Ministerul Finanţelor Publice a realizat, recent, proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală.

Legea prevede, între altele, condiţiile în care poate fi suspendată executarea silită pentru operatorii economici care doresc accesarea de ajutoare de stat, eliminarea obligaţiei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal dacă acesta coincide cu sediul social, precum şi eliminarea obligaţiei de a depune copii ale unor documente la organul fiscal în cazul în care acesta deţine respectivele documente.

Câteva din propunerile avansate prin proiectul de lege

Naşterea creanţelor şi obligaţilor fiscale. Se reglementează momentul la care se constituie baza de impozitare, respectiv sfârşitul perioadei fiscale.

Înregistrarea şi modificarea domiciliului fiscal. Contribuabilul/plătitorul este scutit de obligaţia de a depune cerere de modificare a domiciliului fiscal, în situaţia în care domiciliul sau sediul social coincide cu domiciliul fiscal, având în vedere că administraţia fiscală deţine aceste date ca urmare a fluxurilor zilnice ale schimbului de informaţii realizate electronic cu ONRC, în situaţia în care, urmare a modificării domiciliului/sediului social, acesta este şi domiciliul fiscal.

Obligaţia instituţiilor de credit de a furniza informaţii. Se stabilesc expres entităţile raportoare, precum şi tipurile de informaţii ce urmează a fi transmise organului fiscal central de către acestea, fără a se mai face vreo trimitere la Legea nr. 656/2002.

Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi. Se propune eliminarea notarilor publici și executorilor judecătorești din enumerarea categoriilor de persoane care au dreptul de a refuza furnizarea de informaţii către organele fiscale.

Termene, prelungirea termenelor. Prelungirea termenelor de executare a obligaţiilor fiscale generale se reglementează în sensul că se stabilesc actele administrative cu caracter normativ de aprobare.

Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente. La deschiderea de conturi bancare, se reglementează obligaţia instituţiilor de credit de a solicita organului fiscal atribuirea codului de identificare fiscală în cazul persoanelor fizice si juridice nerezidente care nu deţin un asemenea cod.

Declararea sediilor secundare. Se reglementează data de la care curge termenul de îndeplinire a obligaţiei de declarare a sediilor secundare de către contribuabili/plătitori.

Depunerea declaraţiei fiscale. Se propune reglementarea competenţei preşedintelui ANAF de a stabili, prin ordin, tipurile de declaraţii fiscale care urmează a fi transmise obligatoriu prin mijloace electronice.

Depunerea declaraţiei la organ necompetent. Declaraţiile fiscale depuse la un organ fiscal central/local necompetent, urmează să fie considerate ca fiind depuse la data depunerii acestora la organul fiscal necompetent. Organul fiscal necompetent va fi obligat să transmită respectivele declaraţii fiscale la organul fiscal competent într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei.

Scadenţa şi declararea creanţelor fiscale. Se propune reglementarea unui termen de scadenţă special în funcţie de data comunicării deciziei, prevederea urmând a se aplica numai dacă contribuabilul depune declaraţia fiscală în baza căreia urmează să se emită decizia de impunere în termenul prevăzut de lege.

Certificatul de atestare fiscală la succesiuni. Se propune reglementarea modului în care organul fiscal ia la cunoştinţă despre finalizarea procedurii succesorale şi împărţirea bunurilor succesorale, precum şi reglementarea accesului organelor fiscale la registrele naţionale notariale.

Lista debitorilor cu obligaţii fiscale restante. Se propune reglementarea altor termene de publicare a listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local, respectiv semestrial în funcţie de termenele de plată a impozitului pe clădiri, teren, mijloace de transport. Totodată, se propune o regulă referitoare la competenţa de stabilire a plafonului obligaţiilor fiscale ce urmează a fi incluse în listă în cazul creanţelor administrate de alte instituţii sau autorităţi publice şi care au calitatea de organe fiscale.

Ordinea stingerii datoriilor fiscale. Pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organul fiscal competent, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, stingerea urmează să se realizeze în funcţie de data comunicării acestora contribuabilului/plătitorului, pentru a se asigura o abordare unitară între data stingerii prin plată şi data stingerii prin compensare.

Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor căre organul fiscal central. Se propune includerea în sfera de aplicare a penalităţii de nedeclarare şi a obligaţiei fiscale principale stabilite prin decizie de impunere emisă urmare procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale. Totodată, se propune şi regula de calcul a penalităţii de nedeclarare în acest caz, regulă care ţine cont de sfera de aplicare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale.

Pierderea valabilităţii eşalonării la plată. În cazul contribuabililor care beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale nedeclarate şi datorează penalitate de nedeclarare, în cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată, pentru sumele rămase de plată din eşalonarea urmează să se datoreze doar penalitatea de nedeclarare, nu şi penalitatea de 5%.

Vânzarea bunurilor sechestrate, prin licitaţie. Se precizează cazul în care se impune condiţia referitoare la obligaţiile fiscale restante în raport cu organul fiscal emitent al anunţului, respectiv cel care organizează licitaţia. Condiţia trebuie îndeplinită la sfârşitul lunii anterioare datei licitaţiei. De asemenea, nu se va mai impune prezentarea de către persoanele interesate a unui document doveditor privind situaţia obligaţiilor fiscale.

Sumele realizate prin executarea silită. Se propune reglementarea unui termen pentru virarea sumelor realizate prin executare silită efectuată de organul fiscal central, în situaţia în care alte autorităţi publice transmit către acesta titluri executorii în vederea recuperării.

Suspendarea executării actului administrative fiscal. Efectele suspendării urmează să se răsfrângă şi asupra actului administrativ prin care s-au individualizat obligaţiile accesorii aferente obligaţiilor principale suspendate la executare. De asemenea, regimul accesoriilor se extinde şi la penalitatea de nedeclarare, nu numai la penalitatea de întârziere.

Comunicarea deciziei şi calea de atac. Prin proiectul de lege se prevede că, în cazul în care contestaţia formulată de contribuabil împotriva unui act administrativ fiscal nu a fost soluţionat în termen de 6 luni de la data depunerii, contribuabilul să aibă posibilitatea de a se adresa în vederea anulării actului, la instanţa de contencios administrativ competentă.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here