: adresa imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, numele şi prenumele solicitantului, codul numeric personal şi adresa, titlul de proprietate asupra imobilului, lucrările autorizate, valoarea lucrărilor autorizate, durata de execuţie şi termenul de valabilitate a autorizaţiei.  
Pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise în condiţiile art. 51 alin. (2)-(4), autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza evidenţa acestora.  
ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE  
Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează solicitantului, direct sau prin poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.  
În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de preşedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucureşti, ori, în condiţiile prevăzute de Lege, de către autorităţile administraţiei publice centrale competente, cu excepţia celor prevăzute la art. 43 lit. a) din Lege, o copie a acesteia va fi transmisă spre ştiinţă primăriei pe a cărei rază administrativ-teritorială se află imobilul ce face obiectul autorizării.  
În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judeţean, o copie a acesteia va fi transmisă spre ştiinţă consiliului judeţean.  
În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primarul de sector al municipiului Bucureşti, o copie a acesteia va fi transmisă spre ştiinţă Primăriei Municipiului Bucureşti.
VALABILITATEA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul stabileşte şi înscrie în formular:  
a) termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire/desfiinţare;  
b) durata de execuţie a lucrărilor.  
Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se constituie din:  
a) intervalul de timp, de cel mult 12 luni de la data emiterii, în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate;  
b) în cazul îndeplinirii condiţiei specificate la lit. a), începând cu data anunţată a începerii lucrărilor, valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie.  
Durata executării lucrărilor, care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcţii autorizate, se stabileşte de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare, pe baza datelor înscrise în cerere – respectiv în anexa la aceasta – conform prevederilor documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C. sau de desfiinţare – D.T.A.D., după caz. În funcţie de interesul public şi de gradul de complexitate al lucrărilor, emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate reduce durata executării lucrărilor faţă de cea solicitată prin documentaţie, cu consultarea investitorului/beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului, sau consultantului, după caz.  
În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării şi înaintea finalizării lucrărilor, valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se menţine, cu condiţia respectării în continuare a prevederilor acesteia, precum şi a înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. În această situaţie, autorizaţia împreună cu celelalte acte – avize, acorduri, documentaţii etc. -, care au stat la baza eliberării acesteia, aparţin de drept noului investitor (proprietar).  
PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare potrivit prevederilor art. 52, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei.  
Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate şi se poate acorda, potrivit Legii, o singură dată pentru cel mult 12 luni.  
Decizia privind acordarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa emitentului acesteia, în baza examinării cererii în raport cu:  
a) interesul public;  
b) complexitatea lucrărilor autorizate;  
c) stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizaţie.  
Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte documentaţii. În această situaţie emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia sa solicitantului, în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii.  
PIERDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE. EMITEREA UNEI NOI AUTORIZAŢII
Autorizaţia de construire/desfiinţare îşi pierde valabilitatea prin:  
a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de construire/desfiinţare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuţie stabilite prin autorizaţie, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii autorizaţiei;  
b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilităţii autorizaţiei;  
c) modificarea condiţiilor, datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei.  
În situaţiile prevăzute la alin. 1 este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare.  
În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condiţiile legii, a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul şi avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. În această situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat.  
În situaţia în care termenul de valabilitate a autorizaţiei a expirat – inclusiv cel acordat prin prelungirea valabilităţii iniţiale -, pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat valabilitatea certificatului de urbanism, precum şi a avizelor şi acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine, cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale.  
În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare), fără luarea măsurilor de conservare, potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, care va avea la bază o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu concluziile referatului de expertiză tehnică a lucrărilor executate.  
Orice modificare adusă documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor este supusă reluării procedurii de autorizare dacă modificările nu se încadrează în limitele avizelor, acordurilor şi actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente.
Verificarea încadrării modificărilor în limitele avizelor şi acordurilor se face de către structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare, iar verificarea încadrării modificărilor în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.  
ASIGURAREA CARACTERULUI PUBLIC
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (21) din Legea nr. 50/1991, rep. 2, autorizaţiile de construire/desfiinţare împreună cu anexele acestora, respectiv actele de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, au caracter public.
În acest scop, se pun la dispoziţia publicului, pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice competente, emitentă, sau prin afişare la sediul acesteia listele la zi ale actelor de autoritate emise, în vederea solicitării şi obţinerii, după caz, a informaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (23) din Lege.  
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (22) din Lege, caracterul public al autorizaţiilor de construire/desfiinţare prevăzut la alin. (1) se asigură fără a se aduce atingere restricţiilor impuse de legislaţia în vigoare privind secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, garantarea şi protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viaţă intimă, familială şi privată.  
Notă: Pentru mai multe detalii, a se vedea: Legea nr. 50/1991 republicată; Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991; Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă ţi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

25 COMENTARII

 1. „Conform art. 3 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 11 ore …” ??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!????… pai ce faceti?

  • Art. 3
   (1) Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate
   1,5 ore
   Nu 11 ore!!!

 2. Ce se intampla daca primaria nu respecta cele 30 de zile pt eliberarea autorizatiei de construire si intarzie pana expira si certificatul de urbanism ? Pe cine trebuie sa dau in judecata ?

