Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţie privind o persoană, indiferent dacă se referă la viaţa privată, profesională sau publică. Aceste date pot avea diverse forme, precum un nume, o fotografie, o adresă de e-mail, datele bancare, contribuţiile făcute pe site-urile de socializare în reţea, informaţiile dumneavoastră medicale sau adresa IP a calculatorului pe care îl utilizaţi.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal în toate aspectele vieţii: la domiciliu, la locul de muncă, atunci când face cumpărături, când beneficiază de un tratament medical, la o secţie de poliţie sau pe Internet.

Informaţii despre A.N.S.P.D.C.P.

Instituţia publică din România care se ocupă cu protecţia datelor personale este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). Aceasta are rolul de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice, în special apărarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept este garantat în ţara noastră prin Constituţie (art.26).

A.N.S.P.D.C.P. este o autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană  fizică sau juridică din domeniul privat.

A.N.S.P.D.C.P. este condusă de un preşedinte, numit de Senat, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

Preşedintele autorităţii prezintă anual rapoarte de activitate în şedinţa plenară a Senatului. Rapoartele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în legătură cu prelucrarea datelor personale.

Autoritatea de supraveghere monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Autoritatea de supraveghere are rolul de a elabora formularele tipizate ale notificărilor şi ale registrelor proprii, de a primi şi de a analiza notificările privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anunţând operatorul cu privire la rezultatele controlului prealabil.

De asemenea, instituţia autorizează prelucrările de date în situaţiile prevăzute de lege şi poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legale, suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială ori integrală a datelor prelucrate. Aceasta mai poate să sesizeze organele de urmărire penală sau să intenteze acţiuni în justiţie.

În acelaşi timp, autoritatea informează persoanele fizice sau/şi juridice care activează în aceste domenii, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesităţii respectării obligaţiilor şi îndeplinirii procedurilor prevăzute de lege.

Instituţia trebuie să păstreze şi  să pună la dispoziţia publicului registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Totodată, A.N.S.P.D.C.P. primeşte şi soluţionează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele fizice şi comunică soluţia dată ori, după caz, diligenţele depuse şi efectuează investigaţii din oficiu sau la primirea unor plângeri ori sesizări.

Autoritatea de supraveghere cooperează cu autorităţile publice şi cu organele administraţiei publice, centralizează şi analizează rapoartele anuale de activitate ale acestora privind protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, formulează recomandări şi avize asupra oricărei chestiuni legate de protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a autorităţilor publice şi a organelor administraţiei publice.

Aceste recomandări şi avize trebuie să facă menţiune despre temeiurile pe care se sprijină şi se comunică în copie şi Ministerului Justiţiei. Atunci când recomandarea sau avizul este cerut de lege, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

A.N.S.P.D.C.P. poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal şi, în acelaşi timp,  poate fi consultată atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal.

Nu în ultimul rând, instituţia publică cooperează cu autorităţile similare de peste hotare în vederea asistenţei mutuale, precum şi cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal.

Sursa: Poliţia Română

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here