Ne referim, în materie, la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 4822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia.

Actul normativ a fost modificat, recent, prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 5015, publicat în Monitorul Oficial nr. 457 din 30 iunie a.c.

● În vederea autorizării, exportatorii ce solicită să facă dovada originii în procedură simplificată prin întocmirea „declaraţiei pe factură” depun la direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, în a căror rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal, o cerere, însoţită de următoarele documente, în fotocopie:

– actul constitutiv al societăţii;

– certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

– contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare;

– descrierea procesului tehnologic de obţinere a produselor finite;

– structura de preţ a produsului finit, în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare şi regula de origine este una valorică;

– liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime şi materialele efectiv folosite – cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară – la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincţie clară între materialele originare, neoriginare şi cele achiziţionate de pe piaţa internă;

– copiile documentelor care au însoţit la import/plasare sub regim vamal suspensiv materialele folosite la obţinerea produselor finite exportate, pentru operaţiuni derulate în ultimele 12 luni, cum ar fi declaraţia vamală, dovada de origine, factura aferentă, lista specificativă, documentul de transport, certificatul de non-manipulare;

– copiile documentelor care însoţesc la export/plasare sub regim vamal suspensiv produsele finite – pentru operaţiuni derulate în ultimele 12 luni, ce lichidează operaţiunile de import corespunzătoare, cum ar fi declaraţia vamală, dovada de origine, dacă este cazul, factura aferentă, lista specificativă, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare, declaraţia furnizorului, precum şi copii ale documentelor de regularizare privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare conform prevederilor regulii nondrawback;

– orice alte documente care susţin cele declarate în cerere.

Direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale analizează cererea depusă şi eliberează autorizaţia de „exportator autorizat”, având în vedere, în special, următoarele aspecte: criteriul de origine aplicat; volumul şi frecvenţa exporturilor; existenţa unor contracte ferme; originea materiilor prime şi a materialelor folosite; respectarea prevederilor regulii nondrawback; respectarea regulii transportului direct şi a principiului teritorialităţii.

● În vederea autorizării, exportatorii care doresc să emită certificate A.TR. în procedură simplificată depun la direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, în a căror rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal, o cerere însoţită de următoarele documente, în fotocopie:

– actul constitutiv al societăţii;

– certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;

– contractele în baza cărora se vor efectua exporturile.

Direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale analizează cererea depusă şi eliberează autorizaţia, având în vedere, în special, următoarele aspecte: volumul şi frecvenţa exporturilor; existenţa unor contracte ferme; respectarea regulii transportului direct.

Certificatele A.TR. emise în procedură simplificată pot fi vizate în avans de autoritatea vamală sau pot fi vizate, prin ştampilare, de către exportator. În cazul în care se folosesc certificate vizate în avans de autoritatea vamală, în autorizaţie se menţionează numele biroului vamal sau al direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale care va viza certificatele.

În cazul în care certificatele A.TR. sunt ştampilate în avans de autoritatea vamală, în caseta „Observaţii” se înscrie expresia „Procedură simplificată” în una dintre variantele lingvistice prevăzute în Decizia nr. 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia.

În cazul în care exportatorul foloseşte ştampila prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, acesta prezintă specimenul de ştampilă direcţiei regionale pentru accize şi operaţiuni vamale pentru a se verifica dacă este conform modelului prevăzut în Decizia nr. 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CETurcia. Specimenul se anexează la dosarul cu documente depuse în vederea autorizării. În cazul înlocuirii ştampilei, ca urmare a pierderii sau deteriorării, se urmează aceeaşi procedură şi pentru noua ştampilă.

Autorizaţia unică. Un exportator care realizează frecvent exporturi din alte state membre poate folosi autorizaţiile menţionate mai sus şi pentru aceste exporturi. Exportatorul trebuie să menţioneze în cererea de autorizare statele membre din care urmează să realizeze exporturile. În acest caz, direcţia regională pentru accize şi operaţiuni vamale va comunica Autorităţii Naţionale a Vămilor că exportatorul va realiza exporturi şi din alte state membre, menţionând care sunt acestea.

Controlul folosirii autorizaţiei şi al respectării condiţiilor avute în vedere la autorizare este efectuat de către direcţia regională pentru accize şi operaţiuni vamale care a emis autorizaţia, semestrial sau ori de câte ori este necesar. Controlul este finalizat printr-o notă de constatare, care se prezintă exportatorului pentru luare la cunoştinţă şi se anexează la dosarul cu documentele depuse de acesta în vederea autorizării.

Autorizaţia se anulează în cazul în care în urma controalelor efectuate se constată nerespectarea condiţiilor avute în vedere la autorizare sau nerespectarea prevederilor legale referitoare la regulile de origine. Autorizaţia se anulează şi la cererea titularului.

● În cazul în care un exportator autorizat pentru una dintre autorizaţiile anterior prezentate – cu declaraţia pe factură sau cu certificate A.TR – doreşte autorizarea şi pentru celelalte autorizaţii sau obţinerea autorizaţiei unice, depune o nouă cerere completată corespunzător în vederea obţinerii autorizaţiei dorite şi anexează documentele necesare. La cerere anexează şi originalul autorizaţiei în vederea efectuării completărilor corespunzătoare.

*

In anexele la actul normativ de modificare se prezintă modelul de cerere de eliberare a autorizaţiei de „exportator autorizat”, pe tipuri de autorizare solicitată:

– autorizaţia pentru întocmirea declaraţiei pe factură la exportul de produse originare în sau grupuri de ţări, conform prevederilor acordurilor menţionate în ordin;

– autorizaţia pentru emitere în procedură simplificată a certificatelor A.TR., conform prevederilor Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia;

– autorizaţia pentru emiterea declaraţiei de origine pentru produse exportate în Republica Coreea, conform prevederilor Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte;

– autorizaţia unică conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.207/2001 din 11 iunie 2001 şi art. 12 din Decizia nr. 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here