În continuarea unei prezentări anterioare despre accize armonizate şi antrepozit fiscal, continuăm cu aspecte legate de autorizarea antrepozitului, conform dispoziţiilor Codului fiscal, date fiind modificările pe care aceste prevederi le-au suferit prin acte normative recente, ultimul dintre acestea fiind Ordonanţa Guvernului nr.30/2011.

În prezentarea acestor ultime modificări şi completări, atragem atenţia că modificările pe care le semnalăm, au intrat în vigoare la 5 septembrie a.c. facem această precizare întrucât anumite dispoziţii introduse prin O.G. nr.30/2011, altele decât cele cuprinse în textul de mai jos, vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2012.

Autorizarea ca antrepozit fiscal. Autoritatea competentă va notifica în scris autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de autorizare.

Autorizaţia va conţine următoarele:

codul de accize atribuit antrepozitului fiscal;

elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat, inclusiv codul de accize atribuit acestuia;

adresa antrepozitului fiscal (ATENŢIE: această condiţie a fost modificată prin O.G. nr.30/2011 şi este în vigoare de la 5 septembrie a.c.);

tipul produselor accizabile primite/expediate din antrepozitul fiscal şi natura activităţii;

nivelul garanţiei;

perioada de valabilitate a autorizaţiei. Perioada de valabilitate este de 3 ani în cazul contribuabililor mari şi mijlocii stabiliţi conform reglementărilor în vigoare şi de un an în celelalte cazuri;

orice alte informaţii relevante pentru autorizare.

Autorizaţiile pot fi modificate de către autoritatea competentă. Înainte de a fi modificată autorizaţia, autoritatea competentă trebuie să-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificării propuse şi asupra motivelor acesteia.

Antrepozitarul autorizat poate solicita autorităţii competente modificarea autorizaţiei, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nu intră sub incidenţa prevederilor legale privind procedura aprobării tacite.

Antrepozitarul autorizat care doreşte continuarea activităţii într-un antrepozit fiscal după expirarea perioadei de valabilitate înscrise în autorizaţia pentru acel antrepozit fiscal va solicita în scris autorităţii competente reautorizarea ca antrepozit fiscal cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate, potrivit dispoziţiilor introduse prin O.U.G. nr.54/2010, în vigoare de la 23 iunie 2010).

ATENŢIE: Prin completările aduse de O.G. nr.30/2011, deja în vigoare, în situaţia anterioară, perioada de valabilitate a autorizaţiei de antrepozit fiscal se prelungeşte până la data soluţionării cererii de reautorizare.

Respingerea cererii de autorizare va fi comunicată în scris, odată cu motivele luării acestei decizii. În cazul în care autoritatea competentă a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie, conform prevederilor legislaţiei privind contenciosul administrativ.

Obligaţiile antrepozitarului autorizat. ATENŢIE: Reţinem, sub acest aspect, obligaţia modificată prin O.G. nr.30/2011, deja în vigoare de la 5 septembrie a.c. şi, potrivit căreia, cesionarea ori înstrăinarea sub orice formă a acţiunilor sau a părţilor sociale ale antrepozitarilor autorizaţi ori ale unui antrepozitar a cărui autorizaţie a fost anulată, revocată sau suspendată conform prezentului capitol va fi adusă la cunoştinţa autorităţii competente cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea acestei operaţiuni, în vederea efectuării inspecţiei fiscale, cu excepţia celor care fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa de capital.

Înstrăinarea activelor de natura imobilizărilor corporale care contribuie direct la producţia şi/sau depozitarea de produse accizabile ale antrepozitarului autorizat ori ale unui antrepozitar a cărui autorizaţie a fost anulată sau revocată conform prezentului capitol se va putea face numai după ce s-au achitat la bugetul de stat toate obligaţiile fiscale ori după ce persoana care urmează să preia activele respective şi-a asumat obligaţia de plată restantă a debitorului printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanţii sub forma unei scrisori de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale restante, la data efectuării tranzacţiei, ale antrepozitarului.

