Maine, 30 mai 2013, este ultima zi pentru depunerea situaţiilor financiare pentru anul fiscal 2012.  Potrivit art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, aceste obligaţii fiscale trebuie depuse de către:

  • societăţile comerciale;
  • societăţile/companiile naţionale;
  • regiile autonome;
  • institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
  • subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.

Aceste categorii de contribuabili au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării lor.

Regulile privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2012 sunt stabilite prin Ordinul MFP nr. 40/2013.

situatii1
Sursa foto: Lege5.ro

Actul normativ stabileşte că persoanele juridice al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic trebuie să întocmească şi să depună situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2012 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 150 de zile de la data la care se încheie exerciţiul financiar.

ATENŢIE! Nedepunerea situaţiilor financiare anuale la timp se sancţionează cu amendă, conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, astfel:

  • pentru o perioadă de întarziere între 1 şi 15 zile lucrătoare: 300 – 1.000 lei;
  • pentru o perioadă de întarziere între 16 şi 30 de zile lucrătoare: 1.000 – 3.000 lei;
  • pentru o perioadă de întarziere de peste 30 de zile lucrătoare: 1.500 – 4.500 lei.

* Ce trebuie să cuprindă situaţiile financiare?

Trebuie să avem în vedere faptul că cerinţele privind întocmirea şi depunerea acestor situaţii diferă în funcţie de 3 criterii de mărime, stabilite prin OMFP nr. 3055/2009 (art. 3, alin.1), respectiv:

  • total active: 3.650.000 euro;
  • cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;
  • număr mediu salariaţi: 50.

Raportate la aceste criterii, se disting situaţii diferite, după cum urmează:

1. Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii vor întocmi situaţiile anuale financiare care cuprind:

  • bilanţ (cod 10);
  • cont de profit şi pierdere (cod 20);
  • situaţia modificărilor capitalului propriu;
  • situaţia fluxurilor de numerar;
  • note explicative la situaţiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40).

situatii2

2. Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criterii vor întocmi situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind:

  • bilanţ prescurtat (cod 10);
  • cont de profit şi pierdere (cod 20);
  • note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate.

Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4 la ordin.

De reţinut! Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie, încadrarea în criteriile de mărime se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza:

  • indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exerciţiului financiar precedent;
  • indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate;
  • balanţei de verificare încheiate pentru sfârşitul exerciţiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

De asemenea, Ordinul reglementează şi aspectul potrivit căruia situaţiile financiare anuale trebuie să fie semnate de persoanele abilitate potrivit legii şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

* Situaţiile financiare anuale simplificate

În ceea ce priveşte sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011, există o serie de prevederi specifice. Situaţiile financiare anuale simplificate se adresează entităţilor care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime:

  • cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv;
  • totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate.

Pentru aceste entităţi, situaţiile financiare cuprind:

  • bilanţ simplificat (cod 10);
  • cont de profit şi pierdere simplificat (cod 20).

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4 la ordin.

situatii3
Ai acces la formularele pentru depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2012 prin Calendarul obligaţiilor fiscale, pus la dispoziţie în premieră pe Lege5.ro. Acesta însumează toate declaraţiile sau formularele care trebuie depuse şi plăţile care trebuie efectuate către organele competente, în decursul anului fiscal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here