23 Aprilie, 2019

ASF propune introducerea IFRS în asigurări. Ce schimbări se pregătesc?

Un proiect de Normă propus de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) prevede aplicarea — începând cu anul financiar 2015 — Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) de către societăţile care desfăşoară o activitate de asigurare/reasigurare.

Proiectul a fost făcut public de ASF pe data de 9 iulie.

Societăţile care desfăşoară o activitate de asigurare/reasigurare pe teritoriul României, în baza unei autorizaţii sau în baza dreptului de stabilire, ar urma să întocmească şi să publice situaţiile financiare anuale individuale întocmite conform IFRS, ca bază unică a contabilităţii.

Situaţiile financiare anuale individuale întocmite conform IFRS vor fi întocmite în moneda naţională şi în limba română.

Pentru asigurarea soldurilor de deschidere prezentate în situaţia poziţiei financiare la data de 31 decembrie 2015, societăţile de asigurare vor proceda la retratarea conform principiilor contabile prevăzute de IFRS a informaţiilor din contabilitatea organizată în conformitate cu Reglementǎrile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurǎrilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurǎrilor nr. 3129/2005, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.

Pentru societăţile care au întocmit, publicat și transmis la Autoritatea de Supraveghere Financiară al doilea set de situaţii financiare în conformitate cu IFRS, soldurile de deschidere pentru exerciţiul financiar 2015 vor fi reprezentate de soldurile de închidere ale exerciţiului financiar 2014, preluate din situaţiile financiare întocmite în conformitate cu IFRS.

Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS vor fi supuse auditului statutar şi publicate pe site-ul propriu al societăţii de asigurare-reasigurare.

Situaţiile financiare întocmite în conformitate cu IFRS, aprobate de Adunarea Generală a Actionarilor, împreună cu raportul de audit statutar, vor fi transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară în maximum patru luni de la data încheierii exerciţiului financiar pentru care au fost întocmite.

Consiliul de Supraveghere/Consiliul de administraţie, membrii directoratului/conducerea executivǎ, conducǎtorul compartimentului economico-financiar ai societăţilor de asigurare/reasigurare trebuie sǎ asigure mǎsurile necesare în vederea adoptării IFRS ca bază a contabilităţii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale conforme cu IFRS.

La data intrării în vigoare a Normei aflată în fază de proiect urmează să se abroge prevederile aplicabile asigurătorilor/reasigurătorilor din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3129/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Cadru legal:

- Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea contabilitǎţii nr. 82/1991, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate.

În înţelesul Normei, prin Standardele Internaţionale de Raportare Financiară se înţeleg standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. 2 din Regulamentul nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu