Comisia Europeană (CE) a salutat adoptarea definitivă, de către Consiliul de Miniştri al UE, a unor măsuri noi având rolul să garanteze o mai bună aplicare a normelor UE privind detaşarea lucrătorilor.
Noua directivă ce conţine norme de punere în aplicare a celei privind detaşarea lucrătorilor va asigura respectarea în practică a drepturilor lucrătorilor detaşaţi şi consolidarea cadrului legal pentru prestatorii de servicii. Statele membre trebuie să transpună în legislaţia naţională noua directivă de punere în aplicare în cel mult doi ani şi douăzeci de zile după publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor conţine un nucleu de norme obligatorii în ceea ce priveşte termenii şi condiţiile de muncă aplicabile unui salariat detaşat la lucru într-un alt stat membru.
Noua directivă de punere în aplicare este presupusă să contribuie la o mai bună aplicare a acestor norme în practică, în special în anumite sectoare, cum ar fi construcţiile şi transportul rutier, unde, de exemplu, întreprinderi de tip „căsuţă poştală” (fără o activitate economică reală în ţara „de origine”) au utilizat „detaşări” false pentru a eluda normele naţionale privind securitatea socială şi condiţiile de muncă.
De asemenea, aceasta va îmbunătăţi protecţia drepturilor lucrătorilor detaşaţi prin prevenirea fraudei, în special în ceea ce priveşte lanţurile de subcontractare, în care drepturile lucrătorilor detaşaţi nu sunt întotdeauna respectate.
În mod special, directiva de punere în aplicare:
– sporeşte gradul de sensibilizare al lucrătorilor şi al întreprinderilor cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin în ceea ce priveşte termenii şi condiţiile de încadrare în muncă;
– îmbunătăţeşte cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate cu detaşarea (obligaţia de a răspunde cererilor de asistenţă din partea autorităţilor competente ale altor state membre; un termen de două zile lucrătoare pentru a răspunde cererilor urgente de informaţii şi un termen de 25 de zile lucrătoare pentru cererile care nu sunt urgente);
– clarifică definiţia detaşării, astfel încât să crească certitudinea juridică pentru lucrătorii detaşaţi şi prestatorii de servicii, abordând în acelaşi timp problema întreprinderilor de tip „căsuţă poştală” care utilizează detaşarea pentru a eluda legea;
– stabileşte responsabilităţile statelor membre în ceea ce priveşte verificarea conformităţii cu normele prevăzute în directiva din 1996 (statele membre desemnează autorităţi specifice de punere în aplicare, responsabile cu verificarea conformităţii, iar statele membre în care sunt stabiliţi furnizorii de servicii trebuie să ia măsurile de supraveghere şi de punere în aplicare necesare);
– obligă întreprinderile care efectuează detaşări: să desemneze o persoană de contact pentru asigurarea legăturii cu autorităţile de aplicare a legii; să declare identitatea, numărul lucrătorilor care urmează a fi detaşaţi, datele de început şi de încheiere ale detaşării, adresa locului de muncă şi natura serviciilor; să pună la dispoziţie documentele de bază, cum ar fi contractele de muncă, fişele de salariu şi fişele de pontaj ale lucrătorilor detaşaţi;
– îmbunătăţeşte controlul aplicării drepturilor şi tratarea plângerilor, obligând atât statul membru gazdă, cât şi pe cel de origine să garanteze că lucrătorii detaşaţi, cu sprijinul sindicatelor şi al altor părţi terţe interesate, pot să înainteze plângeri şi să intenteze acţiuni juridice şi/sau administrative împotriva angajatorilor lor în cazul în care nu le sunt respectate drepturile;
– garantează că sancţiunile şi amenzile administrative impuse prestatorilor de servicii de un stat membru pentru nerespectarea cerinţelor directivei din 1996 pot fi impuse şi recuperate într-un alt stat membru. Sancţiunile pentru nerespectarea directivei trebuie să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare.

CONTEXT

Dreptul întreprinderilor de a oferi servicii într-un alt stat membru al UE şi de a detaşa temporar lucrători pentru a furniza serviciile respective se bazează pe articolul 56 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).
Directiva privind detaşarea lucrătorilor (Directiva 96/71/EC) stabileşte măsuri de protecţie a drepturilor sociale ale lucrătorilor detaşaţi şi de prevenire a dumpingului social, prevăzând obligaţia statelor membre de a se asigura că actele cu putere de lege şi actele administrative ale ţării-gazdă sunt aplicabile lucrătorilor detaşaţi în ceea ce priveşte:
– perioadele maxime de lucru şi perioadele minime de odihnă;
– durata minimă a concediilor anuale plătite;
– salariul minim, inclusiv plata orelor suplimentare;
– condiţiile de punere la dispoziţie a lucrătorilor, în special de către întreprinderile cu încadrare în muncă temporară;
– securitatea, sănătatea şi igiena la locul de muncă;
– măsurile de protecţie în ceea ce priveşte condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă aplicabile femeilor însărcinate sau celor care au născut de curând, copiilor şi tinerilor;
– egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.
(P) Legislaţia europeană şi jurisprudenţa europeană sunt disponibile în Lege5. Lege5 este un program de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.
Sursa: CE | Foto: Stock Vault

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here