Vă prezentăm astăzi câteva aspecte privind contribuţia de asigurări sociale, informaţii care se regăsesc în Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Categorii de contribuabili

Potrivit Legii 263/2010, în sistemul public de pensii sunt contribuabili, după caz,  asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale, angajatorii şi instituţiile care efectuează plata ajutoarelor pentru cadrele militare trecute în rezervă, politiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.

De asemenea, sunt contribuabili  persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate.

Totodată, contribuabil mai este şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, instituţie care, pentru şomeri, este asimilată angajatorului.

În acelaşi timp,  mai sunt contribuabili în sistemul public de pensii persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

   a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;

   b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

   c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

   d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

   e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;

O altă categorie de contribuabili este reprezentată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din:

a) drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu regularitate sau în mod ocazional;

b) contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.

Nu în ultimul rând, se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.

Despre cotele de contribuţii sociale

Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt diferenţiate în funcţie de condiţiile de muncă normale, deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă.

Cotele de contribuţii de asigurări sociale, la data intrării în vigoare a Legii 263/2010, sunt:

a) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 20,8% datorate de angajatori;

b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 25,8% datorate de angajatori;

c) 41,3% pentru condiţii speciale şi alte condiţii de muncă, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 30,8% datorate de angajatori.

Referitor la contribuţia de asigurări sociale pentru şomeri, aceasta se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă, cu excepţia plăţilor compensatorii şi a veniturilor de completare acordate salariaţilor din industria de apărare, în perioada de reducere temporară a activităţii.

De asemenea, contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăţi compensatorii se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se dispune altfel.

Potrivit Legii 263/2010, contribuţia de asigurări sociale datorată de contribuabilii enumeraţi mai sus, în rubrica „Categorii de contribuabili” nu se impozitează.

De asemenea, calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale datorată de către asiguraţii enumeraţi în „Categorii de contribuabili”, respectiv de către angajatorii acestora, se fac lunar de către angajatori.

Totodată, calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri se fac lunar de către instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Despre baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale

Conform Legii 263/2010, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, datorată de angajator, o constituie suma câştigurilor salariale brute/soldelor brute lunare, precum şi asimilate acestora.

Baza de calcul prevăzută mai sus nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul mediu al asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.

În cazul în care se depăşeşte acest plafon, în cazul angajatorilor care datorează contribuţie diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă, baza de calcul la care se datorează contribuţia de asigurări sociale corespunzătoare fiecărei condiţii de muncă se stabileşte proporţional cu ponderea, în totalul bazei de calcul, a câştigurilor salariale brute realizate în fiecare dintre condiţiile de muncă.

Contribuţia de asigurări sociale NU se datorează asupra sumelor reprezentând:

a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

b) diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer;

c) participarea salariaţilor la profit, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

d) indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii locali şi judeţeni;

e) contribuţiile plătite la fondurile de pensii facultative, în limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii;

f) compensaţiile lunare pentru chirie;

g) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;

h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

i) indemnizaţiile de instalare;

j) valoarea financiară a normei de hrană;

k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă.

Legea 263/2010 mai prevede că sumele reprezentând ajutor de deces, care se plătesc de angajator asiguraţilor, potrivit prevederilor prezentei legi, în contul asigurărilor sociale, se reţin de acesta din contribuţiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.

Sumele reprezentând ajutor de deces plătite de angajator asiguraţilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de acesta în luna respectivă se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acestuia, respectiv de la casa de pensii sectorială.

Când se plăteşte contribuţia de asigurări sociale

Termenele de plată a contribuţiei de asigurări sociale sunt:

a) data stabilită pentru plata drepturilor salariale pe luna în curs, în cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;

b) data stabilită pentru plata chenzinei a 2-a, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datorează plata;

c) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din Legea 263/2010, respectiv până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile de natură profesională, în cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI din Legea 263/2010.

d) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj sau bugetul de stat, după caz, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III, respectiv pct. V din Legea 263/2010.

Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenele prevăzute mai sus generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.

Cota dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, prevăzute se stabileşte potrivit reglementărilor privind executarea creanţelor bugetare.

Sumele reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat şi se calculează fără zecimale, prin rotunjire la leu.

Sursa: Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here