19 Februarie, 2018

Au fost publicate Normele privind accesul la finanţare pentru fermele de familie. Ce trebuie reţinut?

După apariţia O.U.G. nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, recent, au fost publicate Normele metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 682/2013, acte publicate în Monitorul Oficial nr. 584/2012.

Reglementarea de bază, O.U.G. nr. 43/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 364/19.06.2013, prevedea că în vederea stimulării fermelor de familie se constituie la dispoziţia MADR Fondul pentru acordarea de microcredite în agricultură. Fondul se utilizează astfel:

- pentru acordarea de microcredite pentru realizarea de obiective de investiţii în domeniul agricol, neeligibile pentru finanţarea din Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR), sau de obiective de investiţii situate sub nivelul minim de finanţare din PNDR, suma maximă fiind de până la 15.000 euro/beneficiar. Beneficiarii microcreditelor sunt fermele de familie aparţinând persoanelor fizice în calitate de producători agricoli individuali înregistraţi în Registrul exploataţiilor agricole sau înregistrată ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, înfiinţată potrivit legislaţiei în vigoare, care produce pentru consumul propriu, iar, după caz, comercializează surplusul. Dimensiunea economică a fermei de familie este cuprinsă între 2-50 UDE*;

*Notă: UDE – unitate de dimensiune economică prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei.

- pentru acordarea de microcredite pentru asigurarea contribuţiei proprii la finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul agricol cu o valoare eligibilă de până la 125.000 euro, selectate pentru finanţare prin PNDR, fermelor de familie, beneficiari ai măsurilor de investiţii din PNDR, suma maximă fiind de 75.000 euro/beneficiar;

- pentru acordarea de microcredite beneficiarilor din cele două categorii de mai sus, pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea producţiei agricole, până la maximum 25.000 euro/beneficiar.

Beneficiarii microcreditelor pot solicita o nouă finanţare cu condiţia finalizării obiectivelor în baza cărora au primit iniţial microcreditarea.

Credite şi garanţii pentru achiziţia de teren agricol

În aplicarea dispoziţiilor din ordonanţa de urgenţă, împrumutaţii care solicită credite pentru achiziţia de teren agricol pot beneficia de garanţia fondurilor de garantare pentru credite aferente suprafeţei maxime de până la 1.000 ha în proprietate/exploataţie.

Beneficiază de garanţia fondurilor de garantare exclusiv creditele pentru terenurile achiziţionate care pe durata rambursării creditului şi la mai puţin de cinci ani de la momentul tranzacţiei nu vor fi înstrăinate de proprietari.

Achiziţia de teren
, în termenii din O.U.G. nr. 43/2013, înseamnă cumpărarea de teren agricol în vederea creşterii suprafeţei exploatate în următoarele situaţii:

- cumpărarea de la proprietar a terenului agricol aflat în arendă de către arendaş persoană fizică sau juridică, până la atingerea unui plafon de maximum 1.000 de ha în proprietate/exploataţie, cu excepţia terenurilor aflate în proprietatea statului şi administrate de Agenţia Domeniilor Statului;

- cumpărarea de teren agricol de către persoanele fizice sau juridice care au în exploatare teren agricol, în vederea extinderii suprafeţei agricole exploatate în scopul înfiinţării/rentabilizării fermelor de familie.

Fond de garantare îl constituie instituţia financiară nebancară, selectată de MADR, care are în obiectul de activitate emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente de garantare, înscrisă în registrul special al BNR.

Acordarea de microcredite

Ca instrument de susţinere şi finanţare a sectorului agricol la nivel de exploataţie agricolă cu caracter de fermă de familie, microcreditele se acordă din contul “disponibil din Fondul pentru acordarea de microcredite” având ca titular Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cont care se alimentează din sursele prevăzute în Norme.

Sumele încasate în contul de disponibil al fondului ca urmare a rambursării microcreditelor se vor utiliza de MADR în calitate de gestionar pentru alocarea de noi sume instituţiilor selectate.

De când se aplică procedura

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora şi va derula, până la data de 1 octombrie 2013, procedura de selecţie pentru desemnarea instituţiilor financiare bancare şi/nebancare care vor primi dreptul de a accesa Fondul şi de a derula sume din acesta în vederea acordării de credite beneficiarilor.

Selecţia
va consta în acordarea unui punctaj ce se va finaliza cu desemnarea instituţiei/instituţiilor financiare bancare şi/sau nebancare care va/vor derula sumele pentru acordarea microcreditelor, pe durata a zece ani de la data alocării.

MADR va încheia convenţii de lucru cu fiecare dintre instituţiile selectate prin care vor fi stabilite sumele alocate pentru fiecare categorie de microcredite, condiţiile tehnice şi financiare aferente acestora şi costurile rezultate ca urmare a propunerii financiare depuse în cadrul procedurii de selecţie. Sumele alocate neutilizate/necontractate până la finele unui an se vor restitui Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Ce prevăd convenţiile cu instituţiile financiare

În scopul asigurării unei gestionări corecte a fondului, MADR va prevedea în convenţiile de lucru încheiate cu instituţiile selectate şi următoarele dispoziţii:

- înregistrarea în contabilitatea proprie a instituţiilor selectate a împrumuturilor primite din fond, într-un cont distinct (de pasiv), intitulat “Fond pentru acordarea de microcredite în agricultură”, precum şi a creditelor acordate, evidenţiate într-un cont distinct intitulat “Credite cu acoperire din fond”;

- efectuarea de trageri de sume din fond numai pe măsura întocmirii şi prezentării documentaţiilor de aprobare a creditelor, în limita sumelor maxime stabilite şi înscrise în convenţiile de lucru încheiate cu MADR;

- volumul creditelor acordate de instituţiile de credit selectate unui singur beneficiar nu va putea depăşi nivelul stabilit prin O.U.G. nr. 43/2013 şi înscris în convenţiile de lucru;

- acordarea de microcredite beneficiarilor cu ferme de familie, fără a se solicita participarea acestora cu fonduri proprii.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va stabili tipurile de investiţii care pot beneficia de microcreditare în condiţiile O.U.G. nr. 43/2013, plafonul maxim de microcredite aferent acestora şi condiţiile tehnice de acordare, precum şi suma totală alocată pentru anul 2013.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu