Mâine, 10 aprilie 2013, este ultima zi de depunere a unor obligaţii fiscale printre care se numără şi Formularul 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal.

* Cine depune formularul 096?

Formularul (096) se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire de 65.000euro (220.000lei), prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal.

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA se utilizează şi în situațiile prevăzute de art.II alin.(1) lit.e) şi f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar‐fiscale, respectiv pentru solicitările de anulare a înregistrării în scopuri de TVA din anul 2012.

* Cum completăm formularul 096?

Secțiunea „I.Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele  şi prenumele persoanei fizice, după  caz, stabilite în România şi care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile.

f096a

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal din România” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

f096b

Secțiunea „II. Reprezentare prin împuternicit”

Se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art.18 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi se înscrie numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

Caseta „Nume, prenume/Denumire” se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului.

f096c

Secțiunea III se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută de către persoana impozabilă, calculată potrivit prevederilor art.152 alin.(2) din Codul fiscal.

Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.

Secțiunea IV se completează cu cifra de afaceri obținută în anul în curs, până la data depunerii formularului, calculată potrivit prevederilor art.152 alin.(2) din Codul fiscal.

f096d

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu‐se cu majuscule, citeț corect şi complet, toate datele prevăzute de formular:

‐ un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;

‐ un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

***

Prevederile referitoare la formularul 096 (depunere şi completare) sunt reglementate în OPANAF nr. 1768/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal.

Actul normativ poate fi consultat integral şi gratuit pe www.Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Sursa foto şi text: ANAF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here