Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a modificat şi unele legi speciale, dintre care ne vom referi – în cele ce urmează – la modificările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Aceste dispoziţii ale Legii nr. 76/2012 intră în vigoare la 1 septembrie a.c.

Înfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor

Dispoziţiile actului normativ referitoare la înfiinţarea asociaţiilor fără scop lucrativ – aşa cum vor fi  redenumite acestea, cu o sintagmă generică –, asociaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor aferente necesare, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

În cadrul acestei proceduri de verificare a legalităţii, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică respectarea legalităţii privind numele asociaţiei (utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional ori local) şi poate dispune, prin încheiere motivată, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, chiar dacă există un refuz motivat al Ministerului Justiţiei de a elibera dovada disponibilităţii denumirii, pe care îl apreciază ca neîntemeiat.

Odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică din oficiu, pentru evidenţa fiscală, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

În cazul în care cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere, îl va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociaţiei, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularităţile constatate.

Dacă neregularităţile constatate privesc dispoziţiile din Constituţie referitoare la dreptul de asociere, pentru termenul fixat va fi citat şi parchetul de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere, împreună cu actul constitutiv şi statutul asociaţiei. În acest caz punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.

În situaţia în care, la termenul fixat, neregularităţile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând şi concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

În cazul în care neregularităţile nu au fost înlăturate sau, deşi legal citat, reprezentantul asociaţiei lipseşte în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată.

Încheierile de acceptare, precum şi celelalte încheieri prezentate mai sus se pronunţă în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor şi se ăredactează în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

Prin modificările aduse de Legea nr. 76/2012, se reformulează formularea textului art. 11 alin.(1), respectiv încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului, şi nu   recursului.

În cazul în care procurorul nu a participat la soluţionarea cererii, parchetului pe de lângă instanţa sesizată i se vor comunica şi copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz.

De asemenea, este înlocuit recursul cu apelul când se precizează că termenul de apel este de 5 zile şi curge de la data pronunţării, pentru cei care au fost prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.

Apelul se soluţionează cu citarea părţilor, în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, iar  încheierile se vor pronunţa în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor şi se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

Legea nr. 76/2012 a modificat şi reglementările privind înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, anume că înscrierea se efectuează în ziua rămânerii definitive a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Organizarea şi funcţionarea asociaţiei

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă. Hotărârile care se încadrează în aceste limite de legalitate pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Cererea de anulare – astfel cum textul a fost reformulat prin Legea nr. 76/2012 – se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai apelului.

Modificarea actului constitutiv şi a statutului

Capitolul din actul normativ care cuprinde aceste dispoziţii a fost redenumit “Modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei sau fundaţiei. Fuziunea şi divizarea”.

Se abrogă dispoziţia cuprinsă în art. 343 (“Dispoziţiile art. 39-44 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice se aplică în mod corespunzător”), în condiţiile în care actul la care se face trimitere a fost abrogat, la data de 01 octombrie 2011, de Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Lichidarea asociaţiilor

Potrivit art. 70 din ordonanţă, contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul persoanei juridice lichidate.

Prin modificările aduse de Legea nr. 76/2012, toate contestaţiile se soluţionează printr-o singură hotărâre. Sentinţa pronunţată de judecătorie este executorie şi este supusă numai apelului.

Persoanele juridice străine fără scop patrimonial

Asociaţiile şi fundaţiile constituite ca persoane juridice române de către persoane fizice sau juridice străine pot dobândi pe întreaga durată de funcţionare dreptul de proprietate şi orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite.

În cazul dizolvării şi lichidării acestor asociaţii şi fundaţii, astfel cum dispoziţiile respective au fost modificate prin Legea nr. 76/2012, lichidatorii au obligaţia înstrăinării terenurilor, în termen de cel mult un an, numai către persoane care au capacitatea juridică de a dobândi astfel de bunuri. Termenul de un an se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care se constată ori se dispune dizolvarea sau, după caz, de la data hotărârii de dizolvare voluntară.

*

Deşi în afara scopului propus prin acest material, reamintim că, de dată recentă, prin Legea nr. 145/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 517/2012, Ordonanţa nr. 26 a suferit modificări cu privire la obţinerea statutului de utilitate publică a asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor.

1 COMENTARIU

  1. In cazul unui ONG studentesc, pentru a fi recunoscut noul presedinte si trezorierul, pentru a avea acces la contul bancar si sa fie recunoscut de Judecatorie, care sunt pasii? Ce acte trebuie?
    Numai bine.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here