Regimul de transfer al autorizaţiei. Autorizaţiile sunt emise numai pentru antrepozitarii autorizaţi numiţi şi nu sunt transferabile. Atunci când are loc vânzarea locului, autorizaţia nu va fi transferată în mod automat noului proprietar. Noul posibil antrepozitar autorizat trebuie să depună o cerere de autorizare.

Anularea, revocarea şi suspendarea autorizaţiei. Autoritatea competentă poate anula autorizaţia pentru un antrepozit fiscal atunci când i-au fost oferite informaţii inexacte sau incomplete în legătură cu autorizarea antrepozitului fiscal. Autoritatea competentă poate revoca autorizaţia pentru un antrepozit fiscal în următoarele situaţii:

● în cazul unui antrepozitar autorizat, persoană fizică, dacă:

– persoana a decedat;

– persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– activitatea desfăşurată este în situaţie de faliment sau de lichidare;

● în cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoană juridică, dacă:

– în legătură cu persoana juridică a fost deschisă o procedură de faliment ori de lichidare; sau

– oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

● antrepozitarul autorizat nu respectă oricare dintre cerinţele prevăzute la art. 20626 sau la art. 20653-20655 Cod fiscal;

● când antrepozitarul încheie un act de vânzare a locului;

● pentru situaţia în care antrepozitarul autorizat doreşte să renunţe la autorizaţia pentru un antrepozit fiscal, caz în care acesta are obligaţia să notifice acest fapt autorităţii competente cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care renunţarea la autorizaţie îşi produce efecte;

● antrepozitarul autorizat înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, mai vechi de 60 de zile faţă de termenul legal de plată. ATENŢIE: această ultimă condiţie a fost modificată prin O.G. nr.30/2011 şi este în vigoare, în această formă, de la 5 septembrie a.c.).

Autoritatea competentă poate revoca autorizaţia pentru un antrepozit fiscal şi în cazul în care s-a pronunţat o hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Codul de procedură fiscală, de Legea nr. 86/2006, cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La propunerea organelor de control, autoritatea competentă poate suspenda autorizaţia pentru un antrepozit fiscal, astfel:

– pe o perioadă de 1-6 luni, în cazul în care s-a constatat săvârşirea uneia dintre faptele contravenţionale ce atrag suspendarea autorizaţiei;

– până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Codul de procedură fiscală, de Legea nr. 86/2006, cu completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia prin care autoritatea competentă a hotărât suspendarea, revocarea sau anularea autorizaţiei de antrepozit fiscal va fi comunicată şi antrepozitarului deţinător al autorizaţiei.

Antrepozitarul autorizat poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislaţiei în vigoare.

Decizia de suspendare sau de revocare a autorizaţiei de antrepozit fiscal produce efecte de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în aceasta, după caz. Decizia de anulare a autorizaţiei de antrepozit fiscal produce efecte începând de la data emiterii autorizaţiei.

Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizaţiei de antrepozit fiscal nu suspendă efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluţionării contestaţiei în procedură administrativă. (ATENŢIE: această dispoziţie a fost modificată prin O.G. nr.30/2011 şi este în vigoare de la 5 septembrie a.c.)

În cazul în care antrepozitarul autorizat doreşte să renunţe la autorizaţia pentru un antrepozit fiscal, acesta are obligaţia să notifice acest fapt autorităţii competente cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care renunţarea la autorizaţie îşi produce efecte.

În cazul anulării autorizaţiei, o nouă autorizaţie poate fi emisă de autoritatea competentă numai după o perioadă de cel puţin 5 ani de la data anulării.

În cazul revocării autorizaţiei, o nouă autorizaţie poate fi emisă de autoritatea competentă numai după o perioadă de cel puţin 6 luni de la data revocării.

Antrepozitarii autorizaţi, cărora le-a fost suspendată, revocată sau anulată autorizaţia şi care deţin stocuri de produse accizabile la data suspendării, revocării ori anulării, pot valorifica produsele înregistrate în stocmaterii prime, semifabricate, produse finite -, în condiţiile prevăzute de normele metodologice.

1 COMENTARIU

  1. Toata lumea scrie cu ce se ocupa un atrepozit fiscal dar de ce nu ziceti nimica si de ce suma trebuie sa dispui ce si pe unde trebuie sa platesti?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here