15 Septembrie, 2019

Autorizarea executării sau desfiinţării construcţiilor: Avize şi acorduri necesare

Procedura privind obţinerea autorizării executării sau desfiinţării construcţiilor se găseşte reglementată în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 13/10/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009.

Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.  

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă exercitarea autorităţii de către administraţia publică judeţeană şi locală, după caz, precum şi de către administraţia publică centrală, în situaţiile prevăzute de Lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie în temei juridic pentru realizarea de lucrări de construcţii.

Citeşte şi:
AVIZE ŞI ACORDURI NECESARE ÎN PROCEDURA DE AUTORIZARE

AVIZUL PRIMARULUI

În situaţia în care emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa preşedintelui consiliului judeţean/primarului general al municipiului Bucureşti, este necesar avizul favorabil al primarului unităţii administrativ-teritoriale/sectorului municipiului Bucureşti, pe al cărei/cărui teritoriu este situat imobilul în cauză, în care vor fi menţionate elementele caracteristice ale regimului juridic, economic şi tehnic ale imobilului – teren şi/sau construcţii -, rezultate din documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate, precum şi din hotărârile consiliului local.  

Arhitectul-şef al judeţului/municipiului Bucureşti are obligaţia de a solicita avizul primarului/primarului de sector în termen de trei zile de la data înregistrării cererii, utilizând formularul-model F.2 „Cerere pentru emiterea avizului primarului”.  

Avizul primarului se emite pentru emiterea certificatului de urbanism şi este valabil:  

a) numai pentru emiterea certificatului de urbanism, dacă scopul declarat de solicitant este pentru cererile în justiţie şi operaţiunile juridice prevăzute lege; (art. 6 alin. 6 din Legea nr. 50/1991);  

b) atât pentru emiterea certificatului de urbanism, cât şi pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, dacă scopul declarat de solicitant este pentru executarea de lucrări de construcţii ori pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice.  

Primarul are obligaţia de a emite avizul în termen de cinci zile de la primirea solicitării, utilizând formularul-model F.3 „Avizul primarului”.

AVIZUL STRUCTURII DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI JUDEŢEAN

În situaţia în care în cadrul primăriilor comunelor şi oraşelor, precum şi, după caz, ale municipiilor, nu sunt constituite structuri de specialitate proprii potrivit legii, avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean este obligatoriu în situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa primarilor de comune şi oraşe, precum şi, după caz, a primarilor de municipii, pentru toate categoriile de construcţii, altele decât locuinţele şi anexele gospodăreşti ale acestora.  

Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean se înaintează de către primar, împreună cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizaţie de construire/desfiinţare, după caz, redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului din cadrul primăriei, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării cererii solicitantului, utilizând “Formularul-model F.4 – CERERE pentru emiterea AVIZULUI structurii de specialitate a Consiliului Judeţean pentru emiterea certificatului de urbanism”.

Arhitectul-şef al judeţului, în calitate de şef al structurii (compartimentului) de specialitate, emite avizul structurii de specialitate după cum urmează:

a) pentru certificatele de urbanism, în termen de maximum zece zile de la data primirii solicitării;

b) pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare, în termen de maximum 15 zile.  

Pentru emiterea avizului structurii de specialitate, se utilizează “Formularul-model F.10 – AVIZUL structurii de specialitate a Consiliului Judeţean pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare”, pe care se aplică ştampila consiliului judeţean individualizată pentru funcţia de arhitect-şef.

AVIZE ŞI ACORDURI ALE FURNIZORILOR/ADMINISTRATORILOR DE UTILITĂŢI URBANE

În vederea constituirii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, este necesară obţinerea avizelor/acordurilor furnizorilor/administratorilor de utilităţi urbane (alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport urban – inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz) stabilite prin certificatul de urbanism, inclusiv pentru restricţiile impuse pentru siguranţa funcţionării reţelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, după caz.  

