MMFPS a iniţiat un proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006.

Schimbări preconizate. Astfel cum se arată în Nota de fundamentare, prin proiectul de hotărâre s-au urmărit în principal următoarele aspecte:

– abrogarea dispoziţiilor contrare noii reglementări, şi anume cele referitoare la atestarea maistrului de ucenicie şi la autorizarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice care doresc să încadreze ucenici;

b) completarea actului normativ prin introducerea unor dispoziţii noi, de detaliere a aspectelor de noutate introduse prin Legea Nr. 106/2011, precum şi coroborarea pe verticală şi orizontală a acestuia cu actele normative cu care se află în conexiune, în principal cele referitoare la legislaţia privind formarea profesională a adulţilor.

Schimbările preconizate sunt grupate, sintetic, astfel:

● Schimbări referitoare la conţinutul contractului de ucenicie

– Contractul de ucenicie la locul de muncă trebuie să conţină elementele obligatorii ale contractului individual de muncă prevăzute de Codul muncii, precum şi celelalte clauze cu privire la calificarea pe care urmează să o dobândească ucenicul, numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia, locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională, durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă, alte clauze potrivit legii.

– Contractul de ucenicie la locul de muncă are o formă standard prezentată în anexa la proiectul de act normativ – Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă. Acesta are ca parte componentă Planul de activitate al ucenicului prevăzut în anexa nr. 2 la CULM iar programul de formare prin ucenicie este parte componentă a planului de activitate şi se elaborează în concordanţă cu standardul ocupaţional sau cu standardul de pregătire profesională specific calificării;

– Prin contract, angajatorul se obligă să organizeze evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, cel puţin prin: contactarea unui centru autorizat de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale; asigurarea condiţiilor necesare pentru înscrierea ucenicului la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor; asigurarea condiţiilor necesare pentru participarea ucenicului la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor.

– Contractul conţine o clauză referitoare la evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă care se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale;

– Pentru a răspunde nevoilor reale ale ucenicilor, dar şi ale angajatorilor contractul de ucenicie la locul de muncă poate conţine şi alte clauze specifice, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

– În condiţiile in care persoana încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic, în registrul general de evidenţă a salariaţilor, prevăzut de Hotărârea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, rubrica “funcţia/ocupaţia” conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative, se completează cu denumirea calificării recunoscută la nivel naţional pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă, precum şi cu denumirea ocupaţiei conform COR pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

– Angajatorul este obligat ca anterior începerii activităţii să înmâneze ucenicului sau, după caz, părintelui sau reprezentantului legal, un exemplar original din contractul de ucenicie la locul de muncă.

– Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabileşte numai în funcţie de nivelul de calificare, în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor. Condiţiile de acces pentru persoanele care urmează să încheie un CULM sunt cele prevăzute în anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

– Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul face parte integrantă din durata pentru care se încheie contractul de ucenicie la locul de muncă şi nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare.

● Schimbări referitoare la coordonatorul de ucenicie

– Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile coordonatorului de ucenicie în raport cu activitatea de coordonare a activităţii ucenicului, se stabilesc în condiţiile Codului muncii, prin act adiţional la contractul individual de muncă al persoanei desemnate de angajator pentru a îndeplini funcţia de coordonator de ucenicie.

– Coordonatorul de ucenicie trebuie: să deţină o calificare pentru ocupaţia/calificarea pentru care se organizează programul de ucenicie; să aibă o experienţă profesională, în ultimii 10 ani, de cel puţin 5 ani în ocupaţia pentru care este necesară calificarea pentru care se organizează programul de ucenicie la locul de muncă; să nu aibă cazier judiciar; să fie apt din punct de vedere fizic şi psihic;

– Coordonatorul de ucenicie are o serie de obligaţii care sunt expres prevăzute în proiectul de modificare a normelor.

● Schimbări referitoare la facilitarea accesului la formarea profesională prin ucenicie

Persoana fizică care urmează să încheie un contract de ucenicie la locul de muncă poate beneficia, la cerere, de informare şi consiliere profesională.

● Schimbări referitoare la susţinerea financiară a angajatorilor

– Proiectul de act normativ cuprinde procedura prin care agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti face verificarea şi acordarea sumelor cuvenite lunar angajatorului care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, respectiv o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare.

– Procedura este coroborată cu prevederile legale referitoare la declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 , cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here