Cu începere de la 24 februarie 2015, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a stabilit reglementarea potrivit căreia contribuabilii care au desfăşurat activităţi agricole individual sau în asociere beneficiază de anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, proporţional cu gradul de calamitate al producţiei agricole, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 

a)  impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit; 

b)  pentru producţia agricolă nu au fost încheiate poliţe de asigurare; 

c)  producţia a fost calamitată în proporţie de peste 30% din totalul producţiei aferente fiecărei grupe de produse vegetale sau animale. 

Cum se stabileşte impozitul pe venitul din activităţi agricole ce urmează să fie anulat ?

În scopul determinării impozitului pe venitul din activităţi agricole ce urmează să fie anulat, organul fiscal competent determină gradul de calamitate, precum şi impozitul pe venitul aferent unei grupe de produse vegetale/animale, potrivit prevederilor mentionate in randurile ce urmeaza. 

În situaţia în care contribuabilul a realizat producţia aferentă unei grupe de produse vegetale sau animale astfel cum sunt enumerate în tabelul prevăzut la art. 72 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în mai multe locuri situate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale ori pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale, gradul de calamitate prevăzut anterior se stabileşte de organul fiscal competent astfel: 

a)  în cazul produselor vegetale, ca raport între suma suprafeţelor calamitate aferente unei grupe de produse vegetale, cu excepţia celor pentru care există încheiată poliţă de asigurare, şi totalul suprafeţelor cultivate aferente respectivei grupe de produse vegetale. Produsele vegetale includ şi plantaţiile viticole, pomicole, arbuştii fructiferi şi altele asemenea; 

b)  în cazul grupelor de animale, ca raport între numărul de animale afectate de calamitate aferente unei grupe de animale, cu excepţia celor pentru care există încheiată poliţă de asigurare, şi numărul total de animale aferente respectivei grupe de animale. 

Impozitul pe venitul din activităţi agricole aferent fiecărei grupe de produse vegetale/animale se determină potrivit regulilor de determinare a impozitului pe venitul din activităţi agricole prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, utilizând informaţiile din declaraţia depusă de contribuabil. 

Impozitul pe venitul din activităţi agricole ce urmează să fie anulat se stabileşte prin aplicarea gradului de calamitate determinat potrivit dispoziţiilor anterior amintite, după caz, la impozitul pe venitul anual stabilit potrivit celor mai sus aratate. 

În ceea ce priveşte gradul de calamitate reţinem că acesta se dovedeşte cu procesele-verbale de constatare a pagubelor produse, întocmite, după caz, de către comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi/sau de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi/sau de către comisiile locale alcătuite din specialişti pentru evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, constituite potrivit legii. 

Cine are rolul de a aproba  facilitatea privind anularea impozitului  respectiv?

În ceea ce priveşte aprobarea facilităţii mai sus amintite, aceasta are loc cu ajutorul organului fiscal competent1 din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Cum trebuie să procedeze contribuabilul interesat pentru a beneficia de facilitatea privind anularea impozitului  respectiv?

Pentru a beneficia de facilitatea respectivă, contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent, prin care solicită anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia. 

În ceea ce priveşte cererea de anulare, aceasta trebuie să cuprindă următoarele elemente: 

a) datele de identificare ale contribuabilului;

b)  numărul şi data emiterii deciziei de impunere prin care a fost stabilit impozitul pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul 2013; 

c)  numărul şi data deciziei prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul 2013. 

De asemenea, reţinem că la cererea de anulare contribuabilul trebuie să anexeze următoarele documente: 

a)  copii de pe procesele-verbale de constatare a pagubelor din care rezultă gradul de calamitate sau alte documente justificative, dacă este cazul; 

b)  declaraţie pe propria răspundere a contribuabilului din care să reiasă faptul că pentru producţia agricolă calamitată nu au fost încheiate poliţe de asigurare. 

Referitor la modalitatea de depunere a cererii respective, reţinem că aceasta poate fi depusă la organul fiscal competent prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală. 

În situaţia în care activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţa fiscală.  În termen de 5 zile de la primire, organul fiscal transmite cererea, precum şi informaţiile necesare soluţionării acesteia, organului fiscal competent. 

Cum procedează organul fiscal competent când primeşte o cerere de anulare a impozitului respectiv?

După primirea cererii de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, organul fiscal competent procedează la verificarea acesteia. 

În cazul în care organul fiscal competent constată că procesul-verbal de constatare a pagubelor produse nu conţine toate elementele necesare determinării gradului de calamitate potrivit celor mai sus aratate, acesta solicită informaţii suplimentare de la organul emitent al procesului-verbal şi/sau de la contribuabil. 

Ori de câte ori este necesar, organul fiscal competent poate solicita informaţii şi de la alte autorităţi publice sau de la societăţile emitente ale poliţelor de asigurare. 

Reţinem că cererea de anulare se soluţionează în termenul prevăzut la art. 70 din Codul de procedură fiscală. 

În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legiuitor, mai sus amintite, organul fiscal competent emite decizie de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, în două exemplare. Un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului. 

Contribuabilii care au efectuat plata creanţelor fiscale anulate au dreptul la restituirea sumelor achitate. În acest caz, prevederile art. 117 din Codul de procedură fiscală, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal sunt aplicabile în mod corespunzător. 

În situaţia în care, după administrarea mijloacelor de probă, inclusiv după obţinerea informaţiilor solicitate, organul fiscal competent constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legiuitor sau informaţiile deţinute nu sunt de natură a dovedi îndeplinirea condiţiilor necesare anulării impozitului pe venitul din activităţi agricole, acesta emite decizie de respingere a cererii de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, în două exemplare. Un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului. 

Cum se efectuează comunicarea actelor administrative fiscale emise?

În ceea ce priveşte comunicarea actelor administrative fiscale emise potrivit celor mai sus arătate, reţinem că aceasta se efectuează potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedură fiscală. 

Dacă contribuabilul are la dispoziţie vreo cale de atac împotriva deciziei emise?

Da, împotriva deciziilor emise contribuabilul  poate formula contestaţie în condiţiile titlului IX din Codul de procedură fiscală.

_________________

1 Prin organ fiscal competent se înţelege: 

a)  organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul contribuabilul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; 

b)  organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.  

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Cum va putea determina o Comisie in 2015 care a fost gradul de calamitate pentru fiecare parcela in 2013 ? Imi miroase iarasi a spaga electorala. Din cate imi amintesc productia a fost foarte slaba atunci. Beneficiarii acestei ‘masuri’ vor fi iarasi marii latifundiari si cetatenii straini care exploateaza mii de hectare si care au bani si influenta in aceste ‘comisii de evaluare’.
    Poate odata DNA isi va apleca atentia si asupra acestor consilieri locali din mediul rural, adevaratii nababi ai satelor noastre.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here