 3. Buna ziua,
  Doresc sa stiu va rog care este perioada maxima de functionare ce poate sa fie prevazuta in Autorizatia de Constructie pentru o constructive cu character provizoriu.
  Multumesc, Florin

 4. Buna ziua,
  Cum procedez pentru a desfiinta o cladire construita la tzara din chirpici in anii 60 pentru care nu exista documentatii de construire,urbanism,etc. si care sta sa sa se prabuseasca,apa infiltrandu-se prin tavan si pereti, fiind imposibila renovarea. Multumesc!

 5. Primaria Brasov nu vrea sa-mi prelungeasca AD in regim de urgenta pe care mi-a emis-o pe o durata de 6 luni cu motivatia ca Autorizatiile in regim de urgenta NU SE PRELUNGESC. Cine ma poate invata ce trebuie sa fac?
  Va multumesc

 6. doresc sa cumpar un teren in oras.Acest teren are ca vecini persoana fizica si cladirea care este declarat monument istoric.
  De unde trebuie sa iau acordul de la cladirea care este declarata monument istoric?
  Ma intereseaza institutia si adresa institutiei, si la ce distanta pot construi casa parter +1?
  multumesc Corina

 7. Buna ziua!sunt in curs de achizitionare a unui apartament intr-un ansamblu rezidential,iar blocul din care va face parte apartamentul,este in constructie.In il din criteriile mele era ca apartmentul sa fie la un etaj intermediar asa ca,am ales etaj 3 din 4.Am semnat rezervarea,urmand ca pe data de 30 sa semnam antecontractul.Din AC rezulta ca de fapt imobilul are P+2E+Et si nu 4 etaje cum mi se spusese(AC mi-au trimis-o prin e-mail a 2 zi).Am sunat agentul de vanzari si mi-a zis ca blocul va avea 4 etaje,ca asa e procedura,se va cere o reautorizatie pentru inca un etaj.E posibil asa ceva?Dar daca constrctorul are intentia sa construiasca un bloc cu 4 etaje,de ce NU a cerut de la inceput autorizatie pentru 4 nivele si NU 3?
  Astept raspuns cu lamuririle d-voastra.
  Va multumesc!Cu stima,Dumitru A.

 8. Buna ziua. Desfiintarea unui spatiu comercial la parter bloc (infiintat prin schimbare destinatie din locuinta in spatiu comercial) mai presupune acordul vecinilo, avize etc.? Am citit ca daca nu se modifica nimic (PUZ) nu mai e necesara documentatie tehnica. Multumesc.

 9. Buna ziua,
  am un teren pentru care am luat autorizatie de desfintare in 2012. Am inceput demolarea dar am uitat sa comunic acest lucru la primarie si la ISC. Am demolat doar o constructie mica de 40-50 mp poate si mai putin, care era oricum deja o ruina si veche. Nu am facut receptie pentru ce am demolat. Acum doresc sa rezolv aceasta problema, adica sa fac modificarea cadastrala ca aceasta constructie nu mai exista. Cum pot sa rezolv?

 10. Ce pot face în cazul în care am obținut autorizațiille de constr. și demolare acum 4 ani, am început demolarea atunci însă fără să anunț deschiderea șantierului de demolare. Demolarea nu a fost finalizată, implicit nici recepția lucrării. Acum însă aș vrea să vînd terenul cu două clădiri din 5 pe teren și cumpărătorul îmi cere să clarific situația demolării pt că și în extrasul de carte funciară apar 3 clădiri care fizic nu mai există.

  • Eugen

   Iulie 27 .2016

   Vreau sa-mi inchid balconul cu timplaria PVC locuind la bloc etajul 1/4 in Ploiesti.Care sunt pasi pentru a obtine autorizatia necesara din cadrul Primariei din Ploiesti.Va multumesc.

   • Obtineti Certificat de Urbanism pentru modificare in apartament – inchidere balcon, faceti toate documentatiile si obtineti toate avizele specificate in Certificat, apoi depuneti pentru Autorizatie de construire. Din pacate si in mod absurd, sunt aceiasi pasi ca la construirea unei cladiri iar procedura de autorizare ajunge sa coste cat termopanul.

 11. Din lipsa utilitatilor in zona nu se poate elibera autorizatia de constructie locuinta,dar in baza unui contract incheiat intre primarie si beneficiar se pot face derogari de la aceasta regula.Daca acest contract este legal intocmit,ce forma trebuie sa ia acest contract,ce clauze privind participarea fiecarei parti la rezolvarea problemei trebuia sa contina?

 12. am construit niste anexe agricole,depozite, intr-o livada fara a avea autorizatie de constructive si cand am inceput procedura de obtinere a autorizatieimi s-a dat respingere la mediu.Ce pot sa fac ?

  • in asemenea situatii trebuie avut in vedere ce propun cei de la mediu, poate este posibil sa vi se dea avizul de mediu in urma unei documentatii separate ca studiu de impact asupra mediului .

 13. Buna ziua, daca avizul tehnic se afla pe un nume dar persoana respectiva a vandut terenul se poate folosi de actualul proprietar?
  Sper ca ati inteles intebarea, Multumesc!

 14. Este legal sa se ceara demolarea constructiei vechi pentru obtinerea autorizatiei de construire?
  Constructia noua fiind pe alt amplasament.
  Vreau sa stiu daca se putea pastra vechea constructie pana la obtinerea autorizatiei de construire sau pana la construirea celei noi, pentru ca am fost conditionat sa demolez casa veche pentru obtinerea autorizatiei de construire.
  Si da intradevar am POT-ul 25% si voiam sa construesc 25%.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here