Avizele/acordurile furnizorilor/administratorilor de utilităţi urbane se exprimă în temeiul unor documentaţii specifice elaborate în conformitate cu cerinţele avizatorilor în baza datelor extrase de proiectant din documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

AVIZE ŞI ACORDURI ALE AUTORITĂŢILOR CENTRALE/SERVICIILOR DECONCENTRATE

Avizele/acordurile autorităţilor centrale ori ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz, potrivit cerinţelor stabilite şi înscrise în certificatul de urbanism, în funcţie de caracteristicile urbanistice ale amplasamentului şi de natura investiţiei, se obţin, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Lege, de către solicitant sau de către proiectant, în calitate de împuternicit al acestuia, înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autorităţile administraţiei publice competente, pentru următoarele domenii principale:  

a) asigurarea şi racordarea/branşarea la infrastructura edilitară, în condiţiile impuse de caracteristicile şi amplasamentul reţelelor de distribuţie/transport energetic din zona de amplasament;

b) racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii;  

c) securitatea la incendiu, protecţia civilă şi protecţia sănătăţii populaţiei;*  

d) cerinţele specifice unor zone cu restricţii stabilite prin reglementări speciale.  

Avizele/acordurile autorităţilor centrale/serviciilor deconcentrate se emit în urma analizei documentaţiilor elaborate de proiectant pentru obţinerea avizelor, în conformitate cu cerinţele avizatorilor – potrivit reglementărilor legale în vigoare, specifice fiecărui domeniu -, precum şi în baza datelor extrase din documentaţia tehnică – D.T.

ACTELE AUTORITĂŢII COMPETENTE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

În vederea satisfacerii cerinţelor legislaţiei pentru protecţia mediului, prin procedura de autorizare se prevede obţinerea următoarelor acte ale autorităţii competente pentru protecţia mediului:  

- punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului – pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (21) lit. b) din Legea nr. 50/1991 (r2);  

- actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului – pentru investiţiile care se supun evaluării impactului asupra mediului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (21) lit. d) din Legea nr. 50/1991 (r2).  

Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului este, după caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000.  

ACORDUL VECINILOR

Acordul vecinilor, prevăzut la pct. 2.5.6. al secţiunii I “Piese scrise” a cap. A. “Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C.”, prevăzut în anexa nr. 1 la Lege, este necesar în următoarele situaţii: 
 
a) pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate – şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora;  

b) pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente;  

c) în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.  

Situaţiile prevăzute la lit. a) corespund cazurilor în care, prin ridicarea unei construcţii noi în vecinătatea imediată a unei construcţii existente, pot fi cauzate acesteia prejudicii privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea şi mediul ori siguranţa în exploatare.  

Cauzele acestor situaţii pot fi, de exemplu, alipirea la calcan, fundarea la o cotă mai adâncă decât cea a tălpii fundaţiei construcţiei existente, afectarea gradului de însorire.  

Situaţiile prevăzute la lit. b) şi c) corespund cazurilor în care urmare investiţiei noi pot fi create situaţii de disconfort generate de incompatibilităţi între funcţiunea preexistentă şi cea propusă, atât în situaţia în care se aduc modificări de destinaţie a spaţiilor în interiorul unei clădiri, cât şi în situaţia în care funcţionalitatea unei construcţii noi este incompatibilă cu caracterul şi funcţionalitatea zonei în care urmează să se integreze.  

Cauzele cele mai frecvente sunt cele legate de afectarea funcţiunii de locuit prin implementarea unor funcţiuni incompatibile datorită zgomotului, circulaţiei, degajării de noxe etc.  

Acordul vecinilor se va da condiţionat de asigurarea, prin proiectul tehnic P.Th. şi autorizaţia de construire/desfiinţare, a măsurilor de punere în siguranţă a construcţiei preexistente rezultate în urma raportului de expertiză tehnică întocmit la comanda investitorului noii construcţii.  

Acordul vecinilor este valabil numai în formă autentică.  

Refuzul nejustificat de a-şi da acordul se constată de către instanţa de judecată competentă, hotărârea acesteia urmând să fie acceptată de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare în locul acordului vecinilor.

————————————(P)————————————

Mai multe astfel de proceduri utile (actualizate), dar şi modele şi formulare, pot fi găsite în Lege5.

Lege5
 
este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: All free download
comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu