Vă semnalăm câteva dintre propunerile formulate de comitetul de iniţiativă legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul munciiProiectul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 173/2014.

Înregistrarea contractului

În legătură cu formalităţile pentru încheierea contractului de muncă, în forma sa actuală, Codul muncii prevede:
Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română.
Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.
Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.
Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.
Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
Faţă de aceste prevederi, grupul de iniţiativă consideră necesară completarea potrivit căreia angajatorul va transmite inspectoratului teritorial de muncă registrul general de evidenţă a salariaţilor în termen de zece zile lucrătoare de la înregistrarea contractului individual de muncă.

Clauze esenţiale şi clauze specifice

Angajatorul are obligaţia de informa persoana selectată în vederea angajării sau pe salariat, după caz, cu privire la o serie de elemente ce ţin de muncă, atribuţii etc., elemente pe care grupul de iniţiativă le consideră necesar a fi completate şi/sau modificate. Astfel, prin propunerile privind clauzele esenţiale,  proiectul de modificare prevede obligaţia angajatorului de a comunica persoanei selectate:
modalităţile de verificare a aptitudinilor profesionale şi personale (concursul sau examenul şi perioada de probă);
– funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau a altor acte normative, precum şi atribuţiile postului;
– obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului, aplicabile la nivelul angajatorului.

Clauza de obiectiv de performanţă

Corelativ, la clauzele specifice care pot fi negociate de părţi pentru a fi înscrise în contractul de muncă se propune înserarea şi a clauzei de obiectiv de performanţă. În viziunea proiectului de modificare şi completare a actului normativ, obiectivul de performanţă, astfel cum ar urma să fie prevăzut în CIM, presupune, pe lângă îndeplinirea la timp şi întocmai a atribuţiilor de serviciu, obţinerea de rezultate concrete şi evaluabile, care materializează o îmbunătăţire generală a activităţii unităţii sau a compartimentului funcţional din care face parte salariatul. Obiectivele de performanţă fac obiectul negocierii colective, fiind stabilite pe categorii de salariaţi, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, după caz. Îndeplinirea obiectivelor de performanţă constituie condiţii de majorare a salariului sau de promovare în carieră.
Atenţie, însă, iniţiatorii propun introducerea unei dispoziţii potrivit căreia neatingerea obiectivelor de performanţă nu poate constitui motiv de concediere pentru necorespundere profesională, în baza art. 61 lit. d) din Codul muncii. Părţile pot conveni, la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, introducerea unei clauze de obiectiv de performanţă. Pe parcursul executării contractului individual de muncă, introducerea clauzei de obiectiv de performanţă ar impune încheierea în scris a unui act adiţional la contract, părţile urmând să stabilească concret condiţiile şi conţinutul clauzei de obiectiv de performanţă.

Clauza de neconcurenţă

Propunerile privind introducerea acestei clauze în CIM au fost deja prezentate de LegeStart, într-un material anterior care poate fi consultat aici.

Modificarea CIM

În situaţia în care angajatorul are în vedere modificarea contractului de muncă grupul de iniţiativă are în vedere obligaţii şi drepturi de ambele părţi.
Astfel, în ce îl priveşte pe angajator, acesta trebuie să fie obligat să îi comunice în scris salariatului propunerea de modificare a contractului individual de muncă.
Pe de altă parte, salariatul ar urma să aibă obligaţia de a comunica în scris răspunsul său angajatorului în termen de zece zile de la data luării la cunoştinţă a propunerii.
De aici, rezultă două situaţii posibile:
– salariatul nu este de acord cu propunerea angajatorului sau nu răspunde în termenul de zece zile de la data la care a luat la cunoştinţă despre propunerea de modificare. Într-un asemenea caz, potrivit propunerii formulate de grupul de iniţiativă, contractul individual de muncă nu poate fi modificat;
– salariatul este de acord cu propunerea de modificare a contractului individual de muncă. În această situaţie, părţile vor încheia în scris actul adiţional la contract în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă de către angajator a acordului exprimat de către salariat.

ATENŢIE! Actul adiţional ar urma să intre în vigoare în momentul semnării de către părţi, chiar dacă acesta este încheiat după expirarea termenului de 15 zile.

Angajarea şi certificatul de sănătate

Dispoziţiile actuale din Codul muncii prevăd că o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.
Prin proiectul de modificare, se propune să se prevadă că dacă salariatul prezintă certificatul medical din care rezultă că este apt de muncă după încheierea contractului individual de muncă, contractul se consideră valabil încheiat. Soluţia este avută în vedere să se aplice numai în măsura în care certificatul medical a fost prezentat de către salariat anterior constatării nulităţii contractului individual de muncă pentru lipsa acestuia.
——————————(P)——————————
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol:
 FreeImages.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here