Norma nr. 25/2022 privind autorizarea societăţilor şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare este în vigoare de la 11 octombrie 2022. Aceasta reglementează condiţiile şi documentaţia pe baza cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară, acordă autorizaţiile de funcţionare societăţilor de asigurare şi de reasigurare constituite în formele juridice prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 56 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;

De asemenea, reglementează procesul de soluţionare de către A.S.F. a cererilor transmise de către solicitanţi sau de către societăţi, majorarea şi reducerea capitalului social; extinderea activităţii; retragerea autorizaţiilor de funcţionare; transferul de portofoliu, fuziunea sau divizarea societăţilor; dizolvarea şi lichidarea voluntară a societăţilor; prevederi specifice societăţilor aflate sub incidenţa regimului naţional de supraveghere prevăzut de Legea nr. 237/2015; prevederi specifice aplicabile societăţilor mutuale constituite conform Legii nr. 71/2019; prevederi specifice pentru societăţile aflate în dificultate; emiterea deciziilor A.S.F. şi regimul publicării acestora şi alte elemente privind desfăşurarea activităţii societăţilor.

Constituirea societăţilor pe acţiuni şi a societăţilor mutuale de asigurare, persoane juridice române, se realizează numai pe baza avizului emis de A.S.F. Desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare pe teritoriul României de către societăţi, persoane juridice române, se realizează numai pe baza autorizaţiei de funcţionare emise de A.S.F.

Anterior datei de depunere a cererii însoţite de documentaţia aferentă pentru începerea procesului de soluţionare, solicitanţii sau societăţile pot solicita A.S.F. organizarea unor întâlniri fizice sau prin mijloace electronice în vederea clarificării unor elemente legate de procesul de soluţionare propus, în special dacă se estimează că acesta prezintă o complexitate ridicată.

Documentaţia transmisă A.S.F. de către solicitanţi şi societăţi, pentru procesele de soluţionare şi pe parcursul desfăşurării activităţii de către societăţi, are următoarele caracteristici:

a) este întocmită în limba română;

b) actele cu caracter oficial emise în limba română sunt transmise în original, în copie legalizată sau în copie certificată sub semnătură olografă pentru conformitate cu originalul, dacă acestea nu sunt eliberate în format electronic;

c) actele cu caracter oficial emise în altă limbă sunt transmise în original sau în copie legalizată, sunt însoţite de traducerea legalizată şi sunt apostilate;

d) documentele fără caracter oficial emise în altă limbă sunt însoţite de traducerea certificată de un traducător autorizat;

e) poate fi transmisă electronic, sub semnătură electronică calificată, cu excepţia cazurilor prevăzute la lit. b) şi c);

f) include declaraţia prevăzută la alin. (5).

Solicitanţii sau societăţile transmit A.S.F., în original, declaraţia pe propria răspundere, în formatul prevăzut în anexa nr. 1, cu aplicarea prevederilor art. 326 din Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la faptul că documentaţia transmisă electronic şi/sau pe suport hârtie este completă şi conformă cu realitatea.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here