Prin recenta Ordonanţă de urgenţă nr. 68/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 778/2012 au fost modificate şi completate unele acte normative din care, în cele ce urmează,  reţinem atenţia asupra celor pe tema anunţată în titlul materialului.

Actul normativ a intrat în vigoare la 19 noiembrie a.c., data publicării în Monitorul oficial.

Amendamentele se referă la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 627/2011, cu modificările ulterioare.

Potrivit art. 20622 Cod fiscal, un antrepozit fiscal poate funcţiona numai pe baza autorizaţiei valabile, emisă de autoritatea competentă prin Comisia instituită la nivelul MFP pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.

Legiuitorul a prevăzut o excepţie, în sensul că autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili, alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi micile distilerii, se poate face şi prin comisii constituite la nivelul structurilor teritoriale ale ANAF.

În vederea obţinerii autorizaţiei, pentru ca un loc să funcţioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie să depună o cerere la autoritatea competentă, în modul şi în forma prevăzute în normele metodologice.

În legătură cu aceste reglementări, Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 prevedea că antrepozitarii autorizaţi care la data de 1 ianuarie 2012 deţin autorizaţii valabile au obligaţia de a se conforma prevederilor art. 20622 alin. (3) lit. h) şi i), ale art. 20623 alin. (1) lit. h), precum şi ale art. 20654 alin. (41) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 29 februarie 2012 inclusiv (în finalul materialului găsiţi conţinutul textelor de lege la care se face trimitere).

ATENŢIE! Două modificări sunt de semnalat. În primul rând, antrepozitarii autorizaţi care la data de 1 ianuarie 2012 deţineau autorizaţii valabile, au un termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare (19 noiembrie a.c.) a O.U.G. nr. 68/2012 pentru a duce la îndeplinire condiţiile prevăzute la art. 20622 alin. (3) lit. h) şi i), art. 20623 alin. (1) lit. h), precum şi la art. 20654 alin. (41) din Codul fiscal.

O a doua modificare: dacă, în forma anterioară. O.G. nr. 30/2011 prevedea că nerespectarea acestor obligaţii atrage revocarea autorizaţiilor de antrepozit fiscal, prin modificarea adusă de O.U.G. nr. 68/2012 textul în noua redactare dispune că în asemenea situaţii “Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate poate revoca autorizaţia de antrepozit fiscal, luând în considerare şi consecinţele bugetare produse.

Trimiterile la Codul fiscal

* Cererea de autorizare a antrepozitului fiscal trebuie să conţină informaţiile şi să fie însoţită de documentele precizate în Art. 20622 alineatul (3) Cod fiscal, documente dintre care, pentru scopurile acestui material, reţin atenţia cele de la literele h) şi i), referitoare la:

– deţinerea autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu, eliberată potrivit legislaţiei în domeniu, sau dovada că au fost întreprinse demersurile în vederea obţinerii acestora;

– dovada constituirii capitalului social minim subscris şi vărsat în cuantumul prevăzut în normele metodologice.

* Potrivit Art. 20623 Cod fiscal, autoritatea competentă eliberează autorizaţia de antrepozit fiscal pentru un loc numai dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii, dintre care referirea din O.G. nr. 30/2011, priveşte nivelul accizelor pentru produsul finit, şi anume că acest nivel nu poate fi mai mic decât media ponderată a nivelurilor accizelor materiilor prime potrivit prevederilor din normele metodologice.

* Art. 20654 Cod fiscal: valoarea garanţiei pe care antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat şi expeditorul înregistrat au obligaţia să o depună – pentru a asigura plata accizelor care pot deveni exigibile – nu poate fi mai mică, potrivit alin. 41 al acestui articol, decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în funcţie de natura produselor accizabile ce urmează a fi realizate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here