Modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal s-a impus ca urmare a adoptării OUG nr. 24/2012, care modifică cadrul de deducere a costurilor cu autoturismele, deducerea TVA la costurile cu autoturismele sau deducerea TVA la achiziţia autoturismelor, majorarea plafonului de scutire de TVA.

Însă normele nu detaliază numai aceste reglementări, ci sunt mult mai ample, conţinând câteva prevederi şi pentru impozitul datorat de nerezidenţi, precum şi unele clarificări în zona asigurărilor sociale.

Conform OUG nr. 24/2012 pentru modificarea Codului fiscal, începând cu 01.07.2012, costurile cu autoturismele de persoane, cu masa până la 3500 KG, cu până la 9 pasageri, ce nu sunt utilizate în mod exclusiv în activităţi economice, sunt deductibile în procent de 50%.

 De aici, rezultă trei situaţii:

a) costurile cu autoturismele ce sunt utilizate în activităţi exclusiv economice sau în excepţiile prevăzute de legiuitor (agenţi vânzări, agenţi achiziţii, intervenţii la clienţi, pază şi protecţie, curierat, servicii cu plată, închiriere la terţi şi taxi etc.) sunt total deductibile, la calculul impozitului pe profit;

b) când autoturismul este utilizat şi în activităţi economice, dar şi în alte scopuri, deducerea costurilor, la calculul impozitului pe profit, este în procent de 50%;

c) când autoturismele nu sunt utilizate în scopul realizării de venituri impozabile, costurile sunt integral nedeductibile.

La ce costuri se referă legiuitorul ?

Legiuitorul a detaliat că se referă la costurile directe cu autoturismul, cum sunt: combustibili, lubrifianţi, piese de schimb, reparaţii, revizii, asigurări, chirii, dar şi la roviniete, impozite locale, dobânzi şi comisioane, diferenţe de curs, dacă sunt aferente acestor autoturisme.

În costuri intră şi partea de TVA nedeductibilă aferentă achiziţiilor/costurilor, anterior aplicării procentului de 50%, deducerea la calculul impozitului pe profit, având în vedere prevederi similare de deducere limitată la 50% şi pentru TVA.

Face excepţie de la deducerea la 50% cheltuiala cu amortizarea autoturismului, ce rămâne deductibilă conform reglementărilor generale, aplicabile pentru amortizare.

Ce se înţelege prin utilizare în mod exclusiv economic?

Legiuitorul stabileşte că se va înţelege prin folosinţă în mod exclusiv economic utilizarea la deplasările către clienţi sau furnizori în ţară şi în străinătate, deplasări în locaţii unde se află puncte de lucru ale entităţii economice, deplasări la bancă, vamă, autorităţi fiscale, deplasarea la poştă, utilizarea autovehiculului de persoane cu atribuţii de conducere în exercitarea activităţii, deplasări pentru intervenţii.

Deoarece legiutorul a stabilit că exemplele de mai sus nu sunt limitative, putem afirma că utilizarea autovehiculului este în mod exclusiv economic dacă se utilizează pentru activitatea respectivului operator economic, iar, în lipsa utilizării autoturismului, activitatea acestuia fie nu se realizează, fie este afectată.

Cum se justifică utilizarea exclusiv economică?

Justificarea utilizării în scopuri economice se face pe baza documentelor justificative pentru diferitele tipuri de cheltuieli, înregistrate după natura acestora, iar pentru costurile cu combustibilii, justificarea deducerii se realizează prin întocmirea foilor de parcurs.

Foile de parcurs trebuie să conţină minimum următoarele informaţii:

–  categoria de vehicul utilizat;

–  scopul şi locul deplasării;

–  numărul de kilometri parcurşi;

–  norma proprie de consum de carburant pe kilometru parcurs.

Ce act normativ reglementează completarea şi formatul foilor de parcurs ?

Foaia de parcurs nu este reglementată în mod special de OMFP nr. 3512/2008 privind documentele comune pe economie utilizate în activitatea finaciar – contabilă.

În activitatea practică, foile de parcurs se găsesc tipărite sub diverse formate la librăriile de specialitate, însă acestea trebuie adaptate pentru a răspunde la informaţiile minime solicitate de norma de aplicare a Codului fiscal. Desigur, sunt obligatorii datele de identificare ale societăţii şi semnăturile persoanelor implicate.

Dacă doriţi să folosiţi un formular tipizat, câteva modele de foi de parcurs sunt adoptate prin Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 1892/2006, privind norme de aprobare a transportului rutier.

Ce procedură are cheltuiala cu TVA în cazul deducerii costurilor şi a TVA cu 50%?

În cazul în care se deduce TVA în procent de 50%, având în vedere şi limitarea deducerii la TVA, conform art. 145^1 din Codul fiscal, partea de TVA devenită nedeductibilă se va regăsi în costul cu respectivul autoturism şi apoi se va aplica deducerea limitată la 50% pentru impozitul pe profit.

Procedura introducerii în costuri, pentru TVA devenit nedeductibil, prin efectul legii, nu este nouă, s-a aplicat şi în perioada anterioară, pentru TVA de la achiziţia de autoturisme, însă este prima dată când este reglementată în mod expres. Legiuitorul precizează atât în textul normativ acest fapt, cât şi în două exemple.

După introducerea TVA în costuri, se va aplica deducerea limitată de 50% a cheltuielii la calculul impozitului pe profit.

Exemplu: Se efectuează o reparaţie, la un autoturism de persoane, în valoare de 1000 lei + TVA (240) lei. Datorită neutilizării, în mod exlusiv, în activităţi economice, deducerea atât la TVA, cât şi la impozitul pe profit, este de 50%.

– Determinăm TVA deductibilă = 240 x 50% = 120 lei

– Determinăm TVA nedeductibilă = 240 x 50% = 120 lei

– Cuprinderea în costuri a TVA nedeductibilă = 1000 + 120 = 1120 lei

– Determinare cheltuială deductibilă la impozitul pe profit = 1120 x 50% = 560 lei

– Determinare cheltuială nedeductibilă la impozitul pe profit = 1120 x 50% = 560 lei

Pentru persoanele ce sunt organizate ca PFA, cele ce desfăşoară profesii libere sau alte activităţi supuse contabilităţii în partidă simplă, sunt aplicabile deducerile limitate la 50% pentru impozitul pe venit şi TVA?

Deducerile limitate la costurile cu autoturismele sunt aplicabile şi la aceste categorii de persoane, conform Codului fiscal. Normele de aplicare adoptate stabilesc faptul că sintagma de „utilizare exclusiv economică” este identică cu aplicarea pentru societăţile comerciale plătitoare de impozit pe profit.

Şi pentru TVA sunt aplicabile aceleaşi reglementări,privind limitarea deducerii în funcţie de scopul activităţii, având în vedere că această taxă nu se aplică în funcţie de forma organizatorică.

Dacă aceste categorii de persoane se încadrează la deducerea integrală a costurilor, se necesită justificarea cheltuielii deductibile cu documente primare şi cu foile de parcurs.

Mai reţinem şi faptul că, dacă deducerea se exercită în procent de 50%, în registrul de încasări şi plăţi se va completa numai partea deductibilă, conform OMFP nr. 1040/2004 privind contabilitatea în partidă simplă.

Şi pentru aceste persoane este aplicabilă prevederea cu deducerea amortizării, conform reglementărilor aplicabile amortizării, când autoturismul este utilizat în activităţi ce permit deducerea costurilor la calculul impozitului pe venit în procent de 50%.

Cum funcţionează limitarea deductibilităţii la 50% pentru TVA?

Începând cu 01.07.2012, ca regulă generală, se deduce limitat, în procent de 50%, TVA aferent costurilor cu autoturismele de persoane ce nu sunt utilizate în activităti economice sau ce nu se regăsesc enumerate în excepţiile stabilite de legiuitor.

De asemenea, deducerea limitată la 50% pentru TVA se va aplica şi la achiziţia, importul, achiziţia intracomunitară sau leasingul de autoturisme de persoane ce nu sunt utilizate în activităţi exclusiv economice sau nu se regăsesc la exceptiile ce justifică deducerea integrală (vehicule utilizate pentru servicii de urgenţă, pază, protecţie, servicii de curierat,  autoturisme utilizate de agenţii de vânzări sau achiziţii, autovehicule utilizate pentru transportul de persoane cu plată – închiriate la terţi, taxi, şcoli de soferi, autovehiculele considerate mărfuri pentru cele destinate revânzării).

Ca şi element de noutate, începând cu 01.07.2012, se extinde deducerea limitată la TVA, în procent de 50%, şi pentru autoturismele de persoane, care nu sunt utilizate în mod exclusiv în activităţi economice,  finanţate prin contracte de leasing (avans, rate, valoare reziduală), chiar dacă leasingul este considerat prestare de servicii. [art. 129 alin. (3) din Codul fiscal].

Şi pentru TVA sunt posibile 3 situaţii, la achiziţia de autoturisme:

a) se deduce integral TVA pentru utilizarea exclusivă a autoturismului în activităţi economice sau în excepţiile mai sus amintite;

b) se deduce în procent de 50%, când autoturismul este utilizat în activităţi economice şi în alte scopuri decât cele economice;

c) nu se deduce TVA dacă autoturismul nu este utilizat în activitatea operatorului economic.

Analiză deducere TVA, limitări valabile cu 01.07.2012

Pentru deducerea TVA în procent de 100 % se va analiza scopul utilizării autoturismului sau al achiziţiei autoturismului.

Dacă autoturismul este utilizat în scopuri exclusiv economice, conform celor amintite, sau în excepţiile mai sus enumerate, deducerea TVA este integrală. Legiuitorul stabileşte în mod expres că deducerea nu este influenţată de deţinerea în proprietate a autoturismului sau deţinerea în folosinţă a autoturismului.

Am amintit mai de mult că sunt reformulate şi excepţiile faţă de legislaţia valabilă în perioada precedentă. Să detaliem câteva aspecte relevante:

Astfel, legiuitorul a reformulat şi a stabilit noi condiţii când şi în ce împrejurări un autoturism se va înregistra ca fiind utilizat în excepţii cu deducere integrală a TVA:

Vehicule utilizate în servicii de urgenţă sunt cele folosite în intervenţii de urgenţă, cum sunt intervenţiile la reţele de apă, gaz, energie electrică, canalizare. Observăm că trebuie să existe un eveniment imperativ ce justifică utilizarea autoturismului în aceste activităţi. Utilizarea este exclusivă în aceste activităţi.

Vehicule utilizate în servicii de pază şi protecţie sunt cele utilizate pentru paza şi integritatea obiectivelor, împotriva activităţilor ilicite şi actelor ostile. Aceste servicii sunt reglementate de legea specială 333/2003 şi, practic, numai operatorii economici autorizaţi astfel pot proceda la deducerea integrală.

Vehicule utilizate în servicii de curierat –  autovehiculul  trebuie să fie utilizat în mod exclusiv pentru transportul de colete, pachete, scrisori.

Vehicule utilizate  de agenţii de vânzări sunt vehiculele utilizate de persoane cu atribuţii în identificarea de noi clienţi, de menţinerea şi derularea vânzărilor, semnarea de contracte, întocmirea de oferte, prospectarea pieţei. Deducerea se limitează la un singur autoturism de persoană.

Vehicule utilizate de agenţii de cumpărări sunt vehiculele utilizate de persoane cu atribuţii în efectuarea achiziţiilor, urmărirea cumpărărilor, menţinerea bazelor de date cu furnizorii etc. Deducerea se limitează la un singur autoturism de persoană.

Vehicule utilizate în servicii cu plată –  utilizarea autovehiculului în relaţii cu terţii, de la care se va deconta o suma supusă TVA. Cel mai uzual exemplu este închirierea cu TVA, către terţi, a autoturismului.

Cum se justifică utilizarea autoturismelor în excepţii, cu TVA deductibilă integral?

Justificarea utilizării autovehiculelor în aceste excepţii se justifică prin:

– obiectul de activitate al operatorului economic;

– dovada că operatorul economic are personal angajat cu calificările necesare în domeniile aferente excepţiilor;

– foile de parcurs pentru autoturismele utilizate;

– orice alte dovezi ce pot fi furnizate de persoana interesată.

Prezintă interes de analizat şi unele situaţii punctuale cum ar fi  TVA la costurile cu deplasarea salariaţilor la şi de la locul de desfăşurare a activităţii.

Până la 30.06.2012, TVA aferent acestor costuri a fost considerată o excepţie cu deducere integrală. Prin noile norme de aplicare, s-a stabilit că se poate acorda deducerea numai dacă sunt dificultăţi evidente în utilizarea altor mijloace de transport sau când sunt decalate orarele de funcţionare a transportului public cu orarul de desfăşurare a activităţii personalului.

Practic, dacă există transport public, suprapus peste programul de desfăşurare a activităţii personalului, TVA la costurile cu transportul acestor persoane nu se deduce. Dacă autoturismul este utilizat şi în alte activităţi economice, nu numai cu transportul personalului, deducere TVA este de 50%.

Mai reţinem şi faptul că norma de aplicare pentru art. 21 alin. (1) din Codul fiscal încă mai recunoaşte ca deductibile costurile cu deplasarea personalului la şi de la locul de muncă, la calculul impozitului pe profit.

De asemenea, dacă autoturismul este aferent unei excepţii ce ar fi permis deducerea integralĂ a TVA, dar se va utiliza în uz personal de către un salariat, „fie ocazional, fie de o manieră continuă,” se limiteazĂ deducerea TVA la 50%.

Când exercitarea deducerii TVA este în procentul de 50% , nu se necesită întocmirea foilor de parcurs.

Cine stabileşte procentul de deducere şi ce drepturi au autorităţile fiscale?

Exercitarea dreptului de deducere şi încadrarea utilizării autovehiculului la unul din modurile de deducere, atât pentru TVA, cât şi pentru calculul impozitului pe profit, este dreptul operatorului economic.

În acelaşi timp, autorităţile fiscale sunt îndreptăţite să aprecieze relevanţa stării fiscale reale, ”în limitele atribuţiilor şi competenţelor”, şi să procedeze la eventuale ajustări.

Modificările la normele de aplicare a Codului fiscal au fost aprobate prin Hotărârea nr. 670/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 481 din 13 iulie 2012.

6 COMENTARII

 1. Buna ziua,
  Legat de aceste foi de parcurs, vreau sa stiu daca exista reglementari in privinta existentei unui “parc auto” cu tot ce implica el (sef, documente, evidente, semnaturi, aprobari etc).
  O alta nelamurire vine din “ceatza” in care ne gasim cu legea asta; nicaieri nu se specifica clar ce trebuie sa ai , cap-coada. Codul fiscal zice el bine ce zice dar…contabiliceste, si mai ales din p.d.v. al Finantelor Publice….treaba nu e clara deloc. Se fac tot felul de trimiteri de la o lege la alta, de la o OU la alta, sau, mai ceva decat toate, trimitere si la OUG 195 + Regulamentul de aplicare a sa, respectiv Codul Rutier, in care si Politia orbecaie.
  Deci: pentru deducerea cheltuielilor cu masinile folosite …..etc, etc, etc….sunt necesare urmatoarele documente = x,y,z,……. Cui ii foloseste aceasta foaie de parcurs ? Ce documente mai trebuie sa am pe langa aceasta foaie ? Unde se tin ele ? In contabilitate ? La un departament anume ? Sau undeva , oriunde ? Se pot completa aceste Foi in urma datelor scoase de pe GPS ? Asta in locul completarii lor de catre asa zisii soferi (caci nu exista soferi, ci doar conducatori auto care au de baza alte ocupatii – sudori, electricieni, proiectanti….etc etc.
  Va multumesc

 2. va rog.f.frumos sa ma ajutati la o speta.in luna iunie 2012 am achiz.un autoturism audi din germania nu nou,cu 10.000 euro atunci am inreg 2123=404 10.000.EUR LA VAL EUR BN SI concomotent 4426=4427 2400 tva si 50% 2123=4426 1200 eur in septembrie 2013 autoturismu a fost vandut cu 8000 eur.+tva.INTREBARE VA ROG SA-MI RASPUNDETI VOI FACE AJUSTARE SI DACA DA ,CUM????

  MULTUMESC ANTICIPAT MARIAN MARIA

 3. Buna ziua,
  As dori sa stiu daca pot inregistra cheltuieli privind combustibilul pentru un autoturism inmatriculat in afara tarii, pentru care avem un contract de inchiriere pe perioada nedeterminata in cadrul firmei si care este folosit pentru activitatea economica.

 4. va rog sa imi raspundeti ptr. ca sunt total debusolata in leg. cu foile de parcurs.Este obligatoriu ca firmele de paza si protectie sa intocmeasca foi de parcurs/?Contabila mea spune ca nu, conform codului fiscal.Multumesc

 5. acum ”am dat” peste aceasta scriere.
  Cu scuze pentru cei care cunosc si mai ales INTELEG legea afirm cu franchete:
  Mediocritatea naste monstri. Cum este posibila confuzia PFA cu profesia liberala? Mai cititi oamenilor ca ati copiat destul la examene! Dovada este amalgamarea impardoanbila a institutiilor juridice. Vai de cei care apeleaza la asemena auditori /consultanti financiari!!!
  Aveti nevoie de un dus rece:
  Cititi dragi ”spacialisit” si mai ales incercati sa intelegeti instituțiile juridice iar daca nu aveti aceasta aptitudine, ascundeti-va ca sunteti pericol public .
  Numai bine !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here