Prin Hotărârea Guvernului nr.206/2012, publicată în M.Of. nr.220 din 3 aprilie a.c., au fost modificate şi completate Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001.

Recenta hotărâre intră în vigoare pe data de 3 mai 2012.

Fără a intra în termenii tehnici, invocaţi în textele de completare sau de modificare la Norme, reţinem câteva din principalele noutăţi.

● Sunt redefinite construcţiile susceptibile de măsuri de intervenţie, respectiv ca fiind construcţii amplasate în localităţi situate în zone seismice de calcul cu valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare, conform hărţii de zonare seismică a teritoriului României, în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani. Sunt avute în vedere clădirele care prezintă degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice puternice, sau un nivel insuficient de asigurare la acţiuni seismice în raport cu categoria şi clasa de importanţă şi de expunere la cutremur din care fac parte.

● Zona de intervenţie cuprinde totalitatea elementelor de construcţie – structurale şi nestructurale – asupra cărora se acţionează prin măsuri de intervenţie, în baza documentaţiei tehnico-economice verificate, avizate şi aprobate în condiţiile legii.

● Încadrarea construcţiei existente în categoria de importanţă se face potrivit prevederilor Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. Clasa de risc în care este încadrată construcţia, împreună cu clasa de importanţă şi de expunere la cutremur, determină necesitatea consolidării şi nivelul minim de siguranţă pe care trebuie să îl asigure măsurile de intervenţie.

● Consiliile judeţene şi locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor lua măsuri în aria lor de autoritate, pentru monitorizarea acţiunilor proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor legale privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinţă.

● Clasa I de risc seismic cuprinde construcţiile cu risc ridicat de prăbuşire la cutremurul de proiectare, corespunzător stării-limită ultime asociate cu ruperea elementelor structurale şi alte forme de cedare structurală care pot pune în pericol siguranţa vieţii oamenilor.

● Executarea lucrărilor de intervenţie se face în baza autorizaţiei de construire, emisă în temeiul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform documentaţiei de proiectare legal aprobate.”

● ATENŢIE: Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente în proprietatea sau în administrarea operatorilor economici se vor asigura din fondurile proprii ale acestora.

● Pentru locuinţele proprietate privată a persoanelor fizice, fondurile necesare privind finanţarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie se vor asigura astfel:

a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru expertizarea tehnică, ori, după caz, de la bugetele locale, dacă autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc astfel, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, conform prevederilor art. 6 alin. (3) din ordonanţă;

b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societăţile de asigurare şi/sau din credite, pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie.

● Pentru locuinţele existente în proprietatea sau în administrarea instituţiilor publice ori a operatorilor economici, fondurile necesare privind finanţarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie se vor asigura conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţă.

● Construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se includ în programe anuale de acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie.

*

Mai semnalăm, în context, o altă hotărâre a Executivului prin care este aprobat Programul de acţiuni pe anul 2012 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.

Hotărârea Guvernului nr.249/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 222 din 3 aprilie a.c., priveşte lucrările aprobate pentru imobile din Bucureşti, Roman, Tulcea, Sf. Gheorghe şi Hârşova.

1 COMENTARIU

  1. In conditiile actuale, pentru a obtine banii necesari expertizei tehnice a blocului trebuie sa adeptul ideilor conducatorilor actuali. In ROMANIA de azi nimic nu se face pentru oamenii de rand.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here