ANAF a introdus formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale (CAS) pentru persoanele fizice. Formularele au fost aprobate prin OPANAF nr. 648/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 114 din 10 februarie 2017.

Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

În caz că, din evidenţele organului fiscal rezultă că aţi obţinut venituri pentru care aveaţi obligaţia de a completa Declaraţia pe formularul 600, veţi primi o Notificare prin care vi se reaminteşte acest lucru. Din Notificare mai aflaţi că:

 • neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege se sancţionează cu amendă contravenţională, de la 50 lei la 500 lei;
 • nedepunerea declaraţiei, în termen de 15 zile de la primirea Notificării, atrage după sine stabilirea din oficiu a obligaţiei de plată, potrivit art. 107 alin. (1) din Codul de procedură fiscală

Art. 107. Stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale ca urmare a nedepunerii declaraţiei de impunere

(1) Nedepunerea declaraţiei de impunere dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale prin decizie de impunere. Stabilirea din oficiu nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului/plătitorului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere. Aceste prevederi nu sunt aplicabile după începerea inspecţiei fiscale pentru obligaţiile fiscale nedeclarate.”

 • sunteţi invitat să vă prezentaţi la audiere, în termen de 15 zile de la data primirii Notificării, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală. 

Art. 9. Dreptul de a fi ascultat

(1) Înaintea luării deciziei, organul fiscal este obligat să asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei.

(2) Organul fiscal nu este obligat să aplice prevederile alin. (1) când:

a) întârzierea în luarea deciziei determină un pericol pentru constatarea situaţiei fiscale reale privind executarea obligaţiilor contribuabilului/plătitorului sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege;

b) cuantumul creanţelor fiscale urmează să se modifice cu mai puţin de 10% din valoarea creanţei fiscale stabilită anterior;

c) se acceptă informaţiile prezentate de contribuabil/plătitor, pe care acesta le-a dat într-o declaraţie sau într-o cerere;

d) urmează să se ia măsuri de executare silită;

e) urmează să se emită deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii.

(3) Audierea se consideră îndeplinită în următoarele situaţii:

a) contribuabilul/plătitorul refuză explicit să se prezinte la termenul stabilit de organul fiscal în vederea audierii;

b) contribuabilul/plătitorul nu se prezintă, din orice motiv, la două termene consecutive stabilite de organul fiscal în vederea audierii.

(4) Excepţia lipsei audierii poate fi invocată de contribuabil/plătitor odată cu formularea contestaţiei depuse potrivit prezentului cod.

(5) La stabilirea termenelor prevăzute la alin. (3) devin aplicabile prevederile art. 6 alin. (3). “

Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoane fizice

Decizia conţine date privind activitatea desfăşurată (între altele: statul în care s-a realizat venitul, categoria de venit, determinarea venitului net, data începerii şi a încetării activităţii), precum şi stabilirea obligaţiei anuale de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale care, pentru obligaţiile a căror scadenţă a expirat la data comunicării Deciziei se plăteşte până la la data de 5 a lunii următoare dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, sau până la data de 20 a lunii următoare dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

Prin Decizie mai aflaţi că:

 • pentru contribuţia de asigurări sociale stabilită se vor calcula obligaţii fiscale accesorii;
 • Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată;
 • Decizia poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, la organul fiscal competent;
 • depunerea declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, pentru obligaţiile stabilite din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării, conduce la desfiinţarea deciziei de impunere din oficiu.
 • informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale: în numerar, la Trezorerie, prin card bancar, prin POS la Trezorerie sau online prin intermediul Sistemului naţional electronic de plăţi (www.ghiseul.ro), prin mandat poştal, prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip “Internet banking” sau prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele MFP. 

Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a CAS pentru persoane fizice

Decizia se aplică în urma depunerii Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600) sau ca urmare a depunerii documentelor care atestă faptul că nu aveaţi obligaţia achitării contribuţiei de asigurări sociale.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. in declaratia 600 am bifat in anul 2016 procentul de 26.3% din eroare fata de 10.5%
  am primit decizie de impunerela plata sumei de42312 lei
  ce pot sa fac sa platesc varianta cu 10.5%

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here