Nota redacţiei: Prima parte a acestui subiect poate fi citită AICI.
________

7. RELUAREA INSPECŢIEI FISCALE

Reluarea inspecţiei fiscale se va face pe baza referatului întocmit de echipa de inspecţie fiscală, care va conţine propuneri privind îndeplinirea condiţiei de reluare a inspecţiei fiscale şi tratamentul fiscal aplicabil situaţiei care a stat la baza suspendării.

Referatul va fi supus avizării şefului de serviciu coordonator şi aprobării conducătorului inspecţiei fiscale competent.

Data reluării inspecţiei fiscale va fi comunicată în scris contribuabilului.

Conform dispoziţiilor stabilite la art. 5 din Ordinul ANAF nr. 467/2013, reluarea inspecţiei fiscale se va face în funcţie de motivul care a determinat suspendarea, în următoarele condiţii:

Motivul care a determinat suspendarea

Data la care se reia inspecţia fiscală

a) pentru efectuarea unuia sau mai multor controale încrucişate, în vederea verificării suspiciunilor identificate în legătură cu documentele şi operaţiunile impozabile ale contribuabilului supus inspecţiei fiscale;

 

1 – data primirii procesului-verbal cuprinzând rezultatele controlului încrucişat;

2 – data primirii adresei de înştiinţare de la structura care urma să efectueze controlul încrucişat, prin care sunt prezentate demersurile întreprinse, precum şi motivele neefectuării controlul încrucişat;

3 – împlinirea unui termen de 120 de zile de la data solicitării controlului încrucişat;

 

b) pentru ducerea la îndeplinire a unor măsuri cuprinse în „Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală” care sunt în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale în derulare;

 

1 – data primirii comunicării privind ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale;

2 – expirarea termenului stabilit de organele de inspecţie fiscală, în cazul în care măsurile dispuse nu au fost duse la îndeplinire;

 

c) pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;

 

1 – data aprobării deciziei Comisiei fiscale centrale;

2 – data de primire a comunicării Secretariatului Comisiei fiscale centrale, că solicitarea nu întruneşte condiţiile pentru includerea pe ordinea de zi;

 

d) pentru efectuarea unei expertize, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea determinării stării de fapt fiscale;

 

după data primirii raportului de expertiză

e) pentru efectuarea de cercetări specifice în vederea identificării unor persoane sau stabilirii realităţii unor tranzacţii;

 

după data primirii răspunsului cu privire la identificarea unor persoane implicate în tranzacţiile verificate sau stabilirea realităţii unor tranzacţii

f) la solicitarea scrisă a contribuabilului, ca urmare a apariţiei unei cauze justificate, confirmată de echipa de inspecţie fiscală. Pe parcursul unei inspecţii fiscale contribuabilul poate solicita suspendarea acesteia numai o singură dată;

 

după data aprobată de organul de inspecţie fiscală ca termen-limită de suspendare a inspecţiei fiscale

g) pentru solicitarea unor informaţii suplimentare de la autorităţile fiscale similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din state cu care România are încheiate convenţii internaţionale pentru schimburi de informaţii în scopuri fiscale;

 

1 – data primirii datelor suplimentare de la autorităţile fiscale similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din state cu care România are încheiate convenţii internaţionale pentru schimburi de informaţii în scopuri fiscale;

2 – împlinirea unui termen de 6 luni de la data solicitării de date de la autorităţile fiscale similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din state cu care România are încheiate convenţii internaţionale pentru schimburi de informaţii în scopuri fiscale;

 

h) pentru solicitarea elaborării şi prezentării dosarului preţurilor de transfer sau a dosarului tranzacţiei, după caz;

 

după data stabilită pentru prezentarea dosarului preţurilor de transfer sau a dosarului tranzacţiei, după caz

i) la solicitarea structurii din cadrul ANAF care coordonează activitatea de inspecţie fiscală, pentru valorificarea unor informaţii din documente: rezultate din alte acţiuni de inspecţie fiscală;  primite de la alte instituţii ale statului; obţinute de la terţi;

 

după data primirii, de către structura teritorială, a documentelor pentru care s-a aprobat suspendarea

j) pentru soluţionarea contestaţiei formulate împotriva unui act administrativ fiscal emis anterior, pentru acelaşi contribuabil, care poate influenţa rezultatele inspecţiei fiscale în curs;

 

după data comunicării deciziei privind soluţionarea contestaţiei

k) pentru solicitarea de informaţii sau documente de la alte instituţii sau terţi, în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale, ori pentru finalizarea altor acţiuni de control la acelaşi contribuabil care pot influenţa rezultatele inspecţiei fiscale în curs;

 

1 – data primirii informaţiilor sau documentelor de la alte instituţii ori terţi;

2 – data finalizării, la acelaşi contribuabil, a altei acţiuni de control pentru care s-a suspendat inspecţia fiscală;

3 – împlinirea unui termen de 90 de zile de la data solicitării de informaţii sau documente, dacă acestea nu au fost primite;

 

l) în cazul în care, la data prevăzută pentru începerea inspecţiei fiscale, reprezentantul legal al contribuabilului nu este prezent la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale şi nici nu a desemnat un împuternicit să îl reprezinte în relaţia cu organele fiscale;

 

1 – data prezentării la sediul organului fiscal a reprezentantului legal al contribuabilului sau a împuternicitului desemnat să îl reprezinte;

2 – împlinirea unui termen de 30 de zile de la data prevăzută pentru începerea inspecţiei fiscale;

 

m) când finalizarea inspecţiei fiscale depinde, în tot sau în parte, de pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, ca urmare a atacării unei decizii emise în soluţionarea contestaţiilor, prin care s-a dispus desfiinţarea unui act administrativ fiscal;

 

după data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă şi irevocabilă

n) pentru emiterea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile în legătură cu un act administrativ fiscal, emis anterior, pentru acelaşi contribuabil, care poate influenţa rezultatele inspecţiei fiscale în curs;

 

după data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă şi irevocabilă

o) pentru efectuarea verificărilor la ceilalţi membri ai grupului fiscal unic, considerat în sensul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

după data primirii proceselor-verbale întocmite la ceilalţi membri ai grupului fiscal unic


Prima parte a acestui subiect poate fi citită AICI.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre lege5 Online de AICI.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here