În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707/06.10.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2604 prin care au fost aduse precizări suplimentare referitoare la aplicarea art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale care au drept scop încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante.

Regimul fiscal aplicabil penalităţilor de întârziere

Pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, penalităţile de întârziere se anulează sau se reduc astfel:

* penalităţile de întârziere se anulează dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011;

* penalităţile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.

Penalităţile de întârziere la care se face referire mai sus reprezintă sancţiunea pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale, respectiv suma datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale, prevăzută la art. 120 ^1 din Codul de Procedură Fiscală.

Facilităţile fiscale se aplică pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi pentru cele stabilite de alte direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi transmise spre recuperare ANAF.

Facilităţile fiscale se acordă, în funcţie de structura obligaţiei, de următoarele autorităţi:

* ANAF, prin organele fiscale competente subordonate, pentru obligaţiile fiscale administrate de acestea;

* Autoritatea naţională a Vămilor, prin organele sale subordonate, pentru obligaţiile fiscale administrate de aceasta;

 * direcţiile de specialitate din MFP pentru obligaţiile stabilite de acestea şi transmise spre recuperare ANAF.

Procedura anulării sau reducerii penalităţilor de întârziere

Pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se acordă următoarele facilităţi:

* anularea penalităţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 31 decembrie 2011;

* reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 30 iunie 2012.

Pentru dobânzile datorate până la data stingerii şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, condiţia se consideră îndeplinită dacă dobânzile se sting până la termenul de plată, care potrivit art. 111 alin. (2) din CPF se stabileşte în funcţie de data comunicării deciziilor, astfel:

  • * dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
  • * dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Prin obligaţii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se înţelege:

* obligaţii fiscale care sunt individualizate în declaraţiile fiscale ale contribuabilului depuse până la data de 31 august 2011 şi/sau decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului până la această dată, pentru obligaţiile administrate de ANAF;

* obligaţii fiscale individualizate în înscrisuri care constituie titlu de creanţă comunicate contribuabilului până la data de 31 august 2011, pentru obligaţiile fiscale stabilite de direcţiile de specialitate din cadrul MFP.

Prin obligaţii fiscale principale se înţelege şi sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor pentru care este suspendată executarea actului prin care s-a aplicat amenda. Amenzile sunt exigibile la data comunicării actului de individualizare a amenzii, în cazul amenzilor stabilite de organele fiscale din cadrul ANAF sau la data primirii titlurilor executorii, în cazul amenzilor stabilite de alte instituţii şi transmise ANAF în vederea executării.

Prin dobânzi aferente obligaţiilor principale se înţelege şi cota de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de dobândă a acestora.

Important! Majorările de întârziere pentru care se acordă facilităţile fiscale (anulare sau reducere) sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006 – 30 iunie 2010. Facilităţile fiscale nu se acordă pentru obligaţiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

Paşi de urmat de contribuabil pentru obţinerea acordării facilităţilor fiscale

În vederea acordării facilităţilor fiscale, contribuabilii interesaţi pot depune o cerere prin care solicită o situaţie a obligaţiilor de plată exigibile, care urmează a fi stinse prin plată sau compensare, precum şi a celor care pot face obiectul facilităţii.

În situaţia în care contribuabilii sting prin plată sau compensare toate obligaţiile de plată şi nu au depus la organul competent cererea prin care solicită situaţia obligaţiilor de plată exigibile, vor solicita acordarea facilităţii fiscale prin depunerea unei cereri la organul competent.

De reţinut! Măsurile financiar-fiscale menţionate sunt în vigoare începând cu data de 5 septembrie 2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here