O ordonanţă de urgenţă a cabinetului Ungureanu modifică Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, pentru a transpune, astfel, reglementările comunitare în materie care vizează simplificarea sarcinilor administrative impuse societăţilor comerciale în ceea ce priveşte obligaţiile de raportare şi întocmire a documentaţiei necesare în cazul fuziunilor şi divizărilor.

Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 143 din 2 martie a.c., reduce formalităţile aplicabile operaţiunilor de fuziune şi divizare şi simplifică cerinţele de publicitate.

Prin modificările şi completările aduse la Legea societăţilor comerciale, sunt transpuse în legislaţia românească prevederile Directivei 2009/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 77/91/CEE, 78/855/CEE şi 82/891/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2005/56/CE în ceea ce priveşte obligaţiile de raportare şi întocmire a documentaţiei necesare în cazul fuziunilor şi divizărilor. Reglementarea în regim de urgenţă a fost impusă de declanşarea etapei precontencioase a procedurii de încălcare a obligaţiilor de stat membru, ca urmare a necomunicării măsurilor de transpunere a Directivei 2009/109/CE (procedura de infringement).

Reţinem principalele modificări aduse prin acest act normativ.

● Raportarea aportului în natură la capitalul social. Cu titlu general, legea prevede că la societăţile pe acţiuni, dacă există aporturi în natură, avantaje rezervate oricărei persoane care a participat la constituirea societăţii sau la tranzacţii conducând la acordarea autorizaţiei, operaţiuni încheiate de fondatori pe seama societăţii ce se constituie şi pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, judecătorul-delegat numeşte, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulţi experţi din lista experţilor autorizaţi.

Aceştia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea şi modul de evaluare a fiecărui bun aportat şi vor evidenţia dacă valoarea acestuia corespunde numărului şi valorii acţiunilor acordate în schimb, precum şi alte elemente indicate de judecătorul-delegat. Fondatorii sunt obligaţi să depună raportul în termen de 15 zile de la data aprobării sale la oficiul registrului comerţului, autoritatea urmând să transmită o notificare cu privire la această depunere către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», pentru a fi publicată pe cheltuiala societăţii.

Prin completarea acestor dispoziţii se prevede că, în cazul societăţilor comerciale constituite prin fuziune sau divizare nu este necesară întocmirea raportului şi depunerea sa la oficiul registrului comerţului, dacă proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinării unui expert independent.

● Retragerea acţionarilor din societate. De principiu, legea prevede dreptul acţionarilor care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale de a se retrage din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

a) schimbarea obiectului principal de activitate;

b) mutarea sediului societăţii în străinătate;

c) schimbarea formei societăţii;

d) fuziunea sau divizarea societăţii. Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la literele a)-c), şi de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la litera d).

Completarea adusă acestei dispoziţii de principiu este în sensul că acţionarii care nu sunt în favoarea fuziunii/divizării îşi pot exercita dreptul de retragere în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune/divizare. Textul nou introdus stabileşte condiţiile în care poate fi exercitat acest drept, şi anume referitor la:

fuziunea prin absorbţie, prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi care deţine toate acţiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală;

– fuziunea prin absorbţie în cadrul căreia societatea absorbantă deţine cel puţin 90%, dar nu totalitatea acţiunilor/părţilor sociale sau a altor valori mobiliare ce conferă titularilor lor drept de vot în adunările societăţilor;

divizarea unei societăţi, unde societăţile beneficiare deţin împreună toate acţiunile/părţile sociale ale societăţii divizate şi toate celelalte valori mobiliare ce conferă drept de vot în adunarea generală a societăţii divizate.

Dreptul de retragere în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune/divizare este de asemenea raportat la condiţiile publicării, respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau – astfel cum prevede o altă completare adusă la lege – prin intermediul propriei pagini web a societăţii.

● Majorarea capitalului social. Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, legea prevede că adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experţi pentru evaluarea acestor aporturi.

În cazul în care majorarea capitalului social este efectuată pentru realizarea unei fuziuni sau divizări şi pentru efectuarea, dacă este cazul, a plăţilor în numerar către acţionarii/asociaţii societăţii comerciale absorbite sau divizate, nu este necesară întocmirea raportului pentru evaluarea acecstor aporturi, dacă proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinării unui expert independent.

● Asociatul în societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau în societatea cu răspundere limitată se poate retrage din societate în cazurile prevăzute în actul constitutiv, precum şi – potrivit completărilor aduse prin ordonanţa de urgenţă – în cazul asociaţilor care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale, aceştia având dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societăţii în străinătate, schimbarea formei societăţii, fuziunea sau divizarea societăţii.

Dreptul de retragere poate fi exercitat, în cazurile prevăzute în actul constitutiv sau cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi, în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Tot ca element de noutate notăm, aici, că drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaţilor ori de un expert desemnat de aceştia sau, în caz de neînţelegere, de tribunal. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

● Fuziunea şi divizarea societăţilor. Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanţii societăţilor participante, se depune la oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată fiecare societate, însoţit de o declaraţie a societăţii care încetează a exista în urma fuziunii sau divizării despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său, precum şi de o declaraţie privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune sau de divizare.

Această modificare a cadrului general privind proiectul de fuziune sau divizare este completată de dispoziţii noi care simplifică procedurile prin posibilitatea publicării proiectului pe pagina proprie web, pe o perioadă continuă de cel puţin o lună înaintea adunării generale extraordinare care urmează să decidă cu privire la fuziune/divizare, perioadă care se încheie nu mai devreme de finalul adunării generale respective. În cazul efectuării publicităţii pe propria pagină web a societăţii, oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată societatea va publica, cu titlu gratuit, pe propria sa pagină web, proiectul de fuziune sau divizare.

● Creditorii societăţilor care iau parte la fuziune sau la divizare. În vederea obţinerii de garanţii adecvate, potrivit textului modificat în materie, orice creditor care deţine o creanţă certă, lichidă şi anterioară datei publicării proiectului de fuziune sau de divizare, nescadentă la data publicării, a cărei satisfacere este pusă în pericol prin realizarea fuziunii/divizării, poate face opoziţie în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune sau divizare. Aceasta se depune la oficiul registrului comerţului, care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o menţionează în registru şi o înaintează instanţei judecătoreşti competente. Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai recursului.

● În cazul divizării, raportul administratorilor va include, dacă este cazul, şi informaţii referitoare la întocmirea raportului de evaluare a aporturilor, pentru societăţile beneficiare, şi registrul la care acesta trebuie depus. O altă simplificare adusă aici este în sensul că întocmirea raportului şi comunicarea informaţiilor pentru societăţile beneficiare nu sunt necesare în cazul în care decid astfel toţi acţionarii/asociaţii şi toţi deţinătorii altor valori mobiliare care conferă drepturi de vot la fiecare dintre societăţile participante la fuziune sau la divizare.

● Alte simplificări procedurale se introduc în cazul unei fuziuni prin absorbţie, prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi care deţine toate acţiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală.

● Întocmirea situaţiilor financiare, cu cel puţin o lună înainte de data adunării generale extraordinare care urmează să se pronunţe asupra proiectului de fuziune sau de divizare, nu este necesară dacă societăţile implicate în fuziune/ divizare publică rapoarte semestriale şi le pun la dispoziţia acţionarilor/asociaţilor, potrivit legislaţiei pieţei de capital, şi nici în cazul în care toţi acţionarii/asociaţii şi deţinătorii de alte titluri care conferă drept de vot ai fiecăreia dintre societăţile implicate în fuziune/divizare au convenit astfel.

De asemenea, societatea nu are obligaţia de a pune la dispoziţia acţionarilor la sediul său social setul de documente, dacă acestea sunt publicate pe propria pagină web a societăţii pe o perioadă continuă de cel puţin o lună înaintea adunării generale care urmează să decidă cu privire la fuziune/divizare, perioadă care se încheie nu mai devreme de finalul adunării generale respective.

Este vorba despre: proiectul de fuziune sau de divizare; raportul administratorilor; situaţiile financiare anuale şi rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciţii financiare ale societăţilor care iau parte la fuziune sau la divizare; situaţiile financiare; raportul cenzorilor sau, după caz, raportul auditorului financiar; raportul experţilor independenţi; evidenţa contractelor cu valori depăşind 10.000 lei fiecare şi aflate în curs de executare, precum şi repartizarea lor în caz de divizare a societăţii.

● În termen de 3 luni de la data publicării proiectului de fuziune sau de divizare în una dintre modalităţile prevăzute de lege, adunarea generală a fiecărei societăţi participante va hotărî asupra fuziunii sau divizării, cu respectarea condiţiilor privind convocarea ei. Prin completările aduse la lege, sunt prevăzute proceduri simplificate:

în cazul unei fuziuni prin absorbţie prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi care deţine toate acţiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală;

– în cazul în care într-o fuziune prin absorbţie societatea absorbantă deţine cel puţin 90%, dar nu totalitatea acţiunilor/părţilor sociale sau a altor valori mobiliare ce conferă titularilor lor drept de vot în adunările societăţilor;

– în cazul unei divizări în care societăţile beneficiare deţin împreună toate acţiunile/părţile sociale ale societăţii divizate şi toate celelalte valori mobiliare ce conferă drept de vot în adunarea generală a societăţii divizate.

● Proiectul comun de fuziune transfrontalieră, semnat de reprezentanţii societăţilor participante, se depune la oficiul registrului comerţului unde sunt înmatriculate societăţile comerciale persoane juridice române şi/sau societăţile europene cu sediul în România, participante la fuziune, însoţit de o declaraţie privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune. Şi aici se aplică noua reglementare de principiu, potrivit căreia societatea poate înlocui publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu publicitatea efectuată prin intermediul paginii proprii web a societăţii, pe o perioadă continuă de cel puţin o lună înaintea adunării generale care urmează să decidă cu privire la proiectul de fuziune transfrontalieră, perioadă care se încheie la finalul adunării generale respective